ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъыбэм я дэрэжэгъуэ

2013-07-09

 • Бадзэуэгъуэм и 6-17 ма­хуэхэм Къэзан щекIуэкIыну ХХVII Дунейпсо гъэмахуэ Уни­версиадэр гуфIэгъуэ щы­тыкIэм иту къызэIуа­хащ. Абы кърихьэлIащ къэрали 170-м къикIа спортсмен мин 13,5-м щIигъу.
 •  
 • Путин Владимир ди спортсменхэм яIуощIэ.

  Тэтэрстаным и къа­лащ­­хьэм­ мы Iуэхугъуэм екIуу зыхуигъэхьэзыращ. Къыпщыхъунут дэтхэнэ зы спортсменри хэтыну зыщIэхъуэпс Олимп джэгухэр къызэIуахыу фIэкIа. Ар абы къы­зэрыкIэрыхущи щыIэкъым. ЖыпIэну урикъунщ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам Олимп чемпиону          25-рэ, спортым щIыхь зиIэ и мастеру 105-рэ, дунейпсо класс зиIэ мастеру 313-рэ зэрыхэтыр. Къэзан щекIуэкI Универсиадэм журналист минхэр тотхыхь, абы къра­тыкI телерепортажхэр къэрали 105-м яIэрохьэ.

 • ХХVII Дунейпсо гъэмахуэ Универсиадэр къыщызэ­Iуахащ а Iуэхугъуэшхуэм папщIэ яухуа «Къэзан Арена» стадионым. Абы, дауи, IэпэдэупIэ имыIэу цIыхур изт.
 • ГуфIэгъуэ зэIущIэр Урысей Федерацэм хыхьэ лъэп­къ­хэм я гъэлъэгъуэныгъэкIэ къыщIидзащ. Адыгэхэр, балъкъэрхэр, тэтэрхэр, башкирхэр, шэшэнхэр, мордвинхэр, осетинхэр, къумыкъухэр, даргинхэр, лезгинхэр… Я лъэпкъ фащэ екIухэр ящы­гъыу ахэр уардэу кIуэцIрыкIырт, дуней псор къакIэ­лъыплъ­рэ дэрэжэгъуэ къариту. Сыт нэхъыфI щыIэ ахэр зэгурыIуэрэ зэ­дэIуэжу, зым Iэпы­хур адрейм къищтэжу зэдэпсэумэ?! Абы нэхъ къару лъэщи хэт ирихьэлIа?!
 • Галльен Клод-Луи

  Къэзан универ­си­тет къалэу ижь-­ижьыж лъандэрэ къа­лъытэ. Абы ­иджы­пс­ту еджапIэ нэхъыщхьэу 82-рэ дэтщ. Дауи, абы хуэфащэт дунейпсо щIалэгъуалэм и зэхыхьэшхуэ къыщызэрагъэпэщыну. Тэтэрстаным и къалащхьэм а пщIэ лъагэр ­игъэпэжащ. Абы щы­гъуэми зыщыгъэ­гъупщэн хуейкъым илъэситху дэкIмэ футболымкIэ дунейпсо чемпионатым хы­хьэ зэIущIэхэр Къэ­зан зэры­ще­кIуэ­кIынури. Но­би ар а Iуэху­гъуэшхуэм хуэхьэзырщ и стадионкIи, хьэщIэщхэм­кIи, кхъухьлъатэ къэтIысыпIэкIи, гъуэгу­хэм­кIи, адрей псомкIи. Урысей Федерацэм и адрей щIыналъэхэми щапхъэ зытрахын яIэщ.

 • Къэрал унафэщIхэр, спор­тымрэ щэнхабзэмрэ я цIыху цIэрыIуэхэр зыр адрейм ­ефIэкIыжу утыкум къохьэ. Абыхэм яхэтщ Урысей ­Федерацэм и Президент Путин Владимир, Дунейпсо студент джэгухэм я федерацэм и Iэтащхьэ Галльен Клод-Луи, ЩIы хъурейм и дэнэ щIы­пIи фIы дыдэу къыща­цIыху хоккеистхэу Третьяк Владиславрэ Фетисов Вячеславрэ, гимнасткэхэу Кабаевэ Алинэрэ Канаевэ Евгениерэ, шахматист Кар­пов Анатолий, нэ­гъуэщI куэди.
 • Утыкум къохьэ Урысей Федерацэм и спортсменхэр.

  Гимныр къеуа иужькIэ, зэхьэзэхуэр къызэIуахащ. Зэпеуэхэр пэжу икIи къикIуэт ямыIэу ирагъэкIуэкIыну Мустафинэ Алиярэ (спортсменхэм я цIэкIэ) Садовых Евгенийрэ (судьяхэм къаб­гъэ­­дэ­кIыу) адэкIэ тхьэрыIуэ ящIащ.

 • Къызэхуэсахэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ Урысей Федерацэм и Президентым. «Дэ тлъэкI къэдгъэнакъым Къэзан къэкIуахэр сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэн, ехъулIэныгъэ яIэн папщIэ, — жиIащ абы. — Мы дакъикъэ лъапIэхэм фигу- хэр хуабжьу зэрыпIейтейр гурыIуэгъуэщ. Сыныво­хъуэхъу бэнэныгъэм къару лъэщ къыфхилъхьэу текIуэ­ныгъэ инхэр мыбы щызы­Iэрывгъэхьэну».
 • А псалъэхэм яужькIэ Универсиадэм и мафIэр пагъэнащ. Топхэм я уэ макъым дуней псом хъыбар ирагъэ­щIащ ХХVII Дунейпсо гъэмахуэ студент джэгухэм зэ­ры­щIадзамкIэ. АдэкIэ чэзур къалъысащ спорт утыкухэм. Ахэращ щызэхэкIынур студент щIалэгъуалэм я зэфIэкIыр здынэсыр.
 • Ди жагъуэ зэрыхъущи, дзюдоист Хьэбэчыр Мурат  дигъэгуфIэфакъым. Ар къы­хагъащIэри, пасэу зэпеуэм къыхагъэкIащ. Иджы Кучинэ Марие фIыкIэ дыщыгу­гъынщ.
 •  
 • Жыласэ Заурбэч.