ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къуныжь  Ролан  Европэм  щытокIуэ

2021-08-21

  • Мы махуэхэм Латвием щекIуэкIащ дзюдомкIэ ныбжьыщIэхэм я Европэ зэхьэзэхуэ. «Арена Рига» спорткомплексым щызэхуэсат къэрал 37-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 15 — 17-м ит щIалэрэ хъыджэбзу 400-м щIигъу.

  • Зэхьэзэхуэм и етIуанэ махуэм утыкур къылъысащ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэт, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Къуныжь Ролан. Зи хьэлъагъыр килограмм 73-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм текIуэныгъиплI (абыхэм ящыщу 3-р хухаха зэманыр и кIэм нэмысу!) Литвам, Германием, Польшэм, Словением къикIахэм къыщыфIэзыхьа ди лъэпкъэгъур кIэух зэIущIэм щыхуэзащ серб щIалэщIэ Гранович Душан. И хьэрхуэрэгъур «иппон»-кIэ къитридзэри, Къуныжьым ди къэралым дыщэ медаль къыхуихьащ.
  • — Ригэ сызэрыщытекIуам нэхъри сытрегъэгушхуэ лъагапIэщIэхэм зеспщытыну икIи дэтхэнэ зы спортсменми и хъуэпсапIэ олимп дамыгъэм сыхуэкIуэну, — жиIащ Ролан зэхьэзэхуэр иуха иужькIэ. — Мы гъэм щIалэгъуалэ зэпеуэхэм си къарум сыщеплъыжынущ. Латвием сызыпэмыплъа хьэрхуэрэгъу къыщысхукъуэкIакъым — тренерхэм дэтхэнэми хуэфэщэну сыхуагъэхьэзырат икIи абыхэм фIыщIэ ин яхузощI.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и педколледжым щеджэ, дзюдом къэкIуэну дахэ щиIэу гугъэ дэзыгъэщI Къуныжь Ролан егъасэ дунейпсо класс зиIэ спортым и мастер, нэхъапэм Урысей Федерацэм и чемпион хъуа, Европэм къыщыхэжаныкIа, иджы тренер цIэрыIуэ Джэданэ Залым.
  • Жыласэ  Замир.
  •  
  • Сурэтым: Европэм и чемпион Къуныжь Роланрэ
  • и гъэсакIуэ Джэданэ Залымрэ.