ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шереметьевхэ, Шереметевхэ, Щэрмэтхэ

2019-11-09

 • Тхьэм псори ехъумэ
 • Шереметьевхэ я лъэпкъ къыхуеджэныгъэ

Останкинэ щIыпIэм ита Шереметьевхэ я лъапсэр. ХIХ лIэщIыгъуэ.

 • Урысеймрэ Къэбэрдеймрэ я тхыдэм щызекIуэ фIэщыгъэхэм гушхуэныгъэ лей къыпхэзылъхьэ цIэ зыбжанэ ущрохьэлIэ. Абыхэм я щапхъэщ «Шереметьев» унэцIэр. Лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я щэнхабзэр зэрызэдэлажьэм и щапхъэщ хамэ щIыпIэ къыщежьэу урысыбзэм хэпщIа хъуа а унэцIэр. Урыс лъэпкъыр и тхыдэ гъуэгуанэшхуэм кърикIуэху, ар зэуа къудейкъым, атIэ щэнкъэщэхун Iуэхухэми хэтащ, апщIондэху тырку лъэпкъхэм — печенегхэм, половцхэм, тэтэрхэм, чувашхэм, башкирхэм, къэзахъхэм къахэкIахэм унагъуэ даухуэурэ къекIуэкIащ. Аращ къызыхэкIар фIэщыгъэщIэхэр, нэхъ иужьыIуэкIэ унэцIэщIэхэр къэунэхуныр.

 • «Шереметьев» унэцIэм къежьапIэ хуэхъуа лъабжьэм улъыхъуэмэ, ущы­лъы­хъуапхъэр губгъуэ аб­рагъуэ мэхъу, зы псалъэм адрейр IуигъэкIуэту къып­фIэщIу. Ауэ «пэжыр мыращ» жыпIэу зы закъуи зэ­рыпхуэмыукъуэдийм дэтхэнэ хуэгъэфэщэныгъэми и хьэтыр лъагъун хуейуэ къегъэув. УнэцIэм лъабжьэ хуэхъуар «Шеремет» е «Шереметь» цIэрщ. Нэхъы­бэу ар зыхуахьыр чувашыбзэкIэ къикI «тхьэмыщкIэ, ибэ, фаджэладжэ, факъырэ» мыхьэнэхэрщ. Езы пса­лъэр персыбзэм къы­хэ­кIауэ хуагъэфащэ: «se­re­met» жиIэмэ, «укIытэ» мы­хьэнэ иIэщ. Абы къыте­хъукIыжауэ тыркубзэхэм хэтщ: «ягъэукIыта», «зи напэр траха», «шыIэныгъэ зыхэлъ», «укIытэх», «Iей», «зэраншу» мыхьэнэ зиIэ пса­лъэхэр.
 • Языныкъуэ хуэгъэ­ф­э­щэ­ныгъэхэм япкъ иткIэ «Шереметь» цIэр нэтемыгъа­-хуэ псалъэхэм ящыщын- кIи хъу­нущ. АпхуэдэцIэхэр сабийхэм фIащырт ер къра­мыгъэуалIэу щхьэщахын папщIэ. А цIэр зезыхьэр бейуэ, насыпыфIэу, игурэ и щхьэрэ зэтелъу дунейм тетыну щыгугъхэрт.
 • НэгъуэщI зы еплъыкIэм ипкъ иткIэ, «seremet» псалъэм и мыхьэнэр «псын­щIэу зекIуэ, гуащIэ» жыхуи­Iэхэращ. А цIэр фIащынкIи хъунут шы зехуэным къыхуигъэщIа цIыхум, сытми, шыхъуэцIэу къы­щIэ­кIын­ри зыхуэIуа щыIэкъым. «Шереметев» унэцIэм и нэхъыжьым, псалъэм пап­щIэ, и цIэ-унэцIэу щытащ «Алексей Кобыла».
 • «Шереметь» цIэ лейр фIащынкIи хъунут цIыху мыщIым, укIытэхым, ап­хуэ­дэ дыдэу гуауэ куэд зышэча тхьэмыщкIэм.
 • «Шеремет» псалъэр «сармат» псалъэми ещхьщ. Абы лъабжьэ хуэхъункIи хъунущ «щIыпIэ захуэ, джафэ» мыхьэнэр. Тафэм «шермат» хужаIэу щытащ. А псалъэрауэ хуагъэфащэ «сармат» лъэпкъыцIэр къы­зытехъукIари.
 • «Шереметев» унэцIэр къы­щежьа дыдэ зэманри щIы­пIэри ящIэркъым. Япэ дыдэ абы ущрихьэлIэр XVI лIэщIыгъуэм епха дэфтэрхэрщ: Мотякин и къуэ Шеремет (1551 гъ.), Хлуднев Шеремет Григорий и къуэ (XVI лIэщIыгъуэм ику), Шеремет-Беззубцев-Кошкин Андрей, боярин (1578 гъ.)

Шереметьевхэ я лъэпкъ дамыгъэр.

 • Шереметевхэрэ Романов­хэрэ къызытехъукIар зылIщ — ищхьэкIэ зи гугъу щытщIа Кобылэ Андрейщ. Кобылэ и къуэм и къуэрылъхуу щытащ «Шеремет» цIэ лейр зезыхьа Беззубцев Андрей Константин и къуэр. Шеремет Андрейщ къызытехъу­кIар Шереметевхэ. Шеремет Андрей и къуэ нэхъыжь Иванщ япэ дыдэу «Шереметев» унэцIэмкIэ ятхар. Ар 1521 гъэм кърым тэтэрхэм драгъэкIуэкIа зауэм хэ­кIуэдауэ щытащ.
 • 1706 гъэ пщIондэ Шере­ме­тевхэ уэркъыу, урысыбзэкIэ «боярин» жыхуаIэм хуэдэу щытащ. 1706 гъэм урыс дзэзешэу, къэрал лIы­кIуэу, фельдмаршалу, Пётр Езанэм и блыгущIэту щыта Шереметев Борис Пётр и къуэр «граф» ящIащ. Абы къытепщIыкIащ Шереметевхэ я граф лIакъуэр. Аращ япэ дыдэу Шереметевхэ ящыщу гъуазджэм дихьэхар, псалъэм папщIэ, театрым, макъамэ зыщIэлъ теплъэгъуэхэм мылъку те­зы­гъэкIуэдэн щIэзыдзар. Нобэ Мэзкуу и Iэгъуэблагъэм ит щIапIэхэу Останкинэ, Кусковэ, Склифосовскэм и цIэр зезыхьэ институтыр здэщыIэ «Староприимный дом» жыхуаIэу щытам, Бытырбыху дэт «Фон­танный дом» жыхуаIэ­хэм щеплъкIэ, цIыхухэм я гум фIыщIэ илъу ягу къагъэкIыж ахэр псори а цIыху телъыджэм и гуащIэ къы­зэрикIар. Борис Пётр и къуэ­ми, абы и щхьэгъусэ На­рышкинэ Аннэ Пётр ипхъуми, Шереметевхэ ящыщ адрейхэми я теплъэхэр урыс сурэтыщI цIэрыIуэ Аргунов Иван и лэжьыгъэхэм щыболъагъу.
 • Адыгэхэм ящыщу япэу «Щэрмэт» цIэр е «Шереме­тьев» унэцIэр къэзыщтар мыращ жыпIэу нобэ пху­жыIэну къыщIэкIынкъым. ИтIани Къэбэрдейм и тхы­дэм а унэцIэр гъэщIэгъуэну къыхощ.
 • 1805 гъэм Къэбэрдейм и пристав генерал-майор ­Дельпоццо Иван Мысост Рос­лъэм­бэч и нэIэ щIэту Псыжь деж къэIэпхъуэжахэм я гугъу щищIым, ­уэркъ лIакъуэм щыщ «Шереметев» унэцIэр зезыхьэ унагъуипщIым я цIэ къреIуэ. Ахэр «Жантемырхэ я къуа­жэкIэ» зэджэ щIыпIэм пэгъунэгъуу тIысауэ щытащ. Нобэрей адыгэ Щэрмэтхэр абыхэм къатепщIыкIауэ къа­лъытэ.
 • 1793 гъэм дунеяплъэ Пал­лас Пётр адыгэхэмрэ абазэхэмрэ я IэпхъуэкIэр къигъэлъагъуэу картэ зэ­хигъэувауэ щытащ. Абы къыхощ Гум цIыкIу и псыхъуэмрэ абы къыхэлъадэ Березовкэ, Ольховкэ псые­жэх­хэмрэ, иджыпстурей Кисловодск (Нартсанэ) пэгъунэгъуу. XVIII лIэщIы­гъуэм и кIэм абдежым абазэ-тапантэ жыхуаIэ лъэп­къым щыщ унагъуэхэр Жантемырхэ я унафэм щIэту щыпсэуащ. 1825 гъэм а Жантемырхэ ящIхэращ Кисловодск станицэр зытращIыхьауэ щытар. Абазэхэри адыгэхэри я пIэ къинэжащ. Гум цIыкIурэ Аликоновкэ псыежэхымрэ щызэхэлъэдэж щIыпIэм Къуэн Алий и къуажэ щау­хуауэ щытащ.
 • 1865 гъэм бгырыс къуа­жэхэр зэхагъэхьэж хуэ­дэурэ, иджы Красный Вос­ток (а зэманым — «Кумско-Лоовский аул») цIэр зе­зы­хьэм ягъэIэпхъуэну щы­­хагъэзыхьым, Жанте­мы­рейм щыщ унагъуэ щхьэхуэхэм Iэпхъуэн ядатэкъыми, ахэр хуит ящIауэ щытащ Къэбэрдейм, Балъкъыпсым и Iуфэм Iэпхъуэну. А зэман дыдэм Кисловодск пэгъунэгъуу щыса Абыкъухьэблэм дэс абазэ унагъуэ зыбжанэ Къэбэрдейм, Къулъкъужын Ищхъэрэмрэ Ипщэмрэ Iэп­хъуауэ щытащ. Жантемыр къуажэхэм иIэпхъукIахэм Малкэ, Къармэхьэблэ, Сэрмакъ къуажэхэр яухуащ. Iэпхъуахэм, шэч хэмылъу, Щэрмэтхи яхэтащ. Абы щы­хьэт тохъуэ а унэцIэр зе­зыхьэхэр а зи гугъу тщIа къуажэхэм зэрыщыпсэур. Дзэлыкъуэ районым и администрацэм и лэжьакIуэ Щэрмэт Руслан щыгъуазэ дызэрищIамкIэ, Малкэ Щэрмэтхэ ящыщу унагъуи 8, Къармэхьэблэ — 3, Сов­хознэм — 2, Дзэлыкъуэкъуа­жэ — 1 дэсщ. Щэрмэтхэ я уна­гъуитI дэсщ Аруан райо­ным хыхьэ Къэхъун къуа­жэми. Абыхэ къахэкIащ КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ.
 • Щэрмэтхэ Балъкъ зэры­Iу­т­Iысхьам теухуа нэгъуэщI зы тхыди щыIэщ. Ахэр псори Красный Восток къуа­жэм щыщу къалъытэ. Щэрмэт Мусэбий жиIэ хъыбарым ипкъ иткIэ, Щэрмэтхэ язым пщы гуэррэ абы иврэ иукIат. Абы къыхэкIыу, и къуэшыр щыхьэту къэувын хуейт, и Iыхьлыр игъэкъуаншэу, ар хабзэм къе­зэ­гъыртэкъым. Ар къамыгъэхъун папщIэ, зэкъуэш­хэр жэщым Малкэ Iэп­­хъуащ, абы икIыжри, Къармэхьэблэ дэтIысхьахэщ.

