ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2021

Къалащхьэм щаубзыху ди къэкIуэнур зэлъыта унэтIыныгъэхэр

2021-08-26

  • КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Урысей зэкъуэтым» и ХХ съездымрэ Къэрал Советым и Президиумым и зэхуэс зыубгъуам зыхуэгъэхьэзырыным теухуа зэIущIэмрэ
  • «Урысей зэкъуэтым» и ХХ съездым и етIуанэ Iыхьэм къыщащтащ партым и цIыхубэ программэр. Ар и лъабжьэущ Къэрал Думэм и VIII зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным зэрыхэтынур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЗэпыщIэныгъэхэр ягъэбыдэ

2021-08-26

  • КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Мэздэгу Адыгэ хасэмрэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр» щIыналъэ фестивалыр мы гъэм Налшык къалэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Тхыдэм укIуэцIрыплъмэ

2021-08-26

  • Ди щIыналъэм исхэм мыгувэу ягъэлъэпIэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур. Зы цIыху гъащIэм и дежкIэ мымащIэ, атIэми зы лъэпкъыжь къикIуа гъуэгуанэм еплъытмэ, напIэ дэхьеигъуэм хуэбгъадэ а лъэхъэнэр гъэнщIауэ щытащ гугъуехькIи гуауэкIи, тыншыгъуэкIи дэрэжэгъуэ-кIи. Дызыхэт къэралым советхэм я властыр щыщагъэува илъэсхэр пэщIэдзэ хуэхъуащ илъэси 100 ирикъу ди къэралыгъуэр ухуэным. А псори зэхэщIыкIыгъуэу къаIуатэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ дэфтэрхэм. Абыхэм нэхъапэIуэкIэ щыгъуазэ зыщыхуэтщIауэ щытащ КъБР-м и Архив къулыкъущIапIэм иджырей тхыдэм и дэфтэрхэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм, абы и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьа Iэщхъуэт Раисэ Мухьэмэд и пхъум (1948 — 2018) хуит къытхуищIа тхылъхэр къэдгъэсэбэпу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЩхьэкIуэмыдэ Нуриет и ныбжьыр илъэси 100 ирокъу

2021-08-26

  • Мы махуэхэм и ныб-жьыр илъэси 100 зэрырикъур игъэлъэпIащ РСФСР-м, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ я артисткэ, Мейкъуапэ щIыхь зиIэ и цIыху, «Адыгейм и щIыхь» медалыр япэу зыхуагъэфэщахэм ящыщ бзылъхугъэ зэчиифIэ ЩхьэкIуэмыдэ Нуриет Сэлим и пхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

БлэкIар нэIурыту

2021-08-26

  • Тхыдэр джыным, зэхуэхьэсыжыным мыхьэнэ ин дыдэ зэриIэр къыхэзыгъэ-щу «археологие» псалъэр япэу къэзыгъэсэбэпауэ щытар Пасэрей Алыджым и философ цIэрыIуэ Платонщ. Абы къызэринэкIа и щIэныгъэ лэжьыгъэхэм ар къызэрыщыкIуэр «блэкIам теухуа Iуэтэжхэр, щыхьэтлыкъхэр» егупсысыкIэм хуэкIуэущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IэнатIэм зиужьыным хуэгъэпсауэ

2021-08-26

  • Ди гуапэ зэрыхъущи, курыт щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ щызрагъэгъуэт училищэхэм, колледжхэм хуащI къэрал гулъытэмрэ жылагъуэм щаIэ пщIэмрэ хэхъуэ зэпытщ. Нэхъапэм абыхэм щIэтIысхьэр еджэнымкIэ нэхъ лъэрымыхьу школыр къэзыух ныбжьыщIэхэрауэ щытамэ, иджы абыхэм щIэсщ зэчий, зэфIэкI зэмылIэужьыгъуэхэр зыбгъэдэлъ зи щIалэгъуэ цIыкIухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Илъэсищэпежьэ Iуащхьэмахуэ лъапэ щащI

2021-08-26

  • «Урысейм рекордхэр зратхэ и тхылъ» проектым ипкъ иткIэ фестиваль къызэрагъэпэщащ икIи ирагъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэм, «Урысей лъэщ» къэралпсо спорт зэщIэхъееныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХьэпцIей хьэлыуэмрэ цIыртI зыщIэлъ къазымрэ

2021-08-26

  • Шхыныгъуэхэм я фестивалу Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэкIам джылахъстэней пщафIэхэм дунейпсо рекорд зэрыщагъэувамкIэ къыддогуашэ Тэрч щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Дадэ МуIэед.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Япэ къекIуэкIыгъуэм щытекIуар хэтми зэкIэ наIуэкъым

2021-08-26

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и япэ къекIуэкIыгъуэр иухащ. АрщхьэкIэ иджыри наIуэкъым хэт абы щытекIуами.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол