ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2013-08-16

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 19
 •  7.00 Мультфильм (6+)
 • 7.20 «IэщIагъэлIхэр». Физико-математикэ щIэ­ныгъэхэм я доктор Хьэжы Анатолэ (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 8.15 «Джэрпэджэж». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Iущыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъ­къэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.10  «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 18.00 ЦIыхубэ творчествэм и дунейпсо фестивалу Бобруйск къалэм щекIуэкIам къратыкI репортаж. КIэухыр (12+)
 • 18.35 «Чемпионхэр». Иджырей пятиборьемкIэ спортым и мастер Гобеев Азэмэт (12+)
 • 19.30 «ГъащIэ гъуэгу». Культурологие щIэныгъэ­хэм я доктор Урысбий ФатIимэ и фэеплъу (12+)
 • 20.05 «Гум имыхуж». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ Шыгъушэ Лидэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «УсакIуэ». Бещтокъуэ Хьэбас. Ещанэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «СурэтыщI». СурэтыщI Ахматов Лиуан (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 •  Гъубж, шыщхьэуIум и 20
 •  Сыхьэтыр 18 пщIондэ лажьэркъым
 • 18.00 Мультфильм (6+)
 • 18.10 УФ-м IэпщэрыбанэмкIэ и командэ къыхэ-хам и тренер нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заур       (12+)
 • 18.30 «Тырку дуней». Уэрэдус, уэрэджыIакIуэ Султанбеков Арсланбек. ПэщIэдзэр (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 Мультфильм (6+)
 • 19.40 «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и тхыдэм щыщщ». Кинорежиссёрхэу Вэрокъуэ Владимиррэ Мартиросовэ Ринэрэ я фильмхэр (12+)
 • 20.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». Композитор Тхьэбысым Умар (адыгэбзэкIэ)
 • 21.10 «УсакIуэ». Бещтокъуэ Хьэбас. ЕплIа­нэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 21
 •  7.00 Мультфильм (6+)
 • 7.10 «Музейхэр» программэр (12+)
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 8.00 «Ретроспектива». «Шэджэм» телевизионнэ фильмыр (12+)
 • 8.15 «ФIым телэжьэн». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мэршэнкъул Iэдэм (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «ЩIыуэпс». Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Сэлам алейкум, Музэфар!». Композитор, журналист Этчеев Музэфар теухуауэ (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 Мультфильм (6+)
 • 18.25 «Тырку дуней». Уэрэдус, уэрэджыIакIуэ Султанбеков Арсланбек. КIэухыр (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 Мультфильм (6+)
 • 19.40 «Автограф». ЗэкIурей Азэмэт (12+)
 • 20.05 «Унагъуэ». Налшык къалэ щыпсэу Батырхэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.00 «ЛIыхъужьым и гъуэгуанэ». Зауэмрэ лэжьы­гъэмрэ я ветеран Созаев Мухъэш. Хьэсэней къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 •  Махуэку, шыщхьэуIум и 22
 •  7.00 Мультфильм (6+)
 • 7.10 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Лэкъунхэ  Сэлимрэ Зауррэ (12+)
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 8.00 «Гум къиIукI уэрэдхэр». Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэ Хьэ­къул Оксанэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 «Унагъуэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.40 «Ойнай-ойнай…» ГушыIэ программэ (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 Мультфильм (6+)
 • 18.20 «Кабардинка» къэрал академическэ къэфа­кIуэ гупым я концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 19.30 Мультфильм (6+)
 • 19.35 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 «Адыгэм и дуней» программэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». Доху­тыр Толга Мухиттин (Кипр Ищхъэрэ) (12+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 •  Мэрем, шыщхьэуIум и 23
 •  7.00 Мультфильм (6+)
 • 7.10 «Дар фантазии». Налшык къалэм дэт езанэ еджапIэ-интернатым модэмкIэ и театрыр (6+)
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 8.00 «ГъащIэ гъуэгуанэ». Тхыдэмрэ археологиемрэ я доктор Дыгъужь ФуIэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Азэмэт Наталье (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.15 Мечиев Кязим и творчествэр (балъ­къэ­рыб­зэкIэ) (12+)
 • 9.45 «УэрэджыIакIуэ». Атмурзаевэ Жаннэ (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 Мультфильм (6+)
 • 18.25 «Кабардинка» къэрал академическэ къэфа­кIуэ гупым я концерт. КIэухыр (12+)
 • 19.30 «Гупсысэр — псалъэкIэ» (16+)
 • 20.00 «Узыншэу фыщыт». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 Балъкъэрыбзэр хъумэным теухуауэ (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 21.55 Спорт хъыбархэр
 •  Щэбэт, шыщхьэуIум и 24
 •  7.00 Мультфильм (6+)
 • 7.10 «Универсиада-2013». Япэ нэтын (12+)
 • 7.40 ХъыбарыщIэхэр
 • 8.00 «ЛIэщIыгъуэхэм я сурэтыщI». ТхакIуэ Мэлбахъуэ Елбэрд. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «IэпщIэлъапщIэ». Бабугент къуажэм щыпсэу Бозиевэ Маржан (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Таурыхъым и деж хьэщIапIэ» (балъкъэ­рыб­зэкIэ) (6+)
 • 9.10 «49-нэ канал» (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «Усыгъэм и пшыхь». Къэжэр Ланэ (12+)
 • 17.55 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м и тхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ КхъуэIуфэ Хьэчим (16+)
 • 18.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». УсакIуэ, уэрэдус Къанкъул ФIыцIэ (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 19.15 «Республикэм щыхъыбархэр». Хъыбары­щIэ­хэр (адыгэбзэкIэ)
 • 19.30 «Iущыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъ­къэрыбзэкIэ) (6+)
 • 19.50 «Гъуэгу щIэдзапIэ». Саратов консерваторэм и студент Жубоев Жамболэт (балъкъэрыб­зэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Ыйыкъ». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыб­зэкIэ)
 • 20.35 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 •  Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 25
 •  7.00 Мультфильм (6+)
 • 7.10 «Универсиада-2013». ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • 7.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэ­хэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 «ЛIэщIыгъуэхэм я сурэтыщI». ТхакIуэ Мэлба­хъуэ Елбэрд. ЕтIуанэ нэтын (адыгэбзэ­кIэ) (12+)
 • 8.30 «БлэкIар тщымыгъупщэу». Жэмтхьэлэ Ипщэ къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Ыйыкъ». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.10 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 18.00 Мультфильм (6+)
 • 18.20 «Тхьэм и унэм ухуэзышэ гъуэгу» (12+)
 • 18.35 «Чемпионхэр». СССР-м бэнэкIэ хуитымкIэ спортым и мастер Къарэмыщ Мухьэмэд (12+)
 • 19.00 «Нэхъ лъапIэ дыдэ». Тхыдэдж, этнограф Болэ Ильзитэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 Нало Заур и сабий усэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.50 «ЩIыуэпс». Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «…ГъащIэм къыпещэ». УсакIуэ Бабаев Ибрэхьим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 •   
 •  «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 19
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэк­Iэ)
 • 14.30, 17.15, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «ЦIыхумрэ зэманымрэ». Болатов Юруслан
 • 19.00 «Литературэм и лъахэ»
 • Гъубж, шыщхьэуIум и 20
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Унагъуэ альбом»
 • 9.30 «Уи дуней»
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.15, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Зэманым и лъэужь» программэр
 • 19.00 «Къэбэрдейм и иужьрей уэлий»
 • Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 21
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.15, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Адэхэмрэ бынхэмрэ». Ток-шоу
 • Махуэку, шыщхьэуIум и 22
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Нобэ япщэфIхэр»
 • 9.30 «Ажэгъуэмэ». Узденов С.
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 17.15, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.30 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Адыгэ Республикэм и «Ислъэмей» къэфакIуэ гупыр
 • Мэрем, шыщхьэуIум и 23
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр.
 • 11.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Жангылыкъла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.30, 19.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 18.30 «Вояж»
 • Щэбэт, шыщхьэуIум и 24
 • 8.10, 11.10, 14.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 10.05 «Нобэ япщэфIахэр»
 • 10.35 «Уи дуней»
 • Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 25
 • 10.20 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 14.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.25 — 7.45 «Сыту пIэрэ нобэрей махуэр апхуэдизу щIэдахэр?». Концерт (ады­гэ­бзэкIэ).
 • 7.45  —  8.00 Акаев Х. «ГушыIэмрэ ауанымрэ» (балъкъэры­бзэкIэ).
