ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалащхьэм щаубзыху ди къэкIуэнур зэлъыта унэтIыныгъэхэр

2021-08-26

 • КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Урысей зэкъуэтым» и ХХ съездымрэ Къэрал Советым и Президиумым и зэхуэс зыубгъуам зыхуэгъэхьэзырыным теухуа зэIущIэмрэ
 • «Урысей зэкъуэтым» и ХХ съездым и етIуанэ Iыхьэм къыщащтащ партым и цIыхубэ программэр. Ар и лъабжьэущ Къэрал Думэм и VIII зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным зэрыхэтынур.

 • ЗэIущэм ирихьэлIащ УФ-м и Президент Путин Владимир, «Урысей зэкъуэт» партым и пашэ Медведев Дмитрий, партым и Генсоветым и секретарь Турчак Андрей, «Урысей зэкъуэтым» и Совет нэхъыщхьэм и Iэтащхьэ Грызлов Борис, зыхъумэжыныгъэмкIэ министр Шойгу Сергей, «Урысей зэкъуэтым» и фракцэу Къэрал Думэм хэтым и унафэщIхэр, Правительствэмрэ ФедерацэмкIэ Советымрэ я лIыкIуэхэр.
 • КIуэкIуэ Казбек инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым щытепсэлъыхьыжащ Урысейм и Iэтащхьэм съездым къыщипсэлъахэр къызэрыщыхъуам: «ЦIыхубэ программэ зэхэлъхьэным лъабжьэ нэхъыщхьэ хуэхъуар къэралым щыпсэухэм пыщIэныгъэ хуаIэнырщ. Ноби Владимир Владимир и къуэм къыхигъэщащ: «Мыхьэнэшхуэ иIэщ цIыхухэм япыщIауэ щытыным, абыхэм зэIухауэ епсэлъэным. Апхуэдэ щIыкIэкIэщ бэм я Iуэху зытетым, зыхэхуэ гугъуехьхэм зэрызыщыбгъэгъуэзэфынур икIи цIыхухэм къыхалъхьэ жэрдэмхэр, я Iуэху еплъыкIэхэр партым хэхыныгъэм и пэ къихуэ и программэм зэрыхэбгъэхьэфынур».
 • Урысейм и Президентым и къэпсэлъэныгъэм и гугъу щищIащ мыхьэнэшхуэ зиIэ социальнэ Iуэху зыбжанэм. Ахэр «Урысей зэкъуэтым» щIыпIэхэм щиIэ хэхакIуэхэм яIущIа нэужь гу зылъатэу къыхалъхьахэрщ. Абыхэм ящыщщ пенсэ щысхэмрэ сабий зыщIэс унагъуэхэмрэ зэ тыгъуэу зэрызыщIагъакъуэ ахъшэхэр. Къэралым и унафэщIым къыхигъэщащ зи узыншагъэкIэ лэжьыгъэ гугъухэм пэмылъэщынухэм папщIэ IэнатIэхэр къызэIухын, апхуэдэуи хуэмыщIахэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэу иратхэр щIыхуэхэм пагъэкIуэжыныр яхуэмыдэным теухуа унафэ къыдэгъэкIын зэрыхуейр. Абы апхуэдэуи жиIащ сабий зиIэ унагъуэхэм зэрызыщIагъакъуэ Iэмалхэм нэхъри зэрызрагъэубгъунур.
 • Къэралым и Президентым къалэн нэхъыщхьэ дыдэу къилъытащ хьэрычэт IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ хэтхэм, мэкъумэшхэкIхэр къэзылэжьхэм защIэгъэкъуэныр. Жьы дыдэ хъуа унэхэм цIыхухэр къыщIэгъэIэпхъукIыным ехьэлIа Iуэхум и гугъу щищIым, Владимир Владимир и къуэр къытеувыIащ унэр ущыпсэуну дзыхьщIыгъуэджэхэм ящыщу 2021 гъэм щIышылэм и 1-м ирихьэлIэу къалъытамэ, ахэри программэщIэм зэрыхагъэхьэнур. Президентым и псалъэм къыхигъэщащ къуажэхэм, инфраструктурэхэм зегъэужьыным, къуажэдэсхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным, къалэхэр ущыпсэуну тынш щIыным ехьэлIа Iуэхухэ- ри».
 • «ЦIыхубэ программэр хуэгъэпсащ къэралым щыпсэухэр зыгъэпIейтей зи чэзу Iуэхухэр зэфIэгъэкIыным. А лэжьыгъэр Къэбэрдей-Балъкъэрми къехьэлIащ икIи а гугъуехьхэр къызэнэкIыныр ди къалэн нэхъыщхьэу щытынущ», — къыхигъэщхьэхукIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм.
 • КъБР-м и Iэтащхьэр а махуэ дыдэм хэтащ УФ-м и Къэрал Советым и Президиумым и зэхуэс зыубгъуам зыхуэгъэхьэзырыным хуэунэтIауэ Москва щызэхэта семинар-зэIущIэм.
 • Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Кириенкэ Сергей я пашэу зэIущIэм хэтхэм зэпкърахащ цIыхухэм курыт щIэныгъэ етын и лъэныкъуэкIэ щIыналъэхэм къапэщыт къалэнхэр зэфIэгъэкIа зэрыхъум. Абы и лъэныкъуэкIэ я Iуэху зытетыр зэпкърахыу зэхуэсым къыщыпсэлъащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голиковэ Татьянэ, УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и министр Кравцов Сергей, УФ-м и Президентым и дэIэпыкъуэгъу, УФ-м и Къэрал Советым и Секретарь Левитин Игорь.
 • Зэхуэсыр егъэджэныгъэм епха унэтIыгъихкIэ зэщхьэщыхауэ екIуэкIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэлэжьыхьащ «сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэ етын IэнатIэм зегъэужьыныр» унэтIыныгъэм. А гупым цIыху 14 хэтащ — губернаторхэу Развожаев Михаил (Севастополь), Дюмин Алексей (Тулэ область), Старовойт Роман (Курск область), Радаев Валерий (Саратов область), щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ къэрал агентстствэм и унафэщI Разуваевэ Ксение, Москварэ Москва областымрэ я егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр.
 • ЗэIущIэм хэтхэм зэпкърахащ а унэтIыныгъэм зегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр, абы и лъэныкъуэкIэ ехъулIэныгъэхэр зиIэхэм я лэжьэкIэм щыгъуазэ защIащ.
 • КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ и IэнатIэм щолажьэ щIэблэм щIэныгъэ гуэдзэ етыным хуэщIа IуэхущIапIэ 23-рэ, сабийхэм я творчествэмкIэ «ДыгъафIэ къалэ» центрыр, «Кванториум» сабий технопаркыр, «Антарес» щIыналъэ центрыр, курыт школхэм щыIэ «Зыужьыныгъэм и лъагапIэ» центру 69-рэ, Налшык къалэм дэт 33-нэ курыт еджапIэм къыщызэрагъэпэща, бжыгъэр зи лъабжьэ щIэныгъэ щрат и «IT-куб» центрыр, школ спорт клубу 123-рэ, абыхэм ящыщу 82-р къэрал реестрым хагъэхьащ.
 • ЩIэныгъэ гуэдзэ етыным и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ сабий зэчиифIэхэр къэгъэнэIуэныр. «Сириус» центрым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу сабий 624-рэ йокIуалIэ, ахэр урысей зэпеуэхэм щытекIуащ е къыщыхэжаныкIащ. 2020 — 2021 гъэ еджэгъуэм «ДыгъафIэ къалэ» центрым къэралым зыхуеину псомкIи къызэригъэпэщу щеджащ КъБР-м и жыли 104-м щыщ ныбжьыщIэ 269-рэ. Абыхэм ящыщу 18-р еджакIуэхэм я урысейпсо олимпиадэхэм щытекIуащ, 3-м «Зыгъэпсэхугъуэ ин», «Iуэхугъуэшхуэхэм дыхуезыджэ» урысейпсо зэпеуэхэм бжьыпэр щаубыдащ.
 • НыбжьыщIэхэм щIэныгъэфI егъэгъуэтын Iуэхум щIэблэмрэ абыхэм я егъэджакIуэхэмрэ нэхъри тезыгъэгушхуэну Iуэхухэм ящыщщ урысей олимпиадэхэм щытекIуэхэм, абыхэм къыщыхэжаныкIхэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм нэхъапэм зэи къэмыхъуауэ саугъэтхэр зэригъэувар. 2021 гъэм ахэр иратынущ щIэныгъэлI ныбжьыщIи 5-м, егъэджакIуэ 53-м, еджакIуэ 55-м.
 • Семинар-зэIущIэм кърикIуахэр я лъабжьэу чэнджэщхэр ягъэхьэзырынущ, УФ-м и Къэрал Советым и зэIущIэ зызыубгъуам щащIыну докладым хагъэхьэн хуэдэу.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
 • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.