ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

МэшбащIэ Исхьэкъ и илъэс

2016-12-07

Кулиев Къайсын Мейкъуапэ щохьэщIэ. 1980 гъэ

Исхьэкърэ осетин тхакIуэ, щIэныгъэлI Джусойты Нафирэ. Цхинвал къалэ, 1999 гъэ