ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ингушхэм зыкъыкIэрагъэхуркъым

2021-08-05

  • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэ-хэм футболымкIэ я чемпионатым пашэныгъэр щызэдэзыIыгъ «Ангушт»-мрэ «Энергетик»-мрэ Нэзрэн къалэм щызэIущIати, хэгъэрейхэр текIуащ. Апхуэдэу къэхъуа пэтми, ди щIалэхэм я хьэрхуэрэгъухэр яутIыпщыркъым.

  • Иджыри къэс зэхьэзэхуэм щызэдэбакъуэ Прохладнэ и «Энергетик»-мрэ Нэзрэн и «Ангушт»-мрэ я зэIущIэр пэщIэдзэ джэгугъуэхэм щыIэн хуеящ, арщхьэкIэ нэхъ иужьыIуэкIэ ягъэIэпхъуэри, иджыбла-гъэ зэхэтыжащ. Ар хуаб- жьу удэзыхьэх икIи гуащIэ хъуащ.
  • Джэгум и япэ Iыхьэм Урыс Аслъэн бжыгъэр къызэIуихри, прохладнэдэсхэр япэ иригъэщащ. АрщхьэкIэ загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ «Энергетик»-м ныкъусаныгъэншэу зихъумэжыфакъым. ЗэIущIэм и кIэуххэм топитI къыхудагъэкIри, мы зэхьэзэхуэм етIуанэу къыщыхагъэщIащ.
  • Абы иужькIэ я губжьыр тракъутащ къахуеблэгъа Мэхъэчкъалэ и «Динамо-М»-м. А зэIущIэм къыщыхэжаныкIахэм ящыщщ Самарэ и «Крылья Советов»-м хэту премьер- лигэм илъэс зыбжанэкIэ щыджэгуа прохладнэдэс Таранов Иван.
  • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэри нэхъ къызэщIэплъащ. Нобэр къыздэсым абы бжьыпэр щызыIыгъа Иуан Азрэт къылъэщIыхьэжащ «Ангушт»-м щыджэгу Алиев Бэчхъан. Иджы а тIури бгъуэрыбгъуэ зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ.
  • АдэкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ иужьу зэхэта джэгугъуэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: бадзэуэгъуэм и 22-м«Динамо-М» (Мэхъэчкъа-лэ) — «Волгарь-Ю» (Астрахань) — 3:0, «Дербент» (Дербент) — «Уралан» (Элиста) — 0:2, «Ангушт» (Нэзрэн) — «Энергетик» (Прохладнэ) — 2:1, (топхэр дагъэкIащ Урыс Аслъэн, Зязиков Руслан, Алиев Бэчхъан сымэ); бадзэуэгъуэм и 28-м«Волгарь-Ю»«Динамо-Дагестан» (Мэхъэчкъалэ) — 2:4, «Уралан» — «Нахичевань» (Дон Iус Ростов) 1:1, «Энергетик» — «Динамо-М» — 4:1 (топхэр дагъэкIащ Гамзатов Магомед, Таранов Иван, Иуан Азрэт (2), Урыс Аслъэн сымэ), «Ангушт» — «Волгарь-М» (Астрахань) 4:0.
  • «Астрахань» командэр зэхьэзэхуэм хэкIыжащ икIи ар зыхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэр якъутэжащ.
  • Прохладнэ и «Энерге- тик»-м хуабжьу зэIущIэ хьэлъэ Къалмыкъым и къалащхьэм щыдригъэкIуэкIащ. Элиста къалэм ар зэхьэзэхуэм щыпашэхэм ящыщ «Уралан»-м. Абы и закъуэщ иджыри къэс «Ангушт»-р хэзыгъэщIэфар.
  • Хьэтау Ислъам.