ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩхьэкIуэмыдэ Нуриет и ныбжьыр илъэси 100 ирокъу

2021-08-26

  • Мы махуэхэм и ныб-жьыр илъэси 100 зэрырикъур игъэлъэпIащ РСФСР-м, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ я артисткэ, Мейкъуапэ щIыхь зиIэ и цIыху, «Адыгейм и щIыхь» медалыр япэу зыхуагъэфэщахэм ящыщ бзылъхугъэ зэчиифIэ ЩхьэкIуэмыдэ Нуриет Сэлим и пхъум.

  • 1941 гъэм ГИТИС-р къэзыуха Нуриет и гъащIэ псор театрымрэ сценэмрэ щихьащ жыпIэмэ, ущыуэнукъым. Илъэс 50-м щIигъукIэ роль 200-м щIигъу игъэзэщIащ абы. Сыт хуэдэ жанрри къэзыгъэIурыщIэф актрисэр хьэл зэмыщхь куэд зыхэлъ лIыхъужьхэм я образхэм тыншу ихьэфырти, гукъинэжу джэгуфырт. Комедиери драмэри зэхуэдэу фIыуэ къехъулIэрт. Ганорилья — Шекспир Уильям и «Король лир», Долли — Толстой Лев и «Анна Каренина», Настя — Горький Максим и «На дне», Розинэ — Бомарше Пьер и «Севильс-кий цирюльник» сымэ я ролхэр игъэзащIэу Нуриет утыку зэритар ноби ящыгъупщакъым республикэм исхэм.
  • Бгъэдэлъ зэчиймрэ къыхиха IэщIагъэм хуиIэ лъагъуныгъэмрэ цIэрыIуэ ищIащ ЩхьэкIуэмыдэ Нуриет икIи театреплъхэм я лъагъуныгъэрэ Iэгуауэ инрэ зэи щыщIакъым. Зи гугъу тщIы актрисэм и зэчиймрэ зэфIэкIымрэ я закъуэкъым и цIэр тхыдэм къызэрыхэнар, атIэ гъуазджэм хуиIэ бгъэдыхьэкIэмрэ театр щэнхабзэм куууэ зэрыхищIыкIымрэ нэсу игъэлъэгъуащ, щапхъэ, гъуазэ хъуащ.
  • Сценэм щрихьэкI лэжьыгъэм нэмыщI Нуриет жылагъуэ IуэхукIи жыджэру къекIуэкIащ сытым дежи. Ар къалэ, хэгъэгу Советхэм я депутату щытащ, Мамырыгъэр хъумэнымкIэ хэгъэгу комитетым щылэжьащ. А къулыкъухэм щыпэрытми къалэн гугъухэр зэрызэфIихыфым, хуэныкъуэхэм гупцIанэу зэрахущытым, къелъэIухэм зыхуейхэр зэрахуищIэм я фIыгъэкIэ ЩхьэкIуэмыдэр фIыуэ ялъэгъуащ, ноби пщIэшхуэ хуащIу къокIуэкI Адыгейм и цIыхухэм.
  •  
  • НэщIэпыджэ Замирэ.