ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псыгуэнсудэсыр къэралым и чемпионатым макIуэ

2022-01-29

  • Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэ Владикавказ дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щIышылэм и 20-22-хэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Ипщэ дзэ щIыналъэм и чемпионат. Псори зэгъусэу командийуэ гуэшауэ абы хэтащ дзэ къулыкъу езыхьэкI цIыхуи 100-м щIигъу.

  • Зи хьэлъагъыр килограмм 85-м нэблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Хьэсанэ Мурат иригъэкIуэкIа зэIущIитхум псоми шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ къыщихьри, Ипщэ дзэ щIыналъэм (ЮВО) и чемпион хъуащ. Абы хигъэщIахэм ящыщщ ММА-м и иджырей чемпионыр.
  • Медалхэмрэ грамотэхэмрэ къищынэмыщIауэ, я хьэлъагъ елъытауэ гуэшауэ щыта гупиблим щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ саугъэт лъапIэхэр ЮВО-м и унафэщIхэм къабгъэдэкIыу тыгъэ хуащIащ. А псом ищIыIужкIэ, абыхэм Iэмал ягъуэтащ мы гъэм и гъатхэпэм Санкт-Петербург щекIуэкIыну Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я чемпионатым хэтыну.
  • Мурат и спорт зыгъэсэныгъэхэм щыщIидзащ къыщалъхуа къуажэм дэт «Псыгуэнсу» спорт клубым. Иджыпсту абы зыщегъэхьэзыр «Файт Зон» зэзауэ зэхэтхэмкIэ клубым. Спортсменыр егъасэ грэпплингымкIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и тренер Шыхъуэстэн Руслан.
  • Жыласэ Замир.