ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэм я хъумакIуэ

2016-07-08

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым щагъэлъэпIащ Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэм КъБР-м щиIэ щIыналъэ къудамэр (ВООПИК) илъэс 50 зэрырикъур. Ар иригъэкIуэкIащ телевиденэм и лэжьакIуэ, уэрэджыIакIуэ Аттаев Азнор.
 •  
 • Созаев Ахъмат хьэщIэхэм фIыщIэ яхуещI.

  КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин гуфIэгъуэ зэхыхьэр къыщызэIуихым къыхигъэщащ республикэм и тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр теплъафIэу щытыным зэгухьэныгъэм и нэIэ зэрытетыр, КъБР-м и щэнхабзэ щIэинхэр хъумэнымкIэ иджыблагъэ къызэрагъэпэща къэрал управленэмрэ а       IуэхущIапIэмрэ республикэм и Iэгъуэблагъэм ит фэеплъхэр хъумэ-ным, зэгъэпэщыжыным, къэгъэщIэрэщIэжыным я зэфIэкI зэрырахьэлIэнур. Министрыр Тхыдэ, щэнхабзэ     фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Созаев Ахъмэт щехъуэхъум, илъэс бжыгъэ куэдкIэ а зэгухьэны-гъэм и унафэщI къалэныр игъэзэщIэну зэригуапэр, хузэфIэкIымкIи езыр зэрыдэIэпыкъунур жриIащ.

 • Я IуэхущIапIэм и щIыхь тхылъыр зыхуагъэфэщахэм Къумахуэм иритыжащ. Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и щIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Кабардино-Балкарская правда» газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Аттаев Жэмал, Болэт Арсен, «Къэбэрдей-Балъкъэр ГТРК», «1 КъБР» телеканалхэм я унафэщIхэу Фырэ Русланрэ Къардэн Аслъэнрэ, нэгъуэщIхэми. КъищынэмыщIауэ, «Зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым папщIэ» дамыгъэр, «Хэкур хъумэным хуищIа хэлъхьэныгъэм папщIэ» медалыр иратащ.  РСФСР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, КъБР-м и цIыхубэ художник, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат ТхьэкIумашэ Михаил, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я зэгухьэныгъэу Налшык къалэм щыIэм и унафэщI Абдуллаев Мустэфа, тхыдэдж, тхакIуэ Опрышкэ Олег сымэ.
 • Мамбэт Мадинэ уэрэд жеIэ.

  «Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэм  и щIыналъэ къудамэм щIыхь зиIэ и цIыху» тхылъыр зыхуагъэфэщахэм ящыщщ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым и унафэщI Вэрокъуэ Владимиррэ Созаев Ахъмэтрэ.

 • Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэр илъэс 50 зэрырикъум и щIыхькIэ, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан   я IуэхущIапIэм и щIыхь тхылъыр зыхуагъэфэщахэм иритыжащ, щIэблэм я гъэсэныгъэм хуащIа хэлъхьэныгъэфIым папщIэ фIыщIэ яхуищIу.
 • Созаев Ахъмэт жиIащ я IуэхущIа-пIэм республикэм и фэеплъхэр зы-           хуей зэрыхуигъазэр икIи я лэжьыгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщI псоми ехъуэхъуащ я IуэхущIапIэм и махуэшхуэмкIэ. Къызэхуэсахэр абы къыхуриджащ фэеплъхэр зыхуагъэувахэмрэ ахэр зыгъэувахэмрэ зыщамыгъэгъупщэну.
 • КъБР-м и щэнхабзэ щIэинхэр хъумэнымкIэ къэрал управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Узденовэ Iэсиятрэ Налшык къалэ администра-цэм ЩэнхабзэмкIэ и управленэм               и унафэщI Токъуий Мадинэрэ зи                юбилейр зыгъэлъапIэхэм ехъуэхъуащ икIи Созаев Ахъмэтрэ абы и лэжьакIуэхэмрэ иратащ я IуэхущIапIэ-хэм къабгъэдэкI щIыхь тхылъхэр, щIыналъэм и тхыдэ, щэнхабзэ фэ-еплъхэр хъумэным хэлъхьэныгъэфI зэрыхуащIам папщIэ.
 • ГуфIэгъуэ зэхыхьэр ягъэдэхащ КъБР-м и Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэхэу Гуазэ Тимур, Мамбэт Мадинэ, Мэкъуауэ Астемыр сымэ, нэгъуэщIхэми.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.
 • Сурэтхэр  Къарей  Элинэ  трихащ.