ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Япэ къекIуэкIыгъуэм щытекIуар хэтми зэкIэ наIуэкъым

2021-08-26

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и япэ къекIуэкIыгъуэр иухащ. АрщхьэкIэ иджыри наIуэкъым хэт абы щытекIуами.

  • Бжьыпэр зэкIэ IэщIэлъщ «Тэрчым». АрщхьэкIэ абы иужьым къит «Родник»-мрэ «Энергетик»-мрэ зэIущIэ зырыз (езыхэр зэдэджэгужу) къапэщылъщ щэбэт дызыхуэкIуэм. Ар щрагъэкIуэкIыжыну махуэр иджыри къэс траухуэфакъым прохладнэдэсхэр зэхьэзэхуэ зыбжанэм зэуэ зэрыхэтым къыхэкIыу. Хэт текIуэми пашэныгъэр иубыдынущ, зэрытемыгъакIуэмэ — джылахъстэнейдэсхэр япэ къонэ.
  • Мыгъэрей зэхьэзэхуэм и япэ къекIуэкIыгъуэм и кIэух зэIущIэр екIуэкIащ нэхъ лъэщхэм я тепщэныгъэ инкIэ. Апхуэдэу бжыгъэшхуэ защIэкIэ я хьэрхуэрэгъухэр хагъэщIащ «Тэрчым» («Шэрджэсыр» 8:0-у), «Родник»-м («Ислъэмейр 6:1-уэ), «Энергетик»-м («Шэджэм-2»-р 6:0-у).
  • Нэхъ хьэлъэж хъуащ къыкIэрыхухэм я Iуэхухэр. Мы гъэм псоми зэрызэ къыхагъащIа «Нартыр» и стадионым «Малка»-м 1:8-уэ къыщыпикIуэтащ, «Шэрэджым» 6:3-уэ «ХьэтIохъущыкъуейр» къефIэкIащ, «Эльбрус»-р 2:5-уэ «Спартак-Д»-м къригъэкIуэтащ. Хэт ищIэн абыхэм я Iуэхухэр етIуанэ къекIуэкIыгъуэм зэрыхъунур. ЗэкIэ гурыфIыгъуэ лъэпкъ езыхэми къадэщIхэми яIэкъым.
  • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Ислъэмей» (Ислъэмей) — «Родник» (Псынэдахэ) — 1:6, «Псыгуэнсу» (Псыгуэнсу) — «Кэнжэ» (Кэнжэ) — 1:1, «Энергетик» (Прохладнэ) — «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) — 6:0, «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — «Урыху» (Урыху) — 1:2, «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — «Шэрэдж» (Старэ Шэрэдж) — 6:3, «Тэрч» (Тэрч) — «Шэрджэс» (Шэджэм) — 8:0, «Спартак-Д» (Налшык) — «Эльбрус» (Тырныауз) — 5:2, «Нарт» (Нарткъалэ) — «Малка» (Малкэ) — 1:8.
  • ФокIадэм и япэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ щыIэну зи чэзу джэгугъуэм щызэIущIэнущ: «Урыху» — «Шэрджэс», «Спартак-Д» — «ХьэтIохъущыкъуей», «Псыгуэнсу» — «Родник», «Нарт» – «Шэджэм-2», «Эльбрус» — «Энергетик», «Шэрэдж» — «Кэнжэ», «Ислъэмей» — «ЛогоВАЗ», «Тэрч» — «Малка» командэхэр.
  • Хьэтау Ислъам.