Шереметьев Борис Пётр и къуэр, Пётр Езанэ пащтыхьым япэу «граф» ищIар.

 • Нобэрей Щэрмэтхэ пщIэрэ щIыхьрэ пылъу зэ­рахьэ я унэцIэр. Я бжыгъэр здынэсым теухуауэ шэч къызытумыхьэн щыхьэт щыIэкъым, Мэзкуу нэмыщI. Иджыпсту Мэзкуу «Шереметев» унэцIэр зэрахьэу унагъуитI щопсэу; «Шереметьев» жаIэу затхыжу унагъуэ 70 щопсэу, «Шеремет» унэцIэр зэрахьэу — унагъуэ 16.
 • Интернетым къыдит Iэ­мал­хэм, псалъэм папщIэ, «вКонтакте» жыхуаIэ зэпы­щIа­пIэм зыщыхуэдгъазэм, гуп щхьэхуэ щыIэу къы­щIэ­кIащ «Шереметьевхэ — пщIэ зыхуэфащэм зэрихьэ унэ­цIэ лъапIэ» («Шереметьевы — достойная фамилия для достойного»). Къы­зэ­рыщIэкIымкIэ, ар зе­зы­хьэхэр цIыху 400-м щхьэдох, щыпсэу щIыпIэхэм зэры-Урысейуэ къызэщIи­у­быдэу: Мэзкуу, Абакан, Новгород Ищхъэрэ, Санкт-Петербург, Киров, Тулэ, Новосибирск, Хабаровск, Красноярск, Омск, Волгоград, Петрозаводск, Пятигорск, Североморск, Ивановэ, Вологдэ, Раменскэ, Налшык, н. УнэцIэм иджы­ри ущыхуозэ Алматы, ­Минск, Астана, Донецк, Одессэ къалэхэм. «Одноклассники» жыхуаIэ зэ­пы­щIапIэми цIыху 200-м нэс зыхэт гуп щылажьэу къы­щIэкIащ: «Дэ ды-Шереметьевхэщ» и фIэщыгъэу.
 • Куэд щIакъым Шереметьевхэ Бытырбыху зэры­щы­­зэхуэзэрэ. ПщIэ зиIэ лъэпкъым щыщхэр къикIащ США-м, Мароккэм, урысей къалэхэм. ЗэIущIэм «Фонтанный дом» жыхуаIэ, 1918 гъэ пщIондэ Шереметьевхэ ейуэ щыта сэрейр зэраухуэрэ илъэс 300 зэ­рырикъур и щхьэусы­гъуэт. Иджыпсту ар къызэ­ра­гъэ­пэщыж, лэжьыгъэм и нэхъыбэр зэфIэкIащ. Сан-Францискэ къикIа Шереметьев Георгийрэ Марок­кэм къикIа Шереметьевэ Прасковьерэ фIы дыдэу урысыбзэкIэ псалъэхэрт, я лъэпкъым и тхыдэр езыхэми ящIэу, къыкIэлъыкIуэ щIэблэми лъагъэIэсу.
 • 1917 гъэм къэхъуа революцэм и ужькIэ Шереметьев псори Урысейм икIакъым. Мэзкуу щопсэу граф Шереметьев Сергей и къуэ­рылъху-пхъурылъху бын­хэу Евдокиерэ Голицын Андрейрэ.
 • Шереметьевхэ зэи я лъэпкъ къыхуеджэныгъэр зыщагъэгъупщэркъым: «Тхьэм псори ехъумэ».
 • КIУЭКIУЭ Лейлэ,
 • КъБКъУ-м ономастикэмрэ социально-политикэ
 • къэхутэныгъэхэмкIэ и лабораторэм и унафэщI.