ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Парламентым нэхъыфIхэр щагъэлъапIэ

2021-09-01

  • КъБР-м и Къэралыгъуэмрэ республикэм и къалащхьэм и махуэмрэ и пэ къихуэу, шыщхьэуIум и 31-м республикэм и Парламентым щагъэлъэ-пIащ щIыналъэм и хабзэубзыху органым, парламентаризмэм, щэнхабзэм, узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэм, социальнэ политикэм, экономикэм, щIыуэпсыр хъумэным, жылагъуэ гъащIэм, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа, къыхаха IэщIагъэм хуэпэж лэжьакIуэ пажэхэр.

  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зэIущIэм ирагъэблэгъа IэщIагъэлI нэхъыфIхэм, зи IэнатIэм зэфIэкI щызиIэ лэжьакIуэхэм республикэм и Къэралыгъуэм и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ, узыншагъэ, гуфIэгъуэ, ехъулIэныгъэ яIэу дяпэкIи илъэс куэдкIэ я IэнатIэр ирахьэкIыну зэригуапэр жиIащ икIи КъБР-м и Парламентым и щIыхь тхылъхэмрэ удз гъэгъахэмрэ зыхуагъэфэщахэм яритыжащ.
  • ЯгъэлъэпIахэм ящыщщ КъБР-м и хабзэубзыху органым, парламентаризмэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщIхэу Прытков Михаилрэ ХьэIупщы Арсенрэ. Апхуэдэу Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщIым и ЩIыхь тхылъыр хуагъэфэщащ Газаев Мысхьуд, УФ-м парламентаризмэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэфI зэрыхуищIымрэ республикэм закон къыдэзыгъэкI и органыр зэрыригъэфIакIуэмрэ папщIэ.
  • КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр иратащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIхэу Иуан Маринэ, Кумыщ Анзор, Тогузаевэ Залинэ, Къуэдзокъуэ Каринэ, Бикбулатовэ Алия, Бэрсэдж Татьянэ, Къулътырбей Мурат сымэ, нэгъуэщIхэми. Егъэджэныгъэм къыхэжаныкIауэ ягъэлъэпIахэм ящыщщ Езауэ Мадинэ, Хъуэст ФатIимэ. Социальнэ политикэ, экономикэ унэтIыныгъэм егугъуу щылажьэу къагъэлъэгъуахэщ Уэркъ Алим, Ашэбокъуэ Джульеттэ, Умар Ритэ, Тонконог Аннэ, Тхьэбысым Аскэр сымэ. ЦIыхум и хуитыныгъэр хъумэным теухуа унэтIыныгъэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщIхэм ящыщу я цIэ къраIуащ КIуэкIуэ Заретэ, Ткаченкэ Ольгэ, Ирыгу Мухьэрбэч сымэ.
  • Зэхыхьэ гуапэр иуха нэужь абы хэтахэм КъБР-м и Парламентым и бжэIупэм деж зэгъусэу сурэтхэр щызытрагъэхащ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.