ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Иджырей мардэхэм тет комплексыщIэ

2022-03-30

  • Шэджэм районым хыхьэ Яныкъуей жылагъуэм къыщызэIуахащ Физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексыщIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

  • Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм ирихьэлIэу къызэIуаха комплексым щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ, боксымкIэ, мини-футболымкIэ япэ сабий-ныбжьыщIэ спорт зэхьэзэхуэхэр.
  • Махуэшхуэм кърихьэлIахэмрэ къуажэдэсхэмрэ захуигъазэу КIуэкIуэ Казбек жиIащ: «Нобэ республикэм щагъэлъапIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу цIыхухэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ махуэр. Ар Къэбэрдей АССР-р Къэбэрдей-Балъкъэр АССР зэращIыжрэ илъэс 65-рэ зэрырикъурщ. 1994 гъэм къыщыщIэдзауэ а махуэр Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэ-рэщIэжыныгъэм и махуэу ягъэлъапIэ. Балъкъэр лъэпкъми Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэми сынывохъуэхъу.
  • Дригушхуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым дризыунагъуэу ди ехъулIэныгъэхэм дагъэгуфIэ. Си фIэщ мэхъу: мыпхуэдэу быдэу зэкъуэшыныгъэмрэ ныбжьэгъугъэмрэ я мардэхэм дытетмэ, Урысей лъэщым щыпсэухэм ящыщ зы лъэпкъыу дызэрыщытыр къэтлъытэмэ, текIуэныгъэр ди Iэрылъхьэу щытынущ».
  • Республикэм и Iэтащхьэм фIыщIэ яхуищIащ Яныкъуей щыщ хьэрычэтыщIэхэу я къуажэгъухэм я лъэIукIэ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексыщIэм зи мылъку хэзылъхьахэм. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм диIыгъащ мыхьэнэшхуэ зиIэ апхуэдэ жэрдэмыр. КIуэкIуэ Казбек и унафэкIэ республикэ бюджетым сом мелуани 10,6-рэ, муниципальнэм — мелуани 6 щыхухахауэ щытащ ухуэныгъэм. АдэкIэ ФОК-м и зэфIэгъэувэныгъэм къэрал-щхьэзакъуэ зэгурыIуэныгъэм тету пащащ. Псори зэхэту абы текIуэдащ сом мелуан 18.
  • Къуажэм дащIыхьа иджырей физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым къызэщIеубыдэ метр зэбгъузэнатIэ 600. Абы хэтынущ спорт, тренажёр залхэр, дохутыр, тренер, зыщахуапэ, зыщагъэпскI пэшхэр. БэнэкIэм, боксым, теннисым, нэгъуэщI спорт лIэужьыгъуэхэмкIи зыщагъэсэн IэмалхэмкIэ къызэгъэпэщащ.
  • КIуэкIуэ Казбек Яныкъуей щыпсэухэмрэ спортсмен ныбжьыщIэхэмрэ ехъуэхъуащ комлексыщIэмкIэ икIи я жылэм Къэбэрдей-Балъкъэрыр, Урысей Федерацэр зэрыгушхуэн куэд къыдэкIыну зэрыщыгугъыр къыхигъэщащ.
  • Мэзкуу Къан.