ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшык  щыхьэщIэнущ «Кавказым  и  симфониер»

2021-08-19

 • Кавказ Ищхъэрэм фокIадэм концертышхуэ щитынущ Ленинград щIыналъэм и къэрал симфоние оркестрым, Санкт- Петербург къалэм щыщ маэстрэ Голиков Михаил зи унафэщIым. Зэраубзыхуам тету, фокIадэм и 28-м ар Налшык къэкIуэнущ.

 • Оркестрыр цIэрыIуэ ирихъуащ и дэтхэнэ концертри щэнхабзэ зэхыхьэ гуапэ, гукъинэж зэрыхъумкIэ. Абы хэтщ музыкант Iэзэхэр, урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм я лауреатхэр. КъыжыIапхъэщ, Ленинград и Симфоние оркестрыр Урысейм и гуп нэхъ щIалэхэм зэращыщыр. Абы иIэщ дунейпсо симфоние музыкэм и жанр, унэтIыныгъэ псоми щыщ лэжьыгъэ гурыхьхэр. Гупым и дэтхэнэ программэми — классикэ оперэм щыщIэдзауэ рок-хит кроссоверхэм нэсу — оркестрым и артистхэр хуэIэкIуэлъакIуэщ.
 • Музыкантхэм Налшык щатыну программэм хагъэхьэнущ адыгэхэм я академическэ музыкэ щэнхабзэм и нэхъыфIхэр, кинофильмхэм хуатха макъамэхэр, рок-щэнхабзэмрэ классикэмрэ щызэхэухуэна, щIэупщIэ зиIэ кроссоверхэр.
 • Концертым и япэ Iыхьэм утыку къыщрахьэнущ «Черкесский альбом» симфониер. Абы хагъэхьащ макъамэ щэнхабзэм и нэхъыфIхэр. Концертым щагъэIунущ Мосолов Александр, Ряузов Сергей, ХьэIупэ ДжэбрэIил, Къэбэрдокъуэ Мурат сымэ я IэдакъэщIэкIхэр.
 • Голиков Михаил зэрыжиIэмкIэ, адыгэ макъамэм дихьэхащ «Симфония Кавказа» щэнхабзэ проект иным хэта нэужь. Аращ дунейпсо щэнхабзэм и гъунапкъэщIэхэр къызэIухыным хуэгъэпса, адыгэ макъамэр зи лъабжьэ проектым пищэным маэстрэр тезыгъэгушхуари.
 • ЕтIуанэ Iыхьэм щагъэзэщIэнущ совет, голливуд фильмхэм щIэлъ музыкэ нэхъыфIхэр, академическэ концерт залхэм куэдрэ щымыIу макъамэхэр — кроссоверхэмрэ рок-хитхэмрэ. ИлъэсиплI ипэкIэ Голиков Михаил къыхилъхьауэ и оркестрым и гъусэу ирегъэкIуэкI «Дым над водой» зэхыхьэр. Ленинград областым и фестивалыр мыгъэрей бжьыхьэм Кавказ Ищхъэрэми щекIуэкIынущ.
 • Пшыхьым ирагъэблэгъэнущ «Голос» зэпеуэм и ея- нэ лъэхъэнэм щытекIуа, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Бэрбэч Аскэр, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ, Санкт-Петербург къалэм сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэ Чэныб Нэфсэт, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор, пианист, Урысейм и композиторхэм я «Партитура» зэпеуэм и «Киномузыка» унэтIыныгъэм щытекIуа Сокуров Александр, Битокъу Владимир, нэгъуэщIхэми я фильмхэм щIалъхьа макъамэхэр яхуэзытха Къэбэрдокъуэ Мурат.
 • Ленинград областым и къэрал симфоние оркестрым пещэ «Таврический» симфоние оркестрым и щэнхабзэ, творческэ щапхъэ дахэхэм. Оркестрым и къалэн нэхъыщхьэр урыс, дунейпсо макъамэ хъугъуэфIыгъуэхэм цIыхубэр хэгъэгъуэзэнырщ, классикэ лэжьыгъэхэр фIыуэ егъэлъагъунырщ.
 • Симфоние, классикэ макъамэхэм, къыдэкIуэу гупым и репертуарым хэтщ балетхэм, оперэхэм, опереттэхэм хуатхахэри. Зэрылажьэ илъэс 12-м къриубыдэу оркестрыр къэрал куэдым, континент псоми щыIащ, урысейпсо, дунейпсо фестивалхэм хэтащ, Мариинскэ, Театр Инхэм я къэфакIуэхэм, оперэ, эстрадэ артист цIэрыIуэхэм я гъусэу зыкъагъэлъэгъуащ, узэщIыныгъэ проектхэр ягъэзэщIащ. Гъэ къэс оркестрым концерти 150-м щIигъу ет. Гупым зыкъыщегъэлъагъуэ Урысейм, Китайм, Германием, Лихтенштейным, Италием, Испанием, Франджым, Австрием, Нидерландхэм, Данием, Швецием, Финляндием.
 • Оркестрыр артист цIэрыIуэхэм ядэлэжьащ. Апхуэдэхэщ Легран Мишель, Мартон Эдвин, Мондельчи Федерикэ, Образцовэ Еленэ, Соткилавэ Зураб, Богачёвэ Иринэ, Бутман Игорь, Осетинская Полинэ, Мечетинэ Екатеринэ, нэгъуэщIхэри.
 • Ленинград областым и къэрал симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI икIи дирижёр нэхъыщхьэ, Санкт-Петербург и къэрал консерваторием       и доцент Голиков Михаил   2013 гъэм хуагъэфэщащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр, «Симфония Кавказа» щэнхабзэ проект иным папщIэ.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.19