ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-01-24

  • Псы  хъумапIэм  йолэжь
  • Адыгей. Республикэм и Шапсыгъ псыхъумапIэр щIэрыщIэу къызэгъэпэщыжыныр 2018 гъэм яухыну тращIыхь. ИужькIэ, абы зэкIэлъыкIуэу псы щызэхуахьэсынущ.
  • — Ар республикэм нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ  и   гидротехникэ объектхэм ящыщ зыщ. Аращи, абы хухаха мылъкур къызэрагъэсэбэпым, ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм и фIагъымрэ  и чэзум яухынымрэ щIэгъэткIияуэ дыкIэлъыплъынущ, — жиIащ Iуэхум щыгъуазэ   ящIа Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ  къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КумпIыл Мурат.
  • Псы  хъумапIэм лэжьэн щIидзэмэ, абы псыкIэ къызэригъэпэщынущ Тохъутэмыкъуей районым и прунж щIапIэ гектар мини 3, апхуэдэуи псыкъиу шынагъуэншагъэри иригъэфIэкIуэнущ.
  • Къуэдым  щIагъу
  • Абхъаз. Республикэм и Парламентым нэхъыбэ  ещI хабзэм ебакъуэу гъунапкъэр къызэпызычхэм ирагъэтыну къуэдыр. Визэншэу Абхъазым зэкIэ хуиту ихьэну Iэмал зиIэр дунейм и къэралитхущ, Урысейр яхэту.
  •  
  • Абхъазым и мурадщ щIы, тенджыз гъунапкъэхэр хабзэм темыту зэпызыупщI-хэм ирагъэпшын къуэдым щIагъуну. Абы теухуа законопроектыр республикэм и Парламентым 2017 гъэм щIышылэм и 19-м  къищтащ.
  • ХабзэщIэмкIэ, иджыри къэс сом 600 хъууэ щыта къуэдыр сом  4800 — 6000-м нэсу дэкIуеинущ, къулыкъущIэхэм ятын хуей хъунущ сом 6000 — 7200-м нэс. Къуэдыр уэим зыщIхэм административнэ жэуап ирагъэхьынущ.            Фигу къэдгъэкIыжынщи, визэншэу зэкIэлъыкIуэну Абхъазым зэгурыIуэныгъэ ярищIылIащ Урысейм, Никарагуам, Тувалым, Приднестровскэ Молдавие республикэмрэ Осетие Ипщэмрэ. Апхуэдэу президентым и унафэ щхьэхуэмкIэ  тхьэмахуитIкIэ Абхъазым щыIэну хуитщ Къэзахъстанымрэ Беларусымрэ я туристхэр.
  • УЭРДОКЪУЭ Женя.