ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-10-08

 • Жэпуэгъуэм и 8, гъубж
 •  Астрономием и дунейпсо махуэщ
 • Ульяновскэ областым щагъэлъапIэ еджакIуэм и махуэр
 • УФ-м щагъэлъапIэ кхъухьхэм — псым тетхэми, псы щIагъым щIэтхэми, уэгум итхэми — я командирхэм я махуэр
 • Хорватием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • 1860 гъэм Бахъсэн цIыхубэ судыр къызэрагъэпэщауэ щытащ.
 • 1961 гъэм Москва и Кремлым съездхэм я къэрал уардэунэр къыщызэIуахащ икIи япэ концертыр щатащ. Ар зыхуэгъэзар унэр зыщIа ухуакIуэхэрт.
 • 1945 гъэм США-м щыщ Спенсер Перси микроволновэ хьэку къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъ иратащ.

 • 1970 гъэмСолженицын Александр Нобель саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.
 • 1991 гъэм Хорватиемрэ Словениемрэ Югославием къыхэкIащ, езыхэм республикэ щхьэхуэхэр яIэ хъуахэщ.
 • 2007 гъэм Елец «Дзэ щIыхьым и къалэ» цIэр фIащащ.
 • Урысей бэнакIуэ цIэрыIуэ, циркым и артист, Урысейм щIыхь зиIэ и артист Поддубный Иван къызэралъхурэ илъэси 148-рэ ирокъу.
 • Урыс усакIуэ, зэдзэкIакIуэ цIэрыIуэ Цветаевэ Маринэ къызэралъхурэ илъэси 127-рэ ирокъу.
 • Совет актёр, уэрэджыIакIуэ Бернес Марк къызэралъхурэ илъэси 108-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик, АР-ми УФ-ми щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ ЗекIуэхъу Увжыкъуэ къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Совет тхакIуэ цIэрыIуэ, зи IэдакъэщэкIхэмкIэ фильм гъэщIэгъуэнхэр (псалъэм папщIэ, «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить») траха Семёнов Юлиан къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор Умар Анатолэ и ныбжьыр илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Театрымрэ киномрэ я актёр цIэрыIуэ, РСФСР-м и цIыхубэ артист Куравлёв Леонид и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и профессор Къагъырмэс Црай и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Совет фигурист, 1976 гъэм Инсбрук (Австрие) щекIуэкIа Олимп Джэгухэм дыщэ медаль къыщызыхьа, дунеймрэ Европэмрэ я чемпионатхэм мызэ-мытIэу щытекIуа, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Горшков Александр и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 16 — 18, жэщым градус 11 — 12 щыхъунущ.
 •  
 • Жэпуэгъуэм и 9, бэрэжьей
 •  Пощтым и дунейпсо махуэщ. 1874 гъэм жэпуэгъуэм и 9-м дунейпсо пощт зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
 • Урысейм и МЧС-м къегъэщIылIауэ къызэрагъэпэщащ мафIэсым зыщыхъумэным елэжь IэнатIэ щхьэхуэ
 • 1943 гъэм Тамань хытIыгуныкъуэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 • 1975 гъэм Сахаров Андрей Нобель саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.
 • 1989 гъэм СССР-м къыщащтащ лэжьакIуэ гупхэм я улахуэкIэ е нэгъуэщI щIэмыарэзы гуэрхэр къагъэлъагъуэу я IэнатIэхэм пIалъэкIэ къыпэрыкIыну зэрыхуитым теухуа унафэ.
 • 2002 гъэм щIадзащ 10-нэ Урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэм.
 • 2004 гъэм Афганистаным а къэралым щыяпэу президент хэхыныгъэхэр щекIуэкIащ. А къулыкъур хуагъэфэщауэ щытащ Карзай Хьэмид.
 • 2009 гъэм США-м и президент Обамэ Барак Нобель и саугъэтыр хуагъэфэщащ.
 • Убых тхакIуэ, журналист Щхьэплъы Зубейдэ къызэралъхурэ илъэси 110-рэ ирокъу.
 • Театрымрэ киномрэ я актёр цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Евстигнеев Евгений къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Инджылызым щыщ рок-музыкант, уэрэджыIакIуэ, усакIуэ, композитор цIэрыIуэ, «The Beatles» гупым и къызэгъэпэщакIуэ Леннон Джон къызэралъхурэ илъэс 79-рэ ирокъу.
 • УхуакIуэ, хьэрычэтыщIэ, «ААА» фирмэм и унафэщI Къуршэ Валерэ и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Урысей къэрал къулыкъущIэу, политикыу щыта Немцов Борис къызэралъхурэ илъэс 60 ирокъу.
 • Инджылызым и премьер-министру щыта Кэмерон Дэвид и ныбжьыр илъэс 53-рэ ирокъу.
 • Актрисэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, республикэм щIыхь зиIэ и журналист Мысостышхуэ Маринэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 13 — 14, жэщым градус 11 — 12 щыхъунущ.