ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуащхьэмахуэ и щыгури Кавказ къуршхэри жэщми махуэми къэзыгъэлъэгъуэну камерэхэр ягъэуващ

2017-05-19

  •  Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и Ищхъэрэ джабэм щагъэуващ жэщми махуэми тегъэпсауэ Iуащхьэмахуэ и щыгумрэ Кавказ къуршхэмрэ къэзыгъэлъэгъуэну веб-камерэу тIу.
  •  
  • Ахэр щылэжьэнущ «Гара-Баши», «11-м я хэщIапIэ» станцхэм я зэхуакум хуэзэу метр мини 3,9-рэ зи лъагагъ щIыпIэм деж щыIэ альпинист хэщIапIэм. Апхуэдиз зи лъагагъ щIыпIэм щылажьэ веб-камерэ Европэм зэкIэ щыIэкъым.
  • «Шынагъуэншагъэ здэщыIэ республикэ» программэм тету Iуащхьэмахуэ лъапэ хиубыдэ Чегет бгым щыIэ къэжыхьыпIэхэми апхуэдэ камерэхэр щагъэувыну я мурадщ, уэсукхъуэхэр къыщежьэм деж ирихьэлIэу а джабэхэм щыIа цIыхухэм я бжыгъэр тэмэму ящIэн папщIэ.