ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2019

Махуэ Билал: Си плъапIэр  Олимп Джэгухэрщ

2019-12-05

 • Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ щынэхъ лъэщ спортсмен Махуэ Билал алэрыбгъум къытехьэжащ. Зэман кIыхькIэ фэбжьхэм пэщIэта ди лъэпкъэгъур утыку къыщихьащ Мэзкуу щекIуэкIа «Кубок Алроса» гала-зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-12-05

 • Дыгъэгъазэм и 5, махуэку
 • Экономикэ, социальнэ зыужьыныгъэм елэжь зэгухьэныгъэхэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и Дзэ щIыхьым и махуэщ — 1941 гъэм советыдзэхэм Москва деж нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр щрагъэкIуэтыжу хуежьащ.
 • 1492 гъэм Колумб Христофор Гаити хытIыгур зэрыщыIэр къихутащ.
 • 1936 гъэм СССР-м и етIуанэ Конституцэр къащтащ. Ар тхыдэм хыхьащ «Сталиным и Конституцэ» цIэр иIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэмрэ»  «Жьынэпсымрэ» зэгуроIуэ

2019-12-05

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и деж щыхьэщIащ Тыркум щыпсэу адыгэхэм къыдагъэкI «Жьынэпс» газетым и лэжьакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Нэхъыбэу  зэлъытар псэм  бгъэдэлъ  къабзагъэрщ

2019-12-05

 • Куэдым фIыкIэ къацIыхуа бгырыкIуэ Iэзэ Шыбзыхъуэ Казбек щэкIуэгъуэ мазэм Европэм щынэхъ лъагэ дыдэу къалъытэ Iуащхьэмахуэ аргуэру дэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мазэр  щымыIатэмэ

2019-12-05

 • ЩIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, ЩIы Хъурейр къызэригъэщI лъандэрэ блэкIа лъэхъэнэ кIыхьыр сыхьэт 24-рэ фIэкIа мыхъу жэщ-махуэу къызыщыдгъэхъумэ, хьэршым къыщыддэщIыгъу Мазэр дакъикъипщI дэкIа иужькIэщ къыщыунэхуар – аращ а тIум я зэхуакум ныбжьу дэлъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

«Нартхэм я фIыгъуэр»

2019-12-05

 • «Нартхэм я фIыгъуэр» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фестиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Жьыщхьэ махуэ  Щоджэн Iэмирэт

2019-12-05

 • «Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ, уи щхьэр лъапIэ хъунущ», — жеIэ адыгэ псалъэжьым. А лъэпкъ Iущыгъэм, Тхьэм и фIыщIэкIэ, лъабжьэ быдэ щигъуэтащ ди деж икIи гулъытэрэ гуапагъэрэ зыпылъ а Iуэхугъуэр зэрагъэзэщIэным куэд хущIокъу. Абы и щапхъэщ Ислъэмей щыпсэу Щоджэн Iэмирэт Лъостэн и пхъум къыщалъхуа махуэр иджыблагъэ зэрыхуагъэлъэпIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыхум и хуитыныгъэхэм пщIэшхуэ яхуэщIыпхъэщ

2019-12-05

 • ЦIыхум  и  ХуитыныгъэхэмкIэ дунейпсо  махуэм  ирихьэлIэу  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и  школхэм дерс зэгуэт щезыгъэкIуэкIынухэмрэ  абыхэм хэтынухэмрэ  папщIэ
 • «Урысейм и дежкIэ демократием нэмыщI нэгъуэщI политикэ гъуэгу щыIэкъым, щыIэнкIи хъунукъым… Илъэс хьэлъэхэм Урысейм и цIыхубэм я тегушхуэныгъэмрэ бэшэчагъымкIэ гъэунэхуныгъэ хьэлъэхэр къызэранэкIын, граждан, социальнэ, лъэпкъ зэгурыIуэныгъэм хуэкIуэн, демократием, цIыхум и хуитыныгъэхэм пщIэ яхуэщIыным, законыр нэхъыщхьэу щытыным къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIа зыужьыныгъэ гъуэгуанэм теувэн яхузэфIэкIащ. Апхуэдэ фIыгъуэхэр ди дежкIэ псом нэхърэ нэхъыщхьэщ… Дэ дяпэкIи Кавказым цIыхум и хуитыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэхэмрэ къыщызэпызыудхэм ткIийуэ дапэщIэтынущ, абыкIэ къуаншагъэ зыбгъэдэлъхэр жэуапым етшэлIэнущ».
 • Путин В. В.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шыдыгъу

2019-12-05

 • Журт Биберд
 • Детектив повесть
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№138, 139, 140, 144-хэм итщ).
 • Хьуд тIэкIурэ хэгупсысыхьри, къыпыгуфIыкIащ:
 • — Уэлэхьи пэжмэ, разведкэм ухэтащ жаIэри райкомым сагъэкIуауэ щытащ мылицэм. Сэ нэхърэ нэхъыфIу пщIэрэ пэт, итIани, щхьэ укъызэупщIрэ?
 • — СыноупщI щхьэкIэ, Хьуд, сэ сызыхуейр къызжепIэркъым. А къыщаубыдам Iэщт хьэмэрэ шыт къадыгъуар?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейпсо,  урысей экономикэхэм  къапэплъэр

2019-12-05

 • Нобель и саугъэтыр 2001 гъэм экономикэмкIэ зрата Стиглиц Джозеф (США) и зы жыIэгъуэ цIэрыIуэ хъуауэ щытащ 1990 гъэхэм. «Мыр сыту дуней гъэщIэгъуэн, къулейсызхэм къулейхэр ягъашхэу», — аращ фигу къэзгъэкIыжыр. ГушыIэ мащIэ хэлъу жиIами, дунейпсо экономикэм и ухуэкIэм фIыуэ щыгъуазэ щIэныгъэлIыр мы Iуэхум и лъабжьэм щIэлъым, дауи, фIы дыдэу щыгъуазэщ.
 • Сыт атIэ абы жиIэр экономикэм епха гугъуехьхэм теухуауэ?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Москва ИлъэсыщIэм зыхуегъэхьэзыр

2019-12-05

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, ди къалащхьэр ящыщщ нэгъуэщI къэралхэм къикIыу зыплъыхьакIуэ куэд къызыхуэкIуэнухэм. Аращи, сабийри балигъри къыдихьэхыну зегъэщIэращIэ. Мы сурэтри абы и щыхьэтщ.

 

  

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хабзэжьхэр яхъумэ

2019-12-05

 • ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 — 5-нэ классхэм щIэс еджакIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ДыщэкI   Мухьэмэдрэ  Мэкъуауэ  Аланрэ дунейпсо  чемпионхэщ

2019-12-05

 • Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-12-05

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр