ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2017-07-04

 • США-м и лъэпкъ гуфIэгъуэщ — я щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1776 гъэм Iэ традзащ США-р зыми и унафэ зэрыщIэмытыр щIэзыгъэбыдэ Декларацэм.
 • Латвием журтхэм щыкIэлъызэрахьа цIыхугъэншагъэм хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1941 гъэм бадзэуэгъуэм и 4-м Ригэ нэмыцэхэм щагъэсащ журтхэм я тхьэелъэIупIэхэр, абы екIуэлIахэри зэрыщIэсу.
 • Югославием щагъэлъа-пIэ я щхьэхуитыныгъэм щIэбэнахэм я махуэр
 • 1848 гъэм Маркс Карлрэ Энгельс Фридрихрэ я «Коммунист партым и манифест» лэжьыгъэр къыдэкIащ.
 • 1946 гъэм Кёнигсберг къалэм и цIэр Калининград жиIэу зэрахъуэкIащ.
 • 1950 гъэм «Европэ щхьэхуит» радиостанцым лэжьэн щIидзащ.
 • 1957 гъэм цIыху къызэрырашэкI «Ил-18» кхъухьлъатэ лIэужьыгъуэр япэу уэгум ихьащ.
 • 1991 гъэм УФ-м къыщащтащ Арбитраж судым теухуа законыр.
 • 2004 гъэм Алыджым и тхыдэм щыяпэу а къэралым и футболистхэр Европэм и чемпион хъуащ.
 • 2007 гъэм Дунейпсо Олимп комитетым Гватемалэм щригъэкIуэкIа 119-нэ сессием унафэ къыщащ-тащ 2014 гъэм щIымахуэ Олимп джэгухэр Сочэ щегъэкIуэкIыным теухуауэ.
 • Убыххэм я дзэпщ цIэрыIуэу щыта, Урыс-Кавказ зауэм и лIыхъужь Бэрзэдж Дэгумыкъуэ Хьэжы-Исмэхьил къызэралъхурэ илъэс 251-рэ ирокъу.
 • Британием щыщ геодезист, Индием и щIыналъэм и топографие сурэтыр зыщIа, Джомолунгмэ бгым и лъагагъыр япэу къэзыхута Эверест Джордж къызэралъхурэ илъэс 227-рэ ирокъу. Дунейм и къурш нэхъ лъагэ дыдэм абы и цIэр щIыфIащари а лэжьыгъэшхуэрщ.
 • Италием щыщ актрисэ цIэрыIуэ Лоллобриджидэ Джинэ и ныбжьыр илъэс 90 ирокъу.
 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Къардэн Къэбард къызэралъхурэ илъэс 97-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ артист Мкртчян Фрунзик (и цIэ дыдэр Мгерщ) къызэралъхурэ илъэс 87-рэ ирокъу.
 • Тележурналист Жэман Мадинэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпион Бажэ Заудин и ныбжьыр илъэс 42-рэ     ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 33 — 34-рэ, жэщым градус 24 — 25-рэ щыхъунущ.