ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэздэгу къалэм и къэунэхукIар

2018-09-11

 • Тхыдэджхэм къахэкIынкIэ хъунущ Мэздэгу къалэр къэунэхунымкIэ щхьэусыгъуэу увар 1759 гъэм къэ­-хъуа Iуэхугъуэр арауэ тезыгъэчыныхьхэр.

 • ЗэрызэкIэлъыкIуам хуэдэу къэтIуэтэжынщи, дэ жытIэну дызыхуейр мыращ. XVIII лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэр екIуэкIырт. Къэбэрдей ЦIыкIу (Джылъахъстэней) щIыналъэм щыпсэу пщыхэм ящыщ зыр, Къаншокъуэ (Кончокин) Кургъуокъуэ, Дагъыстэным и ищхъэрэ лъэ­ныкъуэмкIэ щыIэ Кизляр быдапIэм кIуэри, абы зыщригъэумэхъащ («умэхъын» — крещение), чыристан диным зэрихьам щыхьэт иритехъуэу.

 • КIэлъыкIуэ лъэбакъуэу, зи гугъу тщIы гъэм, щэкIуэгъуэм и 26-м, Къаншокъуэм ­Кизляр быдапIэм и комендантым деж иIуэхуащ, езым хуэдэу чыристан диныр къэзыщтэ къэбэрдей адыгэхэмрэ осетинхэмрэ щигъэтIысын папщIэ, Мэздэгу и тIуащIэм щIы къыщыхупачыну зэрылъаIуэм теухуа и тхылъыр ­пащтыхь гуащэм деж нигъэсыну зыхуигъазэу.
 • АдэкIэ зэрыхъуар аращи, Урысейм хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и коллегием къызэрыхилъхьауэ, Къаншокъуэ Кургъуокъуэ подполковник цIэр къыфIащащ, нэгъуэщI лъэпкъхэр зытепсэукI щIыр къатехыным хуэIэзэ къэралыр езыми православнэ диныр къэзыщта адрей бгырысхэми ахъшэкIэ къадэIэпыкъуащ.
 • Къызыщыхъуни щыIэщ урысхэм Мэздэгу быдапIэр ­щIаухуар Къаншокъуэ Кургъуокъуэ и лъэIукIэ къежьа Iуэхуу, ар мыхъуатэмэ, пащтыхь дзэпщхэм апхуэдэ лъэ­бакъуэ ямычынкIэ хъуну. А лъэхъэнэм ехьэлIа тхыдэм мызыгъуэгукIэ куууэ зэрыхэдмыщIыкIым къыхэкIыу тлъэмыкIыу къакIуэ а гупсысэм пэувыну къытщохъу ­Интернетым дызыщрихьэлIа мы пычыгъуэ цIыкIур.
 • Ар зытеухуар аращи, 1762 гъэм и жэпуэгъуэм Сенатым къыбгъэдэкIа тхыгъэ пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм къыIэрыхьауэ щытащ. Абы къыщыгъэлъэгъуат «Къэбэрдей ЦIыкIум щыщ пщы Къаншокъуэ Кургъуокъуэ, къыдэIэпхъуэхэр и гъусэу, хьэблэщIэу щагъэтIысын мурадыр хуаIэу, Мэздэгу и тIуащIэм щIы кIапэ «зэрыщыхупачамрэ» а щIыпIэм къалэ щыухуэн зэрыхуеймрэ». АрщхьэкIэ, «быдапIэм и проектыр 1757 гъэм ягъэхьэзыракIэт».
 • КъыхэдгъэбелджылыкIынщи, иужьрей псалъэухамкIэ дэ къэдгъэлъэгъуэну дыхуейщ, Мэздэгу и тIуащIэм зы­щагъэбыдэн гупсысэр урыс дзэпщхэм ягу къизыгъэхьар къэбэрдеипщ Къаншокъуэр зэрыармырар, атIэ, езы ­пащтыхьым и блыгущIэтхэм а щIыпIэм теухуауэ илъэситI ипэкIэ ящIа унафэу зэрыщытыр.
 • Арати, 1763 гъэм и бадзэуэгъуэм Мэздэгу и тIуащIэм, быдапIэ щаухуэн мурадыр яIэу, къыщыхутащ урысей дзэлIрэ къэзакъыу 287-рэ, а псоми подполковник ­­Гак Пётр я пашэу. «Кавказская война» тхылъ гъуэзэджэр зи IэдакъэщIэкI Потто Василий гу зэрылъитамкIэ, а Iуэхугъуэр уващ Урысейм Кавказыр къизэун зэрыщIидза япэ лъэбакъуэу.
 • Мэздэгу и тIуащIэм урыс быдапIэ къызэрыщыунэхуар къэбэрдеипщхэм ягу ирихьыныр Iэмал зимыIэт. Сыту жыпIэмэ, япэрауэ, щIэпхъуэжыну зи щхьэ къихьэ я мэ­къумэшыщIэхэмрэ унэIутхэмрэ ар зыгъэпщкIупIэ яхуэ­хъурти. ЕтIуанэрауэ, зэрыщыту къатщтэмэ, а Iуэхугъуэр къыщIэкIащ езы Къэбэрдейм и пщIэр куэду езыгъэ­лъэхъшэх, и лъэр щIэзыгъащIэ щхьэусыгъуэшхуэу, и IэмыщIэ илъа и щIыналъэр, къемыупщIыххарэ и фIэфIыныгъи хэмылъу, Урысейм зэрызыIэщIилъхьам къыхэкIыу.
 • А псом япкъ иткIи, Къэбэрдейм и тепщэхэм лIыкIуэхэр Санкт-Петербург яутIыпщауэ щытащ, Урысей пащтыхь къэралыгъуэжьым и Iэтащхьэхэм быдапIэр ягъэсеижыну паубыдмэ, зэхащIыкIынкIэ гугъэхэу. Зэрызыхуагъэзар къыхуагъэдэхэн дэнэ къэна, абы иужькIэ урысхэр Мэз­дэгу щIыгум куэду къитIысхьэу хуежьащ, я нэхъыбэр IэщэкIэ зэщIэузэда дзэлIхэу.
 • Ауэрэ, 1765 гъэм ирихьэлIэу, быдапIэр къуэтIыхькIэ ­къаухъуреихьыжащ, щIы лъагэ зэтетхъуами топ узэдауэ 40-м щIигъу трагъэтIысхьащ.
 • Абы и ужькIэ къекIуэкIа псоми мызыгъуэгукIэ я гугъу дымыщIу, ищхьэкIэ зи цIэ къитIуа тхыдэтх Потто Васи-  лий а Iуэхум ехьэлIауэ итхауэ щытам иджыри зэ ды­къеджэжынщ: «Урысхэм къэбэрдей адыгэхэр къа­хущIэкIащ узытеплъэкъукIынкIэ Iэмал зимыIэ ныкъуэкъуэгъу лъэщхэу. Абыхэм Кавказым щаIэ пщIэр ин ды­дэт»
 • А псом къадэкIуэуи, пащтыхь дзэпщхэм адыгэхэр ­ягъэкъуаншэрт, лIэщIыгъуэкIэрэ я зэхуаку дэлъа зэ­къуэтыныгъэ дахэм ахэр епцIыжа хуэдэу. Къэбэр­деипщхэми я жэуапыр хьэзырт: «Ди щIыгум фикI, бы­дапIэхэр вгъэсеиж, фи деж ныщIэпхъуа ди пщылIхэм ­къевгъэгъэзэж. Фэ фощIэ дэ ди гъунэгъухэм фIыуэ дазэры­хущытыфыр». АрщхьэкIэ, дызэрыщыгъуазэщи, абдежым щыщIэзыдза зэпэщIэувэныгъэ кIыхьым икIи хьэлъэм Къэбэрдейр фIым хуишакъым, дапхуэдиз лIыгъи бэшэчагъи а лъэхъэнэм къыщимыгъэлъэгъуами…
 • ХЬЭТЫКЪУЭ  ЩауапцIэ.