ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Чайка»-м ягу трагъэзагъэ

2021-09-14

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Чайка» (Песчанокопскэ) — 1:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 12-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр: Дорошенкэ (Краснодар). Городовой, Савченкэ (тIури Ставрополь щыщщ).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Сындыку, Шумахуэ З., Ольмезов, Шумахуэ И., КIэдыкIуей, Хьэшыр (Черткоев, 69), Бенедык (Къумыкъу И., 55), Дэхъу (Бэчбо, 75), Бажэ (Торосян, 46), Ашуев (ЛIуп, 55).
 • «Чайка»: Аверкиев, Синяк, Пискунов (Ивашин, 84), Волков, Гаврилович, Володкин (Востриков, 78), Олейников, Карташов, Гыстаров (Алиев, 46), Грибанов (Коломийцев, 46), Хохлачёв (Елисеев А., 46).
 • Топыр дигъэкIащ: Бажэм, 18-пенальтикIэ (1:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Хохлачёвым, Сындыкум, Ольмезовым, Волковым, Хьэшырым, Торосян, Коломийцевым, Черткоевым, Шумахуэ З.
 • ФНЛ-м и етIуанэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и ебгъуанэ джэгугъуэм хиубыдэу тхьэмахуэ блэкIам «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъат зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм пашэныгъэр щызыIыгъ Ростов областым хыхьэ Песчанокопскэ къалэм и «Чайка»-р. Ди щIалэхэм абы ехъулIэныгъэ къахуихьащ.
 • НэхъапэIуэкIэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм текIуэныгъэр къыщызыхьа налшыкдэсхэм зэпэщIэтыныгъэр жыджэру къыщIадзащ. Япэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ джэгур хьэщIэхэм я лъэныкъуэмкIэ ягъэIэпхъуат. Мыгувэу ди щIалэхэм я къыкIэлъыкIуэ ебгъэрыкIуэныгъэхэм ящыщ зым хьэщIэхэм я гъуащхьэхъумэхэм яIэщIэкIауэ гъуэм хуэкIуэ Бажэ Амир хабзэм емызэгъыу ираудащ – пенальти! Ар лей къызытехьам езым Iэзэу игъэзэщIащ икIи «Спартак-Налшыкыр» япэ иригъэщащ -1:0.
 • ПсынщIэу къызэIуаха бжыгъэм нэхъри жыджэрагъ къыхэзылъхьа хэгъэрейхэм я тепщэныгъэр щIагъэбыдащ. АрщхьэкIэ, япэ щыуагъэм къахурикIуар къызыгурыIуа «Чайка»-м и футболистхэр щтэIэщтаблэт. Налшыкдэсхэми, япэ зэрищар псыхэкIуадэ ямыщIын папщIэ, закъуэтIакъуэрэт я гъуащхьэр IэщIыб щащIыр.
 • ЕтIуанэ Iыхьэр япэм къызэрыщхьэщыкI щымыIэу командэхэм щIадзэжащ. ЗэпэщIэтыныгъэр кIащхъэ хъуат: «Спартак-Налшыкым» зыкъригъэбыдэкIри, текIуэныгъэр къыхуэзыхь бжыгъэр ихъумащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ налшыкдэсхэм ягу трагъэзэгъащ хьилагъэ къыкIэлъызэрахьэурэ (пенальтитI зэкIэлъхьэужьу я гъуэм къыщрагъэуа щыIэу) нэхъапэм къыттрагъакIуэу щыта «Чайка»-мрэ 2011 гъэм ди пашэу премьер-лигэм дыкъыхагъэкIа, иджы я тренер нэхъыщхьэ Ташуев Сергейрэ. ХагъащIэри абыхэм зэхьэзэхуэм бжьыпэр щыфIагъэкIуэдащ.
 • Пашэныгъэр иубыдащ Волгоград икIа «Ротор-2»-м ерагъкIэ ефIэкIа Дон Iус Ростов и СКА-м. Ар ерыщу хущIокъу гъэ къакIуэ япэ дивизионым хыхьэну.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым вэсэмахуэ щызэхэта джэгугъуэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: «Динамо» (Ставрополь) — «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 2:3, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Алания-2» (Владикавказ) — 5:3, СКА (Дон Iус Ростов) — «Ротор-2» (Волгоград) — 1:0, «Черноморец» (Новороссийск) — «Форте» (Таганрог) — 2:2. Адрейхэр щызэхуэзар дыгъуэпшыхьщ.
 • НэхъапэжкIэ, бэрэжьеймрэ махуэкумрэ, «Спартак-Налшыкыр» хэмыту зэхьэзэхуэм и еянэ джэгугъуэр щыIащ. Ахэр мыпхуэдэу иухащ: «Ротор-2» — «ТIуапсы» — 0:1, «Форте» — «Динамо» Ст. — 2:1, «Чайка» — «Мэшыкъуэ-КМВ» — 3:0, «Динамо» Мх. – СКА – 0:1, «Кубань-Холдинг» — «Черноморец» — 0:3, «Дружба» — «Биолог-Новокубанск» — 1:1, «Алания-2» — «ЕсэнтIыгу» — 1:1, «Легион Динамо» — «Анжи» — 1:0.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» фокIадэм и 18-м Дагъыстэным щригъэкIуэкIынущ. Абы ди щIалэхэр щаIущIэнущ зэхьэзэхэум щыпашэхэм ящыщ Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-м.
 •  Жыласэ Замир.