 • 10.15 — 10.30 Школ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм. Кайруков Г. «Бзумрэ розэмрэ» (адыгэбзэкIэ).
 • 13.25 — 13.50 «Iуэху куэд щызэфIагъэкI блыщхьэ».
 • 13.50 — 14.00 Макъамэ.
 • 16.25 — 16.33  Зэгъусэу дыкъоджэ. Антуан де Сент-Экзюпери. «ЦIыхухэм я планетэ».
 • Гъубж,  шыщхьэуIум и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 7.10, 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.25  —  7.45 Нартхэм ятеухуа хъыбархэр (адыгэ­бзэкIэ).
 • 7.45  —  8.00 Боташев Исса и усэхэм къытращIыкIа уэрэдхэр (балъкъэ­рыб­зэкIэ).
 • 10.15 — 10.30 Лермонтов Михаил. «Бородино» (адыгэ­бзэкIэ).
 • 13.25 — 13.45 Акъсырэ Залымхъан. «Хэт къуаншэр?» радиопостановкэ.
 • 13.45 — 14.00 Усэхэр. Шахмурзаев Сэид.
 • 16.25 — 16.33 Зэгъусэу дыкъоджэ. Антуан де Сент-Экзюпери. «ЦIыхухэм я планетэ».
 • Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7.10 , 10.00, 13.10, 16. 00, 18.10
 • 7.25  — 7.45 «Фи пщэдджыжь фIыуэ». Концерт (адыгэ­бзэ­кIэ).
 • 7.45 —  8.00 Гулиев М. «Апсатэ ипхъухэр» поэмэм щыщ пычыгъуэ.
 • 10.15 — 10.30 Театрыр микрофоным Iутщ. Розов В. «НэгъуэщIкIэ пхузэ­мы­хъуэкIыну» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 13.25 — 14.00 «Псэм и гъуджэ». Романсхэр.
 • 16.25 — 16.33 Зэгъусэу дыкъоджэ. Антуан де Сент-Экзюпери. «ЦIыхухэм я планетэ».
 • Махуэку, шыщхьэуIум и  22
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.10 —  8.00 «Жьырытэдж» (адыгэ­бзэкIэ).
 • 10.15 — 10.30 «Мэшыкъуэр» — зэкъуэтыныгъэм и лъахэщ».
 • 13.25 — 14.00 «Хьэплъыфэ микс».
 • 16.25 — 16.33 Зэгъусэу дыкъоджэ. Антуан де Сент-Экзюпери. «ЦIыхухэм я планетэ».
 • Мэрем, шыщхьэуIум и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.25 —  8.00 «Жьырытэдж». Нэгузыужь нэтын.
 • 10.15 — 10.30 «Си лъахэ». Шэрджэс Iэсият уэрэд жеIэ.
 • 13.25 — 13.45 «Зэкъуэш пэлъытэхэр: лъэхъэнэщIэм щIедзэ».
 • 13.45 — 14.00 «Инджылызыбзэр Джэдгъэф Маринэ и гъусэу зыдогъащIэ».
 • 16.25 — 16.33 Зэгъусэу дыкъоджэ. Антуан де Сент-Экзюпери. «ЦIыхухэм я планетэ».
 • Щэбэт, шыщхьэуIум и 24
 • 10.10 — 11.00 «Кавказ пшэплъхэр».
 • 12.10 — 12.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэ­лъы­кIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ).
 • 12.25 — 12.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэ­лъы­кIуэу» ХъыбарыщIэхэр (балъ­къэ­­ры­бзэкIэ).
 • 12.40 — 13.00 «Луна-парк». ЩIалэгъуалэм я утыку.
 • Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 25
 • 10.10 — 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэ­лъы­кIуэу». ХъыбарыщIэхэр.
 • 10.25 — 10.40 «Къалэм и гъащIэ». ЩIалэгъуалэм папщIэ.
 • 10.40 — 11.00 Кациев Хьэбу. «Гъэм и зэман телъыджэ».
 • 12.10 — 13.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Сонэ Мухьэрбий. «Тхьэмадэм къыджиIэжар».
 •  
 • КъБР-м и радио
 •  Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
 • 7.15/13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэ­бзэкIэ).
 • 7.45/14.50 «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэбзэкIэ).
 • 8.00/13.35 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъ­­къэрыбзэкIэ).
 • 8.20/16.32 «ЩIэныгъэм и дунейм — зып­лъы­хьа­кIуэ» (балъ­­къэрыбзэкIэ).
 • 8.40/14.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (адыгэ­бзэкIэ).
 • 9.00/18.05 «Зэпсэлъэгъухэр» (урысыбзэкIэ).
 • 9.25/18.30 «Кавказым и макъхэр» (урысыб­зэ­кIэ).
 • 10.05 «Утыку» (адыгэбзэкIэ).
 • 10.25/16.05 «Макъамэ яхъумахэр» (адыгэб­зэкIэ).
 • 11.05/17.05 «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 11.25/17.25 «Уэрэдыр тыгъэ фхузощI (балъ­къэ­рыбзэкIэ).
 • 11.48/17.48 Спорт хъыбархэр (балъ­къэрыб­зэкIэ).
 • 12.05/15.35 «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ).
 • 12.25/15.05 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ пса­лъэ­макъ» (урысыбзэкIэ).
 • 14.05 — 14.35 «Дыхьэшхэным и хъуреягъкIэ» (адыгэбзэкIэ).
 • Гъубж, шыщхьэуIум и 20
 • 7.45/14.45 «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэ­бзэкIэ).
 • 8.20/16.30 «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 9.00/18.05 «Зэманыр, къэхъу­къа­щIэхэр, Iуэху еплъыкIэхэр» (урысыбзэкIэ).
 • 9.20/18.25 «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ).
 • 10.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (ады­гэбзэкIэ).
 • 10.50/15.50 «Зэхэфха? Флъэгъуа?» (адыгэб­зэкIэ).
 • 11.05/17.30 «Балъкъэр цIыхубэ уэрэдхэр» (балъ­­къэрыбзэкIэ).
 • 11.30/17.05 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр» (балъ­къэ­рыбзэкIэ).
 • 12.05/15.30 «Тхыдэм егъэщIылIа Iуэхухэр» (урысыбзэкIэ).
 • 12.25/15.05 «Сабий сыхьэт» (урысыбзэкIэ).
 • 12.45/14.30 «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ).
 • 14.05/16.05 «Макъамэ калейдоскоп» (адыгэб­зэкIэ).
 • Бэрэжьей, шыщхьэуIум и 21
 • 7.45/14.50 «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэ­бзэ­кIэ).
 • 8.20/17.05 «Къонгуроучукъ». Сабийхэм папщIэ (балъ­­къэрыбзэкIэ).
 • 8.45/16.50 Спорт хъыбархэр (балъкъэ­рыб­зэкIэ).
 • 9.00/18.05 «Зи чэзу Iуэхум теухуауэ» (урысыб­зэкIэ).
 • 9.25/18.25 «Кавказым и макъхэр» (урысыб­зэкIэ).
 • 10.05/16.05 «ЩIымрэ абы щыпсэу цIыхумрэ» (адыгэ­бзэкIэ).
 • 10.25/16.20 Концерт (адыгэбзэкIэ).
 • 11.05 — 11.22 «Чамхана». ГушыIэ нэтын (балъ­къэрыбзэкIэ).
 • 11.30/17.30 «Салам алейкум» (балъкъэрыб­зэкIэ).
 • 12.05/15.05 «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыб­з­экIэ).
 • 12.40/15.40 «Кавказым и симфоние» (уры­сыбзэкIэ).
 • 14.05 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу» (адыгэбзэкIэ).
 • 14.30 — 14.50 «Усыгъэм и сатыр мыкIуэды­жынухэр…» (адыгэбзэкIэ).
 • Махуэку, шыщхьэуIум и 22
 • 7.45/18.43 «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (адыгэ­бзэкIэ).
 • 8.20/17.05 «Дэ къытхуэнар» (балъ­къэрыб-­зэкIэ).
 • 9.00/18.05 «Нэхъыщхьэм теухуауэ кIэщIу» (урысы­бзэкIэ).
 • 9.20/15.25 «Сабий сыхьэт» (урысыбзэкIэ).
 • 9.30/15.45 «Псэм и макъамэ» (урысыбзэкIэ).
 • 9.42/15.35 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ).
 • 10.05/16.05 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэб­зэкIэ).
 • 10.20/16.20 «Концерт» (адыгэбзэкIэ).
 • 10.45 — 16.45 «ДунейгъафIэ». Сабийхэм пап­щIэ (адыгэбзэкIэ).
 • 11.05/14.05 «Лэгъупыкъу» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 11.30/17.35 «Чамхана». ГушыIэ нэтын (балъ­къэ­рыбзэкIэ).
 • 12.05/15.05 «Макъамэхэр» (урысыбзэкIэ).
 • 12.30/18.20 «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ).
 • 14.30 — 15.00 «Пшыналъэ». Нэгузыужь нэтын (адыгэбзэкIэ).
 • Мэрем, шыщхьэуIум и 23
 • 7.45/18.39 «Щэнхабзэм теухуауэ» (адыгэ­бзэкIэ).
 • 8.20/17.30 «Дыщэ пхъуантэ цIыкIу» (балъ­къэ­рыбзэкIэ).
 • 8.35/14.05 «Уэсылъэ къуршхэм я макъамэ» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 9.00/18.05 «ГъащIэ упщIэ» (урысыбзэкIэ).
 • 9.25/15.35 «Кавказым и макъхэр» (урысыб­зэкIэ).
 • 10.05 «Эфирыр псоми папщIэ» (адыгэбзэкIэ).
 • 10.25 «Лъэпкъ прозэм и напэкIуэцIхэр» (ады­гэбзэкIэ).
 • 10.45/16.05 «Лэгъупыкъу». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ).
 • 11.05/13.50 «Гуапагъэмрэ уахътыншагъэмрэ ятеухуауэ» (балъ­къэрыбзэкIэ).
 • 11.20/17.05 «Чамхана». ГушыIэ нэтын (балъ­къэрыбзэкIэ).
 • 11.45/17.45 Спорт хъыбархэр (балъкъ­эрыб­зэкIэ).
 • 12.05/15.05 «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыб­зэкIэ).
 • 12.35/18.20 «Сабий сыхьэт» (урысыбзэкIэ).
 • 12.44/18.29 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ).
 • 14.30/16.25 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэ­бзэкIэ).
 • Щэбэт, шыщхьэуIум и 24
 • 7.00/13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэб­зэкIэ).
 • 7.38/13.38 «Вагъуэбэ» (адыгэбзэкIэ).
 • 8.00/15.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъ­къэ­­ры­бзэкIэ).
 • 8.25/15.25 «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 9.00/18.00 «Я гулъытэ нэхъыщхьэр зыхуэгъэзар» (урысыбзэкIэ).
 • 9.25/18.25 «Дыщыпсэу дунейм» (урысыбзэкIэ).
 • 9.45/18.45 «Усыгъэм и сатыр мыкIуэдыжы­нухэр…» (урысыбзэкIэ).
 • 10.00 — 10.30 «Дэрэжэгъуэ». Нэгузыужь нэтын (адыгэбзэкIэ).
 • 10.50/14.30 «Жаншэрхъ». Спорт хъыбархэр (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 11.00/16.00 «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 11.21/16.21 «Топалайчыкъ». Сабийхэм пап­щIэ (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 11.30/16.30 «Iуащхьэмахуэ и щыгум щыIу уэрэдхэр» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 12.00/17.00 «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ).
 • 12.44/17.44 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ).
 • 14.00 — 14.50 «Радиотеатр» (адыгэбзэкIэ).
 • Тхьэмахуэ, шыщхьэуIум и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00
 • 7.00/13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ).
 • 7.40/14.40 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (адыгэбзэкIэ).
 • 8.10/15.10 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъ­къэрыбзэкIэ).
 • 8.40/15.40 Спорт хъыбархэр (балъкъэрыб­зэкIэ).
 • 9.00/18.00 «Iуэху нэхъыщхьэм теухуауэ» (уры­сыб­зэкIэ).
 • 9.30/18.30 «Дыщыпсэу дунейм» (урысыбзэкIэ).
 • 9.40/18.40 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ).
 • 10.10/14.10 «Ди зэIущIапIэхэр» (адыгэбзэкIэ).
 • 10.40 — 10.58 «Зыгъэпсэхугъуэхэр, зыгъэпсэхугъуэхэр…» (адыгэбзэкIэ).
 • 11.00/16.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» (балъ­къэрыбзэкIэ).
 • 12.10/17.10 «Театрыр микрофоным Iутщ» (уры­сыбзэкIэ).
 • 13.35 — 14.00 «ЦIыхуитIым зэдыжаIэ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ).
 •