ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэздэгу адыгэхэр

2018-09-11

  • Мэздэгу адыгэхэр щIыналъитIым, Осетие Ищхъэрэ — Аланиемрэ Ставрополь краймрэ, щопсэу, ику иту къатщтэмэ, я бжыгъэкIэ щызэхуэдэу. Псори зэрыхъур мини 6-м нэблагъэщ.
  • 2018 гъэм ирагъэкIуэкIа щIэпщытыкIыныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, Мэздэгу къалэ цIыху 41728-рэ щопсэу. Ди лъэпкъэгъуу ­абы дэсыр зэрыхъур 1280-м тIэкIу щIигъущ, ­нэгъуэщIу жытIэмэ, щыпсэухэм я проценти ­3,3-щ.

  • Мы иджырей ди зекIуэм дыздэщыIа Серноводск къуажэм и гугъу тщIымэ, ар Ставрополь крайм хохьэ. Абы дэс 1500-м щIигъум я нэхъыбапIэр адыгэщ.
  • Тхыдэ мыжыжьэм къызэрыхэщыжымкIэ, алъандэрэ къутыр щхьэхуэу къекIуэкIа жылагъуитIыр, Аваловэрэ Азэнейрэ, лIэщIыгъуэ блэкIам, 1959 гъэм, зэгуагъэхьэжри, къуажэщIэ къагъэунэхуащ.
  • Серноводск цIэр жылэ зэхыхьэжам щы­кIэрыпщIар, а щIыпIэм щIы дагъэ къыщыщIашын мурадкIэ щрагъэкIуэкIа лэжьыгъэхэм ­къадэкIуэу, сероводород куэду зыхэлъ щIы­щIагъыпс пщтырхэр абдежым къыщыщIэукIа иужькIэщ. Абыхэм цIыхухэм я хущхъуэгъуэ хэлъу къахутащ. ИкIи, а зэманым къыщегъэжьауэ, къуажэщIэр здис щIыгум зи узыншагъэр езыгъэфIэкIуэну хуей зыгъэпсэхуа­кIуэхэр уэру къакIуэу хуежьащ. Къыхэдгъэщ зэрыхъунумкIи, а Iуэхугъуэр жылэдэсхэми илъэс куэдкIэ къахуэщхьэпащ, псынащхьэхэр ягъэкIуэдыжын мурадыр лIыщхьэхэм ящыщ гуэрым имыгъэзэщIэху… Ауэ, ар нэ­гъуэщI хъыбарщи, къыдэхъулIэмэ, абы иужькIэ ды­тепсэлъыхьынщ.
  • БЭРАУ  Бышэ.