ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъахэм и зыужьыныгъэм хущIэкъухэр

2021-09-01

  • Хабзэ зэрыхъуам тету, фокIадэм и 1-м, КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмрэ къэрал дамыгъэхэмрэ яритащ зыпэрыт IэнатIэм къыщыхэжаныкIа IэщIагъэлI пажэхэм. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и спикер Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутатхэу Щхьэгуэш Адэлбийрэ Геккиев Зауррэ, министрхэр, нэгъуэщI къулыкъущIэхэр.

  • ЗэIущIэр къыщызэIуихым КIуэкIуэ Казбек жиIащ Къэралыгъуэм и махуэм ди лъахэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр, ар зэныбжьэгъугъэм, зэгурыIуэныгъэм, зэкъуэтыныгъэм я нэщэнэу зэрыщытыр. «Нобэрей махуэр ди лъэпкъхэм я псэукIэм и зыужьыныгъэм и къежьапIэу къэплъытэ хъунущ, политикэ, экономикэ, псэукIэ ухуэкIэр хуэм-хуэмурэ щызэтеува лъэхъэнэхэр къызэднэкIри, сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэ, нэхъри едгъэфIэкIуэну дызыхуэпабгъэ республикэ диIэ хъуащ. БлэкIа илъэсхэм ди хэгъэгум ехъулIэныгъэ куэд зыIэригъэхьащ. Тхыдэм уриплъэжмэ, гулъытэншэу къэбгъанэ хъунукъым Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIуа гъуэгуанэм щыщ зы Iыхьи», — жиIащ КIуэкIуэм.
  • Iэтащхьэм и къэпсэлъэныгъэм дыщIигъуащ нобэ гулъытэ гуапэ зыхуащIу кърагъэблэгъахэр щэнхабзэ, ухуэныгъэ, егъэджэныгъэ, спорт, щIэныгъэ, мэкъумэш, узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэхэм псэ хьэлэлкIэ пэрыт, илъэс куэд щIауэ зи лъахэм и зыужьыныгъэм хуэлажьэ IэщIагъэлI щыпкъэхэр зэрыарар. Я IэнатIэм жэуаплыныгъэшхуэ хэлъу зэрыпэрытым къищынэмыщIауэ, я дуней тетыкIэкIи щапхъэ ягъэлъагъуэу, я IэщIагъэм къыхуигъэув къалэнхэм пэлъэщыфу, къэзылъхуахэм яхуэфащэу зэрыпсэум щхьэкIэ дэтхэнэми къэрал гулъытэ къызэрилэжьыр жиIащ КIуэкIуэм. ИкIи абы щхьэкIэ фIыщIэ яхуищIри, Къэралыгъуэм и махуэмкIэ ехъуэхъуащ.
  • Урысей Федерацэм и Президентым къыбгъэдэкI ФIыщIэ тхылъкIэ ягъэлъэпIащ Волонтёр Iуэхум зегъэужьынымкIэ центру КъБР-м щыIэм и унафэщI Алексейчик Татьянэрэ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Мокаев Ашэмэзрэ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъкIэ ягъэпэжащ зыпэрыт IэнатIэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэу, псэ хьэлэлкIэ щIыналъэм хуэлажьэхэу Бажэ Дотий, Iэщын Жаннэ, Залиханов Къанщобий сымэ. КъБР-м и архитектор, артист, дохутыр, егъэджакIуэ, ухуакIуэ, нэгъуэщI IэнатIэхэм жыджэру пэрытхэу КIуэкIуэ Казбек игъэлъэпIащ цIыху 19. ЦIыхуитIым КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI ЩIыхь тхылъ яритащ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм и УнафэкIэ Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Олимп джэгухэм щытекIуа Ласицкене Марие «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр хуагъэфэщащ, физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ я зыужьыныгъэм и гуащIэ зэрыхилъхьам, спортым ехъулIэныгъэшхуэхэр зэрыщызыIэригъэхьам папщIэ. Абы и тренер Габрилян Геннадий КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI ФIыщIэ тхылъ иратащ.
  • Апхуэдэуи Марие Токио щекIуэкIа Олимп джэгухэм зэрыщытекIуам папщIэ сом зы мелуан тыгъэу иратыну унафэ ищIащ КъБР-м и Правительствэм. Олимп джэгухэм хэта Акименкэ Михаили сом мин 250-кIэ хуэупсэнущ. Тренерхэу Габрилян Геннадийрэ Артамонов Артуррэ спортсменхэр зэрагъэхьэзырам папщIэ абыхэм ирата ахъшэ саугъэтым и ныкъуэм хуэдиз езыхэми хухахынущ. 2021 гъэр иухыху ахъшэ саугъэтхэр иратынущ зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэм щытекIуа спортсмени 140-м.
  •  
  • НэщIэпыджэ Замирэ.