ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2020

Чайкэ Юрий и мурадщ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм инвестицэхэр  къахузэщIэгъэуIуэным гулъытэ хэха хуищIыну

2020-01-30

 • Пятигорск къалэм и къулыкъум щыпэрыуващ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий. Ар утыкум къришащ УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и къуэдзэ Островенкэ Владимир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIыщокъуэ  Алим  зэи   ящыгъупщэнукъым

2020-01-30

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу, гъэ къэси хуэдэу, пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Хамэ  къэралхэм  щыщ  туристхэм  зыщагъэпсэхуну  нэхъ  къащтэ  урысей  щIыналъэхэр къагъэнэIуащ. Абыхэм  Къэбэрдей-Балъкъэрри  яхэтщ

2020-01-30

 • УФ-м и щIыналъэхэу хамэ къэралхэм къикIа туристхэм зыщагъэпсэхуну нэхъ къащтэ 20-м я цIэхэр къриIуащ Maps.Me картографие сервисым. Урысейм и щIыналъэхэм я картэхэм 2019 гъэм фокIадэм и 1-м къыщыщIэдзауэ щэкIуэгъуэм и 30 пщIондэ Maps.Me хъыбарегъащIэ IэмалымкIэ еплъа зыгъэпсэхуакIуэхэм я бжыгъэм тещIыхьауэ зэхалъхьащ рейтингыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пщэдей

2020-01-30

 • Жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и юрист, УФ-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и япэ тхьэмадэу щыта Къалмыкъ Юрий Хьэмзэт и къуэм и фэеплъ пшыхьым фыкъыдогъэблагъэ.
 • Зэхыхьэр 2020 гъэм щIышылэм и 31-м ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щекIуэкIынущ.
 • ЩыщIидзэнур сыхьэт 18.30-рщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-01-30

 • ЩIышылэм и 30,  махуэку
 • Азербайджаным и таможнэ къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Индием и щхьэхуитыныгъэм щIэбэну хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж махуэщ
 • Уае Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ я махуэщ
 • 1790 гъэм дунейм щыяпэу Инджылызым щащIащ псым гузэвэгъуэ щыхэхуа цIыхум щыдэIэпыкъукIэ къагъэсэбэп хъуну кхъуафэжьейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уащымысхь,  ди  Щэуал!

2020-01-30

 • ЦIыхухэм я псэ куэд зыгъэна, насыпыншагъэ бжыгъэншэхэр къытхуэзыхьа Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 75-м нэблэгъами, абы и уIэгъэхэр нобэми гъущакъым. Я щIалэгъуэрэ я къару илъыгъуэу дапщэ ихьа а мафIэ лыгъейм? Бий хьэщхьэрыIуэм Хэкур щахъумэу дапщэм я псэр ята?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Жылэтеж Сэлэдин  и вагъуэ

2020-01-30

 • УсакIуэ, тхакIуэ, журналист, сценарист Жылэтеж Сэлэдин псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Бекъул  Иринэ  токIуэ

2020-01-30

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Урысей студентым и махуэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэ-щIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IэмалыщIэр  Налшык  къыщыхалъхьэ

2020-01-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр яхэтщ УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и нейрохирург нэхъыщхьэ, ЩIэныгъэхэмкIэ урысей академием и академик, профессор Крылов Владимир и унафэм щIэту ягъэзащIэ «Урысей Федерацэм эпилепсие узыфэр зиIэ сымаджэхэм хирур-гие дэIэпыкъуныгъэ етыныр къыщызэгъэпэщын» проектыр щагъэунэху щIыналъи 8-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Чэрэчэ

2020-01-30

 • Къаныкъуэ  Анфисэ
 • Тхыдэ роман. Ещанэ  Iыхьэ
 •  (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№2 — 6, 8, 10-хэм итщ).
 • — Сыт мы сызыхэвдза мафIэр зищIысыр, Сауштэр? Зауэм сыхыхьэну сыхуеятэмэ, лъэныкъуэ зезгъэзрэт?! Уи щIыналъэри, узыгухьа пщыри…
 • — Укъытемыхьэ, МытIэ. И чэзукъым, — мыхъумыщIагъэ жиIэну къыдэзышей тхьэмадэр къызэпиудащ Сауштэр. — БыдапIэм гъэзэжи, гупсысэ. Пщэдджыжь уи куэбжэр зэIухи, Хьэтусилэрэ пщыкъуэмрэ къыдэт, щIалитIыр ящIыгъуу. Къыдумытрэ — уи жагъуэ умыщIыж. Уи щхьэ уемыгупсысыжми, уи жылэм егуп-сыс. Нынурт жиIар зэхэпхащ — ини цIыкIуи щысхьынукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ Прометей Къалмыкъ Юрэ

2020-01-30

 • ЛIэщIыгъуэм и  цIыху
 • ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 90 гъэхэм къэрал утыкум къихьа политик цIэрыIуэхэм ящыщщ ди лъэпкъэгъу щэджащэ Къалмыкъ Юрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Хэт  дэтхэнэр  игъашхэрэ?

2020-01-30

 • НитIыр зэрызэхуэмыдэм хуэдэ дыдэу, зэщхьэщокI Урысей абрагъуэм и щIыналъэхэри. Псори мэлажьэ, арщхьэкIэ зыри къулей хэхъукIыркъым. Дэнэ атIэ мылъкур здэкIуэр? ИкIэм-икIэжым сыт ахэр псэукIэкIэ щIызэщхьэщыкIым и щхьэусыгъуэр? Иужь илъэсхэм къэува  а упщIэхэм, нэгъуэщIхэм жэуап зэмылIэужьыгъуэхэр ират щIэныгъэлIхэм. Дэ нобэ щыгъуазэ фыдощI а Iуэхум теухуауэ Москва къэрал университетым и профессор Зубаревич Наталье жиIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Мэуэтхэм  я шэдылъэ»

2020-01-30

 • Тхыдэм умыщIэххэу куэд егъэпщкIу. Дон Iус Ростов илъэситI и пэкIэ къыщагъуэтащ ди эрэм и япэ ит илъэс миным тенджыз ФIыцIэм и Iуфэм Iуса мэуэтхэм (адыгэхэр дыкъызытехъукIауэ къалъытэ лъэпкъхэм ящыщ зыщ) къадекIуэкIа щэнхабзэм ехьэлIа щIыпIэ. «Загадки истории» журналым зэритхамкIэ, ар метррэ ныкъуэрэ зи лъагагъ Iуащхьэ цIыкIу IэрыщIщ, метри 4 и бгъуагъыу. Еджагъэшхуэхэм зэрыхуагъэфащэм-   кIэ, мыбдеж тхьэхэм щыIахыу щытащ цIыхухэм тыхь (тыгъэ) хуащIхэр. Абы щыхьэт тохъуэ къагъуэта Iэмэпсымэ гуэрхэр. АрщхьэкIэ мы щIыпIэм нэгъуэщI мыхьэнэи иIауэ  къыщIэкIынкIэ зыхуэIуа щыIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Андоррэ  пщыгъуэр

2020-01-30

 • Андоррэ пщыгъуэр