ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-12-19

 • БэнэкIэ хуит
 • Ислъэмей  щIалэхэм  я  ехъулIэныгъэ
 • Усть-Кинельск къалэм дэт Самарэ къэрал мэкъумэш академием и спорткомплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ СССР-м спортымкIэ и мастер Сурков Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэща бэнэкIэ хуитымкIэ ХХ урысей- псо ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Ислъэмей жылагъуэм щыIэ «Вымпел» спорт клубым и гъэсэнхэр икIи медаль зэмылIэужьыгъуэу 5 къахьащ.
 •  
 • Щыбэна гупхэм нэхъ лъэщу къыщыщIэкIащ Улымбащ Аслъэнбэчрэ (кг 35-рэ) Емзэш Ислъамрэ (кг 42-рэ). Дыжьын медалыр зыIэригъэхьащ зи хьэлъагъыр килограмм 35-м нэблагъэ Шыгъэлыгъуэ Айдэмыр. А гуп дыдэм ещанэ щыхъуащ Шыгъэлыгъуэ Къантемыр. Иджыри зы жэз медаль къихьащ килограмм 42-рэ зи хьэлъагъ Къуэдзокъуэ Му-рат.
 • «Техникэ нэхъыфI» къызэригъэлъэгъуам папщIэ саугъэт щхьэхуэ къыхуагъэфэщащ Емзэш Ислъам.
 • Спортсмен ныбжьыщIэхэр ягъасэ тренерхэу Елмэс Аслъэнрэ Мэршэнкъул Тимуррэ.
 • КЪЭХЪУН Бэч.
 •  
 • Алыдж-урым бэнэкIэ
 • Мамбэт  Михаил  и  цIэкIэ
 • Шэджэм къалэм дэт Спортым и уардэунэм щекIукIащ район администрацэм и япэ Iэтащхьэу щыта Мамбэт Михаил и фэеплъу къызэрагъэпэща алыдж-урым бэнэкIэмкIэ еханэ республикэ зэхьэзэхуэ.
 •  
 • Абы хэтащ КъБР-м и щIыналъитхум къикIа бэнакIуэ 60-м щIигъу. Зэпеуэхэр щекIуэкIащ я хьэлъагъ елъытауэ ягуэша гуп 11-м. Псори зэхэту саугъэт фондыр сом мин 60 хъууэ щытащ.
 • Зэхьэзэхуэр къыщызэIуахым хэтащ КъБР-м и Парламентым и депутатхэр, щIыпIэ унафэщIхэр, спорт зэгухьэныгъэхэм я Iэтащхьэхэр, Мамбэтым и унагъуэмрэ Iыхьлыхэмрэ.
 • ЗэIущIэ дахэ къагъэлъэгъуэну, я спорт зэфIэкIхэм хагъэхъуэну спортсменхэм ехъуэхъуащ Шэджэм щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артур, Севастополь къалэм и Балаклавскэ районым и Советым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Бабошкин Ев-гений, КъБР-м спортымкIэ министрым и къуэдзэ Хэжь Заур, КъБР-м и Парламентым и депутат Мэремыкъуэ Арсен, Мамбэт Михаил и щхьэгъусэ Фузэрэ и къуэш Валерийрэ.
 • АдэкIэ зэхьэзэхуэхэм щIадзащ. Гуп зэпеуэм пашэ щыхъуащ Шэджэм щIыналъэм и бэнакIуэхэр. Абыхэм къакIэлъокIуэ Дзэлыкъуэ районым и лIыкIуэхэр. Шэ-рэдж щIыналъэм къикIа спортсменхэр ещанэщ.
 • Зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ кубокхэр, медалхэр, щIыналъэ администрацэм и грамотэхэр, Мамбэт Михаил и унагъуэм ягъэува ахъшэ саугъэтхэр иратащ.
 • МЭЗКУУ Къан.
 •  
 • Спартакиадэм  хохьэ
 • Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм щекIуэкIащ тутнакъэщхэм я лэжьакIуэхэм я спартакиадэм хиубы-дэу къызэрагъэпэща баскетболымкIэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ командэу 8
 •  
 • КIэух зэпеуэхэр щызэхэтащ Налшык къалэм и «Гладиатор» спорт IуэхущIапIэм. Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ ИК-3-м и гупым. ЕтIуанэ увыпIэр лъысащ Управленэм и аппартым и командэм, ещанэ хъуащ уголовнэ-гъэзэщIакIуэ инспекцэм баскетболистхэр.
 • ТекIуахэм щIыхь тхылъхэр иратащ.
 • — Мыпхуэдэ Iуэхухэр хуэунэтIащ УИС-м и лэжьакIуэхэр спортым дегъэхьэхыным. Ахэр сыт и лъэныкъуэкIи псыхьауэ щытын, я зэфIэкIым хагъэхъуэн хуейщ я къалэнхэм пэлъэщын папщIэ, — жиIащ Управленэм ОК-мрэ РЛС-мрэ я IэщIагъэм хуэгъэхьэзырынымкIэ и гупым и инспектор Дэхъу Мурат.
 • КъБР-м щыIэ УФСИН-м и  пресс-IуэхущIапIэ.