ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2017-05-19

 • Урысейм щагъэлъапIэ урыс хьэкум и махуэр
 • Тэтэрстан Республикэм и Печатым и махуэщ
 • Тыркум щагъэлъапIэ щIалэгъуалэмрэ спортымрэ я махуэр
 • 1649 гъэм Инджылызыр Республикэ хъуащ
 • 1712 гъэм Пётр Езанэм и унафэкIэ Урысейм и къалащхьэр Москва ирахри, Санкт-Петербург яхьащ.
 • 1728 гъэм Пётр ЕтIуанэм унафэ къыдигъэкIащ Урысейм и къалащхьэр Санкт-Петербург къихыжауэ Москва къэхьыжыным теухуауэ.
 • 1802 гъэм Франджым и пащтыхь Наполеон и жэрдэмкIэ къэралым и дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр — ПщIэ зиIэ легионым и орденыр — къащтащ.
 • 1906 гъэм къыдэкIащ «Урысей империем и къэрал закон нэхъыщхьэхэр».
 • 1922 гъэм СССР-м пионер зэгухьэныгъэр къыщызэрагъэпэщащ. Комсомолым и урысейпсо конференцым а махуэм къыщащтауэ щытащ «Пионер отрядхэр дэнэ щIыпIи къыщызэгъэпэщыным теухуауэ» унафэр.
 • 1943 гъэм СССР-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и къэрал комитетым Бахъсэн ГЭС-р зэфIэгъэувэжыным теухуа унафэ къищтащ.
 • 1985 гъэм Налшык къыщызэIуахащ Сабий творчествэм и унэ.
 • 1989 гъэм накъыгъэм и 19 — 21-хэм къэралым щыяпэу Москва щекIуэкIащ                   «СССР-м щынэхъ дахэ пщащэ-89» зэпеуэр. Абы щытекIуат Москва щыщ, епщIанэ классым щеджэ Сухановэ Юлие.
 • 1991 гъэм Налшык къыщызэIуахащ Къэбэрдей лъэпкъым и япэ Конгрессыр. Абы и япэ президенту хахащ Къалмыкъ Юрий Хьэмзэт и къуэр.
 • Тырку Республикэм и япэ президенту щыта Ататюрк Кемаль къызэралъхурэ илъэси 136-рэ ирокъу.
 • Вьетнамым и унафэщIу илъэс 18-кIэ щыта Хо Ши Мин къызэралъхурэ илъэси 127-рэ ирокъу. Дунейм зэрехыжрэ илъэс 48-рэ хъуами, ар къыщалъхуа махуэр къэралым лъэпкъ гуфIэгъуэшхуэу къыщалъытэ нобэми.
 • Италием щыщ актёр, кинорежиссёр цIэрыIуэ Плачидэ Микеле и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • КъБКъУ-р къэзыуха, Хьэрып къэралхэм я лигэм и секретарь нэхъыщхьэм и къуэдзэ, Иорданием щэнхабзэмкIэ и министру щыта Нэгуэр Нанси къыщалъхуа махуэщ.
 • Къэрал къулыкъущIэ, УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Центральнэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Беглов Александр и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • «Спартак-Налшык» топджэгу гупым и тренер нэхъыщхьэ, КъБР-м физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Биджий Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 51-рэ ирокъу.
 • Уругвайм щыщ актрисэ, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Орейрэ Наталье и ныбжьыр илъэс 40 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 15 — 17, жэщым градуси 10 — 12 щыхъунущ.