ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Лэгъупыкъум» — лъагъунлъагъу

2022-04-16

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ къэкIуащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий. Ар яхуэзащ Донецк ЦIыхубэ Республикэм кърашауэ узыншагъэр щызэтрагъэувэж «Лъэгъупыкъу» («Радуга») республикэ сабий центрым зыщызыгъэпсэху ныбжьыщIэхэм. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и гъусэу, къэрал къулыкъущIэм ныбжьыщIэхэм я щыIэкIэ-псэукIэм щыгъуазэ зыхуищIащ, сабийхэм я гъусэ гъэсакIуэхэм, центрым и IэщIагъэлIхэм епсэлъылIащ.

  • Донецк республикэм хыхьэ Макеевкэ къалэм щыщ сабий 35-рэ щыIэщ иджыпсту «Лэгъупыкъум». Абыхэм зыхуей-зыхуэныкъуэ псори ирагъэгъуэтыным хущIокъу IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэр. Къапщтэмэ, тэмэму зэрагъашхэм къыдэкIуэу, а ныбжьыщIэхэм медицинэ кIэлъыплъыныгъэ ягъуэт, я нэгу зрагъэужь, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ дахэхэм зыщрагъэплъыхь. КъинэмыщIауэ, сабийхэм папщIэ центрым къыщызэрагъэпэщащ егъэджэныгъэри: щхьэж зыхэса классым елъытауэ, дерсхэри классщIыб лэжьыгъэхэри зэпэщу щокIуэкI «Лэгъупыкъум».
  • Центрым и IэщIагъэлIхэм щепсалъэм, хьэщIэ лъапIэр къытеувыIащ узыншагъэр щызэтрагъэувэж а IуэхущIапIэр зыхуэныкъуэхэм, абы и мылъку-техникэ лъабжьэр нэхъри гъэбыдэным. Чайкэ Юрий зэрыжиIамкIэ, ар хьэзырщ а IуэхухэмкIэ центрым дэIэпыкъу-ну. Зэрагъэпэщыжыну, зыхуей хуагъэзэну мурад ящIащ ныбжьыщIэхэм я джэгупIэу бгъу, компьютер пэшри щIыгъуу.
  • Гъунэгъу щIыналъэм къикIа сабийхэмрэ абыхэм ящIыгъу балигъхэмрэ захуигъазэри, къэралым и унафэщIым и лIыкIуэр щIэупщIащ абыхэм къыхуащI гулъытэм, яIэ Iэмалхэм, я щыIэкIэ-псэукIэм. Макеевкэдэсхэми жаIащ, кавказ щIыналъэм щыпсэухэм зэрахабзэу, абыхэм нэмыс дахэ къызэрыкIэлъызэрахьэр, гуапэу, зэхэщIыкI яIэу къазэрыхущытыр. Апхуэдэу абыхэм фIыщIэ ин хуащIащ «Лэгъупыкъум» и унафэщIхэмрэ и лэжьакIуэхэмрэ, къыхуащI гулъытэмрэ къазэрыдэIэпыкъумрэ папщIэ.
  • Центрым щыхьэщIэ сабийхэм Чайкэ щагъэгъуэзащ я махуэр купщIафIэу, Iуэхугъуэ хьэлэмэт куэдкIэ гъэнщIауэ зэрырахьэкIым. Къапщтэмэ, ахэр гукъыдэж яIэу хэтщ къыхузэрагъэпэщ спорт зэхьэзэхуэхэм. Апхуэдэщ художественнэ гимнастикэмкIэ, акробатикэмкIэ, картингымкIэ ныбжьыщIэхэр зыхэта зэпеуэхэр. Балигъхэми сабийхэми къыхагъэщащ школ программэм къыкIэрымыхуу, я дерсхэри зэрекIуэкIым зэрыщыгуфIыкIыр.
  • «Лэгъупыкъум» щыхьэщIэ сабийхэр хуабжьу щыгуфIыкIащ лъагъунлъагъу къахуэкIуа хьэщIэ лъапIэхэр къазэрыхуэупса фэеплъ тыгъэ цIыкIухэм, ерыскъы щIэщыгъуэхэм, IэфIыкIэ зэмылIэужьыгъуэхэм.
  • КЪАРДЭН Маритэ.