ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэблэр тхылъ еджэным драгъэхьэх

2013-03-26

  • ЕджакIуэхэм я гъатхэ зы­гъэп­сэхугъуэ махуэхэм ири­хьэлIэу республикэм и библиотекэхэм щокIуэкI «Сабий тхылъым и тхьэмахуэ» зэхыхьэ зэмылIэу­жьы­­гъуэхэр.
  •  
  •  Урысейм  ­илъэс къэс зы тхьэмахуэ щыхухах сабий тхы­лъым. Апхуэдэ Iэ­малкIэ цIыхубэр хущIокъу щIэблэр Iуэху мыхъу­мы­щIэхэм драмыгъэшэхыу гъуэгу захуэм — тхылъымрэ щIэныгъэмрэ щы­тепщэм — трагъэувэну. Нэхъыщхьэ­жращи, сабийр библиотекэм екIуэлIэху, и къэухьми хохъуэ, и гупсысэми зеу­зэщI.
  • — Дызыщыгугъри ди плъа­пIэ­ри щIэблэрщ. Ар акъы­лы­фIэу, губзыгъэу, жану къэ­гъэтэджынымкIэ ди гуащIэ деблэж хъунукъым, — жиIащ КъБР-м щэнхаб­зэм­кIэ и министр Фырэ Руслан, «Сабий тхылъым и тхьэ­махуэм» хухаха гу­фIэгъуэ зэIущIэр къыщы­зэIуи­хым. — Сыхуейт щIэб­лэм хьэкъыу япхыкIыну зы компьютери абы тет зы джэгукIэ гуэри тхылъым и пщIэм ауи зэрыпэмыхъу­нур. Тхылъырщ купщIэ зи­Iэр, гупсысэ зыхэлъыр. Сохъуэхъу еджакIуэхэр гъа­­щIэм щыжыджэрыну, щIэныгъэм и купщIэм лъэ- Iэсыфыну.
  • Фырэ Руслан щIыхь тхылъ­­хэмрэ саугъэтхэмкIэ яхуэупсащ «Сабий тхы­лъым и тхьэмахуэм» 2012 гъэм къыщыхэжаныкIахэм. Апхуэдэу, «ЩIэджыкIакIуэ ныбжьыщIэ нэхъыфIу» къалъытащ Мироненкэ Марие (Май къалэм и курыт еджа­пIэ №1-м и 7-нэ классым ще-джэ), Брай Беслъэн (Шэджэм дэт 1-нэ школ, 3-нэ класс), Ашуров Алим (Налшык къалэ и курыт школ №25, 9-нэ класс), Табыхъу Фаридэ (Анзорей къуажэ, 4-нэ класс), Бжьыней Миланэ (Тэрч къалэ дэт лицей №1, 7-нэ класс) сымэ, нэ­гъуэщI­хэри. 1812 гъэм екIуэкIа зауэр зэриухрэ илъэс 200 зэрырикъум ехьэ­лIауэ нэгъабэ къы­зэ­ра­гъэ­­пэ­щауэ щыта зэ­пе­уэм щытекIуа ныб­жьы­­­­щIэ­хэри ягъэ­лъэ­пIащ. Ахэр: Теувэж Iэниуар (Нал­­шык къалэ и курыт школ №18), Багъ Дианэ (Псынадахэ курыт еджа­пIэ), Уэщро Дисанэ (Тэрч къалэ дэт курыт еджапIэ №2) сымэщ, нэгъуэщI­хэрщ. Министрым гулъытэншэу къи­гъэ­накъым лъэпкъ литературэм щIа-      л­э­­гъуалэр дегъэхьэ­хы­ным­кIэ лэжьыгъэшхуэ езыгъэкIуэкI библиотекэхэри. Апхуэдэ пщIэ ялъы­сащ Арщыдан, Кэнжэ, Нейтринэ, Къэрэгъэш жыла-гъуэхэм, Май къалэм дэт библиотекэхэм я лэжьа­кIуэ­хэу «Си щIына­лъэу Къэбэрдей-Балъкъэр» проектым зи гуащIэ къыхэщахэм.
  • «Сабий тхылъым и тхьэмахуэм» и япэ махуэр гукъинэжу екIуэ­кIащ. Къэрал киноконцерт гъэлъэ­гъуа­пIэм кърашэлIа ныб­жьы­щIэ­хэр клоуным, Мальвинэ хъыджэбз цIыкIум, Буратинэ, нэгъуэщI псысэ лIыхъу­жь­­хэ­ми ягъэгуфIащ, абыхэм уэрэдхэр жаIащ, джэгукIэ хьэлэмэтхэр, фокусхэр ягъэлъэгъуащ.
  •  Мы тхьэ­махуэм екIуэ­кIы­ну театр теплъэгъуэ кIэщIхэм, литературэ-макъамэ пшыхьхэм, тхылъыщIэхэм ятеухуа зэхыхьэхэм, зэ­хьэ­зэхуэ зэхуэмыдэхэм, литературэ зэхуэсхэм, тхылъ гъэлъэгъуэныгъэхэм, нэ­гъуэщIхэми я еп­лъы­кIэ, я гупсысэ къыщагъэлъэгъуэнущ класс нэхъ цIыкIухэми нэхъыжьхэми щIэсхэм. Апхуэдэуи еджакIуэхэм яIу­щIэнущ ди тхакIуэхэр, усакIуэхэр.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.