ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2013-03-26

  • Златоуст дэт Iэщэ заводым и лэжьакIуэ зыкъэ­зы­Iэ­тахэр 1903 гъэм пащты­хьыдзэм зэтриукIат.
  • Бангладеш ЦIыхубэ Республикэм и лъэпкъ махуэшхуэщ — щхьэхуит щыхъуа махуэщ.
  • Гъатхэпэм и 26 — 28-хэм Уры­сейм щIэныгъэхэмкIэ и академием и унэм щызэхэтынущ гу дохутырхэм я зэхуэсышхуэр.
  • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-м щIэныгъэ­хэм­кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЦIы­пIы­нэ Аслъэн къызэралъхурэ илъэс 54-рэ иро­къу.
  • Дунейм и щытыкIэнур
  • «pogoda.yandex.ru» сайтым къызэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 5 — 9, жэщым градуси 4 — 6 щыхъунущ.