ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2019

КIуэкIуэ К. В. иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъум теухуа  зэIущIэ

2019-12-07

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм и УнафэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ я зэIущIэ   иригъэкIуэкIащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъур къэпщытэным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Ислъам щэнхабзэм топсэлъыхь

2019-12-07

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Иджырей Урысейм ислъам щэнхабзэр зэрыщызекIуэр: и щытыкIэмрэ зиужьынымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» къэралзэхуаку щIэныгъэ-практикэ конференц.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2019-12-07

 •  ДызыхуэкIуэ 2020 гъэм  и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIрагъэдзу хуежьащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 6-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэщ.
 • ДииндексырП 5894.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Жыжьэ  къыщожьэ

2019-12-07

 • Дыгъэгъазэм  и  9-р  Хэкум  и  ЛIыхъужьхэм  я  махуэщ
 • Зи гугъу тщIы махуэшхуэр УФ-м и Къэрал Думэм къыщищтар 2007 гъэм щIышылэм и 26-рщ. Абы и унафэм къыщыгъэлъэгъуат: «Дэ ди япэ итахэм я фэеплъыр дгъэлъапIэ къудейкъым, атIэ Совет Союзым и ЛIыхъужьхэу, Урысей Федерацэм и ЛIыхъужьхэу, Георгий Щихъым и орденымрэ ЩIыхь орденымрэ зыхуагъэфэщахэу мы зэманым псэухэми я пщIэр къыдоIэт». 2007 гъэм мазаем и 28-м Президент Путин Владимир Iэ тридза иужь, Федеральнэ законым къару игъуэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

«Шэджэм  псынэ»

2019-12-07

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ иIащ Шэджэм къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIа, КIыщ Мухьэдин и щIыхькIэ къызэрагъэпэща хэгъэгу фестиваль-конкурсыр зэрызэхуащIыж концертым. Къызэхуэсахэр япэщIыкIэ ирагъэплъащ «Си лэжьыгъэр. КIыщ Мухьэдин» документальнэ фильм кIэщIым. ИужькIэ абыхэм Iэмал яIащ сурэтыщI гъуэзэджэм и IэдакъэщIэкIхэр видеокIэ зрагъэлъагъуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыхубэм  сэбэп яхуэхъуныр  зи  гъащIэ  гъуазэ

2019-12-07

 • ЩыIэщ цIыху, ар нэгъуэщIхэм къебгъэцIыхун щхьэкIэ псалъэ лей ущыхуэмыныкъуэ. Апхуэдэр цIэрыIуэ мэхъу езым игъэлъэгъуа щапхъэкIэ, и IуэхущIафэ дахэкIэ, и дуней тетыкIэ екIукIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Мы махуэхэм

2019-12-07

 • Дыгъэгъазэм и 7, щэбэт
 •  ЦIыхухэр къызэрырашэкI авиацэм и дунейпсо махуэщ. 1944 гъэм дыгъэгъазэм и 7-м Чикагэ (США) Iэ щытрадзащ цIыхухэр къызэрырашэкI кхъухьлъатэхэм я лэжьэкIэр зыубзыху конвенцэм.
 • Урысейм и Дзэ-Хьэрш Къарухэм я инженер-авиацэ къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ, Хэха

Мамрэш Светланэ и ехъулIэныгъэхэр

2019-12-07

 • Федеральнэ телевиденэм нэхъ щIэупщIэ щызиIэу къалъытэ «Голос» шоум и еянэ зэпеуэм хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, «Гоголь центр» театрым и артисткэ Мамрэш Светланэрэ уэрэджыIакIуэ Бэрбэч Аскэррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

2019-12-07

 • Дыгъуасэ хъыбар гуауэ къытIэрыхьащ. Дунейм ехыжащ Щэуей Мидэ Лъостэнащ и пхъур.
 • Тхыдэтх, зэдзэкIакIуэ, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт, «Дети войны» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм и унафэщI, «Эстафета памяти» Iуэхур зи жэрдэм, зауэм, зауэ нэужь зэман гугъухэм халъхуа сабийхэм ятеухуауэ тхылъ къыдэзыгъэкIа, адыгэ хабзэр сабийхэм зэребгъэдж хъуну щIыкIэр зыубзыхуа (ар егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ институтым къищтауэ щытащ сабийхэр щрагъаджэ, щагъасэ IуэхущIапIэхэм къагъэсэбэп хъуну), жылагъуэ лэжьыгъэкIэ жыджэру, гудзакъэ иIэу, цIыхуфIу дунейм тета Мидэ и унагъуэмрэ и Iыхьлыхэмрэ дахуощыгъуэ.
 •  
 •     КъБР-м Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институт,
 •     Дунейпсо Адыгэ Хасэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэ,
 •     «Адыгэ псалъэ» газет, «Iуащхьэмахуэ» журнал,
 •                КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-12-07

 • «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм, КъБР-м и Журналистхэм я союзым, «Къэбэрдей-Балъкъэр» телекомпанием, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Горянка», «Советская молодежь» газетхэм, «Литературная Кабардино-Балкария», «Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр» журналхэм я редакцэхэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, «КъБР-инфо» хъыбарегъащIэ агентствэм, «Тетраграф» ООО-м я лэжьакIуэхэр ТекIужь Заретэ Анатолий и пхъум хуогузавэ абы и адэ ТекIужь Анатолий ТIушэ и къуэр зэрылIам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шыдыгъу

2019-12-07

 • Журт Биберд
 • Детектив повесть
 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр №№138, 139, 140, 144, 145-хэм итщ).
 •  XIV
 • Мылицэм къыщIэкIыжри, Езид занщIэу кIуащ Дианэ зыщIэт аптекэр зыхэт унэм. Абы щыпсэурт Езид и къуажэгъу, и цIыхугъэ цIыхубз. Пэжу, ар Къэрэжан и унэм зэи щыIатэкъым, ауэ щIэупщIэнкъэ, щIэупщIэмэ, къыжраIэнщ.
 • ПщIантIэм джэгуу сабий зыбжанэ дэтт, адэIуэкIэ, тетIысхьэпIэ кIыхьми фыз зыщыплI тест, сэхуран яIунщIрэ уэршэру. Мис абыхэм ящыщ зым къригъэлъэгъуащ Къэрэжан и фэтэрыр икIи къыжриIащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мыщхъуэж (КIуащ) Залинэ:  Си гъащIэм и етIуанэ  Iыхьэу собж

2019-12-07

 • Ди газетеджэхэм си гуапэу фызогъэцIыху республикэм и сабий клиникэ сымаджэщым и «Пульмонологие» къудамэм и унафэщI КIуащ Залинэ Мухьэрбий и пхъур. Ар сэбэп зыхуэхъуа адэ-анэхэр къыхуэарэзыуэ сымаджэщым Интернетым щиIэ напэкIуэцIым щатх псалъэ гуапэхэр, фIыщIэм-  рэ щытхъумрэ гъунэжщ. «Дохутырым епсэлъа иужь сымаджэр нэхъыфI мыхъуамэ, ар дохутыр хъунукъым», — жиIэгъащ Бехтерев Владимир. Залинэ зэIэза сымаджэхэм, абыхэм я благъэ-Iыхьлыхэм, зыхэт гупым жаIэхэм ятепщIыхьмэ, Бехтеревым дохутыр нэсу къилъытэнухэм ар зэращыщым шэч къытепхьэжыркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-12-07

 • Адыгэ  нэщэнэхэр
 • Жэмыр  жьэгъуашхэмэ, гъэшыфIэщ
 • Ерыскъы зытелъ Iэнэм уи щIыб хуэбгъэзэну фIыкъым.
 • Ерыскъым уелъэпэуэну фIыкъым, зэ дзэкъэгъуэ нэхъ мыхъуми едзакъэ — упэIуджэжынщ, жаIэрт.
 • Жэм лъхуам ущытхъумэ, зокIуэкI.
 • Жэм лъхуэщIэпам и кIэм хъыдан плъыжь кIэращIэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис