ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфIхэм хабжэ

2022-03-19

  • Санкцэхэр Урысейм къыщращIылIа мы лъэхъэнэм хамэ къэрал технологиехэм я пIэм иувэн ди къэралым къыщыщIэгъэкIыныр Iуэхугъуэ пэрыту къалъытащ.

  • А къалэным пэлъэщын IуэхущIапIэ нэхъ лъэрыхьхэм ящыщ зыщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Севкаврентген-Д» ООО-р. Иужьрей зэманым мыбы къыщIигъэкI медицинэ технологиехэр Урысейм щекIуэкI гъэлъэгъуэныгъэ нэхъ инхэм хэтщ икIи нэхъыфI дыдэхэм хабжэ.
  • «Сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэн, иджырей дунейпсо мардэхэм тету абыхэм япэ медицинэ Iуэхутхьэбзэр яхуэщIэн» къэрал проектым хиубыдэу Урысейм и щIыналъэ куэдым мы IуэхущIапIэм и Iэмэпсымэхэр зыIэрагъэхьэ. Къапщтэмэ, Свердлов областым Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэу 24-рэ ирагъэшащ, адэкIи я зэфIэкI псори ирахьэлIэнущ къыщIагъэкI медицинэ Iэмэпсымэхэр егъэфIэкIуэнымрэ ахэр щащэ утыкухэм яхуэфащэ увыпIэ щаубыдынымрэ.
  • Сымаджэ хъуар япэу зэкIуалIэ IуэхущIапIэхэр иджырей мардэхэм тету къызэгъэпэщыным теухуа программэр гъэзэщIэным къэралым хухихащ сом мелард 550-рэ. А ахъшэмкIэ амбулаторэхэр, фельдшер-акушер IэнатIэхэр, щIыналъэ сымаджэщхэр яузэдынущ МРТ, КТ рентген апппаратхэмкIэ, маммографхэмкIэ, ультразвуковой сканерхэмкIэ, хирургическэ IэмэпсымэхэмкIэ, ИВЛ, СРАР аппаратхэмкIэ, унэлъащIэхэмкIэ.
  • Мы Iэмэпсымэхэр къыщIэгъэкIыным пэлъэщыфыну компаниехэм я бжыгъэр иджыпсту 100-м щIегъу. Абы бжьыпэр щызыубыдыну хуейхэм хьэрхуэрэгъу нэс яхуохъу «Севкаврентген-Д» ООО-р. Ар жыджэру хэтщ «Экспоцентр» гъэлъэгъуэныгъэ проектым хиубыдэу гъэ къэс ирагъэкIуэкI «Здравоохранение» дунейпсо выставкэм. Урысейм промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэм къилъытащ иджырей медицинэ Iэмэпсымэхэр къыщIэзыгъэкI IуэхущIапIэ нэхъыфIхэм ар я етIуанэу. Къапщтэмэ, урысей утыкум нобэ щагъэлъагъуэ технологиехэм я проценти 2-р зейр ди заводращ.
  • Шэрэдж Дисэ.