ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2013-09-07

 • Москва къалэм и махуэщ
 • Бразилие Федеративнэ Республикэм и лъэпкъ махуэшхуэщщхьэхуит щыхъуар (1822 гъэ) егъэ­лъапIэ.
 • Ярославль къалэм ягу къыщагъэкIыж я «Локомотив» хоккей командэм щыщу 2011 гъэм хэкIуэдахэр. ЯК-42 кхъухьлъатэр Ярославль деж къыще­хуэхри, абы иса цIыху               45-р хэкIуэдауэ щытащ.
 • 1923 гъэм Венэ ще­кIуэкIа дунейпсо конгрессым къыщызэрагъэпэщащ Интерполыр — уголовнэ полицэм и дунейпсо зэгухьэныгъэр.
 • Рязань областым и губернатор Ковалёв Олег и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 • Мальдив Республикэм президент щыхах.
 • ФокIадэм и 7 — 10-хэм Аргентинэм и къалащхьэ ­Буэнос-Айрес щекIуэ­кIы­нущ Дунейпсо Олимп Комитетым и 125-нэ сессиер. Абы а зэгухьэныгъэм и президентыр щыхахынущ, 2020 гъэм Гъэмахуэ Олимп джэгухэр щекIуэкIыну къалэри щаубзыхунущ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр ма­хуэм градус 18 — 20, жэщым градус 13 — 14 щыхъунущ.
 •  
 • ФокIадэм и 8,
 • тхьэмахуэ
 •  
 • Журналистхэм я зэкъуэтыныгъэм и дунейпсо ма­хуэщ
 • ЩIэныгъэ зэгъэгъуэтыным и дунейпсо махуэщ
 • Танкистым и махуэщ
 • Бородино деж щекIуэкIа зауэм и махуэщ
 • Блокадэм хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1941 гъэм фокIадэм и 8-м фашист кхъухьлъатэхэм Ленин­град щхьэщыхьэри зэтра­къутащ. Абдеж къыщы­щIидзащ махуэ 900-кIэ къалэдэсхэр зыхэта гузэвэгъуэм.
 • Финансистым и махуэщ
 • Байкал гуэлым и махуэщ
 • Илъэс 90 ипэкIэ къызэрагъэпэщащ Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэр.
 • Илъэс 70-кIэ узэIэбэ­кIыж­мэ, нэмыцэ-фашист зэ­рыпхъуакIуэхэм къыIэ­щIа­гъэкIыжащ Донбасс щIыналъэр.
 • Таганрог къалэр илъэс 315-рэ ирокъу.
 • Дагъыстэным и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэ­жьыгъэм и ЛIыхъужь, Лениным и цIэкIэ щыIэ, СССР-м и Къэрал саугъэтхэм я лауреат Гамзатов Расул къызэралъхурэ ­илъэс 90 ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и ухуакIуэ, КъБР-м и Парламентым и депутат Къандэхъу Мухьэмэд и ныб­жьыр илъэс 55-рэ ирокъу.
 • КъБР-м мэкъумэш хо­зяйствэмкIэ щIыхь зиIэ лэжьакIуэ КIэдыкIуей Ас­лъэн и ныбжьыр илъэс 51-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 15 — 19, жэщым градус 14 — 16 щыхъунущ.
 •  
 • ФокIадэм и 9,
 • блыщхьэ
 •  
 • Дахагъэм и дунейпсо махуэщ
 • Таджикистан Республикэм и къэрал махуэшхуэщ — щхьэхуэ щыхъуар егъэ­лъа­пIэ.
 • Корее ЦIыхубэ-Демократие Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 • ИлъэситхукIэ узэIэ­бэ­кIыжмэ, Урысей Федерацэм дипломатие зэхущы­ты­кIэкIэ запищIащ Аб­хъаз, Осетие Ипщэ республикэхэм.
 • 1970 гъэм Волжскэ автозаводым «ВАЗ-2101» (Жигули) автомашинэ лIэу­жьы­гъуэр къыщIигъэкIыу щIидзащ.
 • Норвегием парламент хэхыныгъэхэр щокIуэкI.
 • ФокIадэм и 9 — 13-хэм Женевэ (Швейцарие) щекIуэкIынущ ООН-м Хамэ къэрал щыщ лэжьакIуэхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ къащхьэщыжынымкIэ и комитетым и 19-нэ сессиер.
 • ФокIадэм и 9 — 27-хэм Женевэ (Швейцарие) щызэхэтынущ ООН-м ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэм къащхьэщыжынымкIэ и советым и 24-нэ сессиер.
 • Урыс тхакIуэшхуэ Толстой Лев къызэралъхурэ илъэси 185-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Мысрокъуэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 • Адыгей сурэтыщI Гъуэгунокъуэ Мурат и ныб­жьыр илъэс 44-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 15 — 19, жэщым градус 13 — 16 щыхъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.