ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-05-18

 • Щыгъуэ-щIэж махуэм зыхуагъэхьэзыр
 • Адыгей.Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 153-рэ зэрырикъум, абы хэкIуэдахэм я Щыгъуэ-щIэж махуэм зыхуэгъэхьэзырынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым  и къыкIэлъыкIуэ зэIущIэ Мейкъуапэ щекIуэкIащ.
 •  
 • Адыгейм лъэпкъ IуэхухэмкIэ, хэкуэгъухэм хуаIэ зэпыщIэныгъэхэмрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Щхьэлахъуэ Аскэр зэрыжиIамкIэ, Урыс-Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я Щыгъуэ-щIэж махуэм теухуа Iуэхугъуэ зэмылIэу-жьыгъуэ 72-рэ щекIуэкIынущ Мейкъуапэрэ республикэм и щIыналъэхэмрэ.
 • Абыхэм ящыщщ республикэм и библотекэм къыщызэIуах «Кавказ зауэр иджырей щIэблэм я нэкIэ» тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр. «Адыгэ макъ» газетым и редакцэм щекIуэкIынущ «Тхыдэмрэ ди зэманымрэ» зыфIаща зэIущIэр.
 •  
 • Фэтэр 600-м щIигъу
 • Абхъаз.Абхъазым щыIэ урысеидзэм къулыкъу щызыщIэхэм папщIэ 2017 гъэм и кIэм нэсыху фэтэр 600-м щIигъу яухуэнущ.
 •  
 • Абы и фIыгъэкIэ унэ яIэ хъунущ офицерхэм, прапорщикхэмрэ контрактIэ дзэ къулыкъур езыхьэкIхэмрэ. Ипщэ дзэ округым и унафэщI Дворников Александр апхуэдэуи унафэ яхуищIащ Гудаутэ дэт дзэ къалэ цIыкIум и щIыпIэм щаухуэ сабий садыр и кIэм нагъэсыну.
 •  
 • ЩIыуэпс  Iуэху
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Накъыгъэм и 22-м республикэм щекIуэкIынущ «Пластикыншэ махуэ» щIыуэпс Iуэху. Абы хэтынухэм полиэтилен      пакетхэр къагъэсэбэпынукъым зы жэщ-махуэм.
 •  
 • «Урысей цIыхубэ фронтым» и щIыналъэ къудамэм хэтхэм цIыхухэр къыхураджэ зы махуэ нэхъ мыхъуми пластик, полиэтилен пакетхэр уэим ящIыну, тыкуэнхэм тхылъымпIэм, щэкIым къыхэщIыкIа, щIыуэпсым зэран хуэмыхъун пакетхэр къыщащэхуну.
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.