ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2021

Махуэшхуэ зэхыхьэхэр зэкIэ щагъэIэнукъым 

2021-08-19

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек 
 •  Оперативнэ штабым и зи чэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ
 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету шыщхьэуIум и 17-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщым, а узыфэм зэрыпэщIэтым теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ Оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Сом мини 100-кIэ ягъэпэжэнущ вакцинэр зыхезыгъэлъхьахэр

2021-08-19

 • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэ лIэужьыгъуэ-щIэм зэрыпэщIэт вакцинэр зыхезыгъэлъхьа цIыхухэр зэрагъэпажэ программэм мыгувэу къэралым лэжьэн щыщIидзэнущ. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. ЛотереекIэ ягъэджэгуну ахъшэ саугъэтхэр къахьыну Iэмал иIэнущ зи ныбжьыр илъэс 18-м щIигъуауэ мастэр зыхезыгъэлъхьа дэтхэнэ зыми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ  мащIэм и  къару  лъэщ

2021-08-19

 • Илъэс 29-рэ ирикъуащ Куржы-Абхъаз зауэм зэрыщIидзэрэ. Хэкум и хъумакIуэхэм я фэеплъ махуэм, хабзэ зэрыхъуам, тету Iуэхугъуэхэр щекIуэкIащ Сыхъуми, республикэм и щIыналъэхэми. ЩIыхьым и мемориалым удз гъэгъахэр тралъхьащ Абхъаз Республикэм и Президент Бжание Аслъэн зи пашэ къулыкъущIэ гупым, зауэм и ветеранхэм, хэкIуэда щIалэхэм я адэ-анэхэм, жылагъуэм, щIалэгъуалэм я лIыкIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъагъуныгъэмрэ зэпыщIэныгъэмрэ зыгъэбыдэ IэшрыI

2021-08-19

 • Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ IэшрыI дощI къурмэн зэрыдукIрэ мазэ дэкIа иужькIэ. А махуэм нартыхум е прунжым къыхэщIыкIа хьэнтхъупс ягъавэурэ хьэблэмрэ Iыхьлымрэ къыщрахьэкI хабзэщ. Ар ди зэхуаку дэлъ лъагъуныгъэмрэ зэпыщIэныгъэмрэ зыгъэбыдэщ икIи умыгъэзащIэкIэ гуэныхь зыпылъкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

АдыгэлI Иуан Пётр пхиша щIэныгъэ гъуэгур

2021-08-19

 • Ди къэралыгъуэм зиужь, ефIакIуэ зэпыту зэрыщытым и щыхьэтщ республикэм и унафэщIхэм егъэджэныгъэмрэ   щIэныгъэмрэ гулъытэ хэха хуащI зэрыхъуар. Нобэ гъащIэм и лъэ-ныкъуэ псоми компьютерхэмрэ технологие пэрытхэмрэ нэсащ. ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и щIэныгъэ къудамэ (КъБЩIЦ) 1993 гъэм ди щIыналъэм къызэрыщызэIуихамкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм Iэмал ягъуэтащ дунейпсо зыужьыныгъэм и           зы Iыхьэ хъунымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жылагъуэр зыхуэдэнур унагъуэращ къыщежьэр

2021-08-19

 • Иджыблагъэ кIэщIу фыхэдгъэгъуэзащ унагъуэм, лъагъуны-гъэм, зэхуэпэжыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу ирагъэжьа «Унагъуэ» Iуэхум. Ар къыхэзылъхьа хьэрычэтыщIэ, псапащIэ, IVS IуэхущIапIэм и унафэщI Нэхущ Азэмэтрэ проектым и программэхэм я унафэщI, Инстаграмым щылажьэ Налшык напэкIуэцIым и редактор, инджылызыбзэр, усэр фIыуэ зылъагъухэм  я клубхэр  къызэзыгъэпэща  Мэзукъэбз Аслъэнрэ унагъуэм и лъапIэныгъэхэр  къэгъэщIэрэщIэжыным теухуауэ яIэ мурадхэм тедгъэпсэлъыхьащ.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Налшык  щыхьэщIэнущ «Кавказым  и  симфониер»

2021-08-19

 • Кавказ Ищхъэрэм фокIадэм концертышхуэ щитынущ Ленинград щIыналъэм и къэрал симфоние оркестрым, Санкт- Петербург къалэм щыщ маэстрэ Голиков Михаил зи унафэщIым. Зэраубзыхуам тету, фокIадэм и 28-м ар Налшык къэкIуэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Джылахъстэнейхэр Урыху къыщызэтоувыIэ

2021-08-19

 • Республикэм футболымкIэ и чемпионатым бжьыпэр щызыIыгъ «Тэрчым» Лэскэн щIыналъэм очкоитI щыфIэкIуэдащ. Иджы  абы гъунэгъу дыдэ къыхуэхъуащ «Родник»-мрэ «Энергетик»-мрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Къуэдзыр  Италием  къыщыхожаныкI

2021-08-19

 • Италием и Удине къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным хухэха зэхьэзэхуэ зэIуха. Саугъэт нэхъыщхьэм щIэбэнащ къэрал 32-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуа дзюдоист 350-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Насып  вагъуэ

2021-08-19

 • Си къуэрылъхум ипхъу цIыкIу Амал дунейм къыщытехьам икъукIэ абы щыгуфIыкIа сабийхэм ятеухуа мы сатырхэр сыхуейт тыгъэ яхуэсщIыну ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ, лъэпкъыр бэкIэ зыщыгугъ Адыгэбзэ Хасэм и къызэгъэпэщакIуэхэу, узэщIакIуэхэу Табыщ Мурат, ХьэцIыкIу Рае, Къып Гупсэ сымэ. Абыхэм я псэ къабзэм и къарури, я щIэныгъэ куури, я зэфIэкIхэри зыхуэгъэпсар ди лъэпкъым и быным зеиншафэ къытезыгъэуэнкIэ хъуну Iуэхугъуэ гуэри зэи къэмыгъэхъунырщ, ди щIэблэм и лъым, и пкъынэ-лъынэм хэту къыдалъхуа анэдэлъхубзэр Iурылъ къудей мыхъуу, абы бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр зыхищIэу, жьабзэми тхыбзэми къыщигъэсэбэпыфу Iэмал имыIэу зригъэхъулIэн зэрыхуейр и къалэн нэхъыщхьэу зэрыщытыр лъэпкъым и цIыхум къыгурагъэIуэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха