ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыщэр  адыгэшым  зыIэригъэхьащ

2021-08-21

  • ШыщхьэуIум и 13 — 14-хэм Луховицы къалэм пэгъунэгъу Павловское къуажэм щызэхэтащ шыгъажэ кIыхьхэмкIэ Мэзкуу областым и чемпионатрэ дунейпсо мыхьэнэ зиIэ зэхьэзэхуэрэ.

  • Километри 120-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэ щызэпача унэтIыныгъэм Урысеймрэ Белоруссиемрэ икIауэ шууиплI хэтащ. Гъуэгуанэм и кIэм нэсыфар тIу къудейщ. Япэ увыпIэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Къалэ Мухьэмэдрэ ар зытеса Юпитер адыгэшымрэ къахьащ. Дыжьын медалыр зыIэрыхьар Черник Владимирщ.
  • КIэлъыплъакIуэхэр арэзы къищIащ шыхэм къызыкъуаха псынщIагъми: зы сыхьэтым — километр16,49-рэ.
  • Зытесар мыадыгэшми, япэ увыпIэр къихьащ Мэзкуу областым и чемпионатым хэта Махуэ Мухьэмэди. ЕтIуанэр — Лосевэ Дарьещ, Гоголь Николай ещанэу къэсащ. Мухьэмэд зытеса Ламбертэ къызыкъуиха псынщIагъыр текIуэныгъэ къудей мыхъуу, Урысейм щагъэува рекорду къалъытащ: зы сыхьэтым — километр 22,37-рэ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысейм шы спортымкIэ и федерацэм къэралым щыщ хэгъэгу 72-рэ хохьэ, унэтIыныгъи 8-кIэ шы зэхьэзэхуэхэр ирегъэкIуэкI.
  • Чэрим  Марианнэ.