ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩхьэщатыкIыр ягъэмащIэ

2017-12-19

  • НэгъуэщI банкым къыщащта ипотекэм техуэ процентхэр егъэмащIэ рефинансированием (зы банкым щIыхуэ къраIыхыу адрейм ейр щапшыныжкIэ).
  •  
  • Кредит зэмылIэужьыгъуэу 6-м нэс абы къызэщIебгъэубыдэ мэхъу, щIыхуэ къэзыщтам ипшыныжыр иригъэмащIэн икIи проценти 10 нэхъыбэ темыхьэу и щхьэ IуэхукIэ кредитыщIэ къэпщтэфын хуэдэу. А Iэмалыр къэбгъэсэбэп хъунущ потребительскэ е авто кредит сыт хуэдэ банкми, ХъумапIэ банкри яхэту, щIыхуэ къыщепIыхкIэ, къищынэмыщIауэ, нэгъуэщI банкхэм я кредит картэхэмкIэ ущыпшынэкIэ.
  • «Рефинансированиер хуабжьу сэбэпщ 2014 — 2016 гъэхэм щыIа ставкэхэм-кIэ кредит къэзыщта цIыхухэм я дежкIэ, а зэманым щхьэщатыкIыу ягъэувар зэрынэхъыбэм къыхэкIыу. ХъумапIэ банкыр хущIокъу кредитхэр нэхъ езэгъырабгъу зэрыхъуным. Абы и иджырей ставкэхэр рынокым щынэхъ лъахъшэ дыдэхэм ящыщщ икIи проценти 9,5-м нэсу аращ. Рефинансированием цIыхухэм щIыхуэр ящегъэпсынщIэ, кредит зыбжанэр ХъумапIэ банкым процент нэхъ мащIэ зытехуэ зым къызэщIрегъэубыдэ икIи я щхьэ Iуэхум трагъэкIуэдэну иджыри ахъшэ лей къаретри» — жеIэ ХъумапIэ банкым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и унафэщI Урысбий Хьэмидбий.
  • «ХъумапIэ банк» ПАО-м и ипотекэ кредитыр зэрат щIыкIэм нэхъ зэпкърыхауэ щыгъуазэ зыщыпщIыфынущ Domclick.ru сайтым.
  •  
  • Къаудыгъу Заур.