ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къуэдзыр  Италием  къыщыхожаныкI

2021-08-19

  • Италием и Удине къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным хухэха зэхьэзэхуэ зэIуха. Саугъэт нэхъыщхьэм щIэбэнащ къэрал 32-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуа дзюдоист 350-м нэблагъэ.

  • «Ovidio Bernes» атлетикэ псынщIэмкIэ спорт аренэм и утыкум къихьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен Къуэдз Къантемыр. ПэщIэдзэ зэIущIиплIым и хьэрхуэрэгъухэм шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ къафIэзыхьа ди лъэпкъэгъур финал зэпэщIэтыныгъэм щыIущIащ Франджым и лIыкIуэ Гоберт Максим. Къантемыр зымащIэкIэ кIэух зэIу-щIэм къыщыхагъащIэри, зэхьэзэхуэм и дыжьын медалыр зыIэригъэхьащ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы гъэм бадзэуэгъуэм и пэщIэдзэм Португалием Къуэдзым къыщихьащ Европэм и Кубокыр. Ар ягъасэ Иванов Дмитрийрэ Апхуд Андзоррэ.
  • Жыласэ  Замир.