ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мамырыгъэрщ зыхуэунэтIар  къалэн пыухыкIахэр

2022-08-27

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэу Херсон областым щыщ Скадовск къалэм щыхьэщIауэ иджыблагъэ къэзыгъэзэжахэм. Делегацэр Херсон областым кIуауэ щытащ Урысей Федерацэм и Къэрал ныпым и махуэр гъэлъэпIэным теухуауэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ Iуэхухэм хэтын папщIэ.

  • Республикэм и Iэтащхьэм хуэзахэм ящыщщ къэрэшей-балъкъэр щIалэгъуалэм я зыужьыныгъэм телажьэ «Эльбрусоид» фондым и Налшык къалэ къудамэм и унафэщI Анаев Марат, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт Бажэ Дотий, Пятигорскрэ Черкесскрэ я дин епархием и Налшык округым хиубыдэ православнэ члисэхэм я Iэтащхьэ Бобылёв Валентин, адыгэ щIалэгъуалэм я зыужьыныгъэм телажьэ «Шэрджэс къэщIэрэщIэжыныгъэ» Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэм и правленэм и тхьэмадэ Жылэгъащтэ Хьэчим, Тэрч-Балъкъ къэзакъ жылагъуэ округым и пашэ Махонин Дмитрий, КъБР-м и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ, КъБР-м и волонтёрхэм я республикэ сабий-щIалэгъуалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Сыжажэ Алим, «Урысейм и лъэпкъхэм я ассамблее» урысейпсо жылагъуэ-къэрал организацэм и Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ къудамэм и унафэщIхэм ящыщ, КъБР-м и цIыхубэ артист, КъШР-м щIыхь зиIэ и артист Текуев Амур, дзэ зэпэщIэтыныгъэхэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыщу хэтахэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьыгъэр зэзыгъэуIу советым и унафэщI, КъБР-м и Парламентым и депутат Тхьэгъэлэдж Тимур сымэ.
  • Жылагъуэ лIыкIуэхэм республикэм и унафэщIым хуаIуэтэжащ ахэр здэщыIа щIыпIэр къазэрыщыхъуар. КъБР-м икIахэр гуфIэгъуэ Iуэхухэм хэтащ икIи абыхэм хиубыдэу къызэрагъэпэща зэIущIэшхуэм жыджэру хэлэжьыхьащ. Ахэр Скадовскэ районымрэ Скадовск къалэмрэ я жылагъуэ лIыкIуэхэм епсэлъащ адэкIэ зэрызэдэлэжьэнум теухуауэ. Псом хуэмыдэу а зэIущIэм гъэщIэгъуэну щекIуэкIащ псоми я зэхуэдэ тхыдэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэным, щIэблэр хэкум хуэпэжу гъэсэным, нэхъ хуэмыщIа цIыху гупхэм ядэIэпыкъуным ятеухуа псалъэмакъхэр. Ди республикэм икIахэм дзэ-граждан администрацэм иратыжащ гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу а щIыналъэм и сабийхэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэм зэхуахьэса тыгъэхэр.
  • ЗэIущIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ лIыкIуэхэм апхуэдэу щыжаIащ жылагъуэ IуэхущIапIэхэмрэ волонтёрствэмрэ зегъэужьыным хуэгъэзауэ Скадовск къалэм щыщ я ныбжьэгъухэм сыт и лъэныкъуэкIи ядэIэпыкъуну икIи ядэлэжьэну зэрыхьэзырыр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм республикэм и Жылагъуэ палатэм хэт Бажэ Дотий къыщыхигъэщхьэхукIащ: «Ди бысымхэр зыгъэпIейтей гугъуехь псори зэман кIэщIым къриубыдэу зэхэдгъэкIыфауэ жыпIэ хъунукъым. Гугъуехьхэр куэд мэхъу икIи абыхэм ящыщу нэхъыщхьэ дыдэхэм дыхэплъэну дыхунэсауэ къысщохъу. Си щхьэкIэ сэ нэхъыщхьэ дыдэу къызгурыIуар «Урысейр икIуэтыжмэ, дауэ дыхъуну?» жаIэу гузавэхэр зэрыщыIэрщ. Апхуэдэу къэхъумэ, ахэр гузэвэгъуэшхуэ хэхуэнущ. Ауэ дэ шэч къытетхьэркъым ди цIыхубэр, Урысейр сыт хуэдэ гугъуехьхэми зэрапэлъэщынум. Абыхэм дазэрыдэIэпыкъуну щIыкIэмрэ дащыдэIэпыкъун хуей зэманымрэ фэ нэхъ фщIэнщ, ауэ ди дэIэпыкъуныгъэ фыхуей хъумэ, дэ сытым дежи дыкъэвгъуэтынщ. ЩыттIэгъэну фащэр зыхуэдэмрэ дыщызэхуэсыну щIыпIэмрэ къыджефIэ закъуэ».
  • КIуэкIуэ Казбек жылагъуэ лIыкIуэхэмрэ дин лэжьакIуэхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ абыхэм граждан зэхэщIыкIрэ лIыхъужьыгъэрэ къызэрагъэлъэгъуам, Херсон областым и Скадовскэ районым гуманитар дэIэпыкъуныгъэ зэрыхуашам, гузэвэгъуэ хэхуа цIыхубэм зэрызыщIагъэкъуам папщIэ. «Фэ аргуэру зэ нэрылъагъу фщIащ Урысейм нобэ игъэзащIэ къалэн пыухыкIахэр мамыр мурадхэм зэрыхуэунэтIар, къухьэпIэ къэралхэм зыхадза жыхьэнмэм ахэр къригъэлыну Урысейр зэрыхущIэкъур. Хэхауэ Америкэрщ Украинэм и цIыхубэр зауэм и мафIэм, фашизмэм и идеологием хэзыдзар. Нобэ мыбдеж къыщызэхуэсахэм зэпыфча гъуэгуанэм мыхьэнэшхуэ иIэу къызолъытэ. НывжесIэжыну сыхуейщ Херсон областым и унафэщIхэм фэ евгъэкIуэкIа лэжьыгъэм пщIэшхуэ къызэрыхуащIар. Фызэхуэза, фызэпсэлъа цIыхухэм я гур нэхъ къызэрыгъуэтыжащ. Сэ шэч къытесхьэркъым апхуэдэ лэжьыгъэр ди цIыхухэм яку дэлъ зэкъуэш зэпыщIэныгъэхэм адэкIи зегъэужьынымкIэ сэбэп зэрыхъунум», — жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ  я пресс-IуэхущIапIэ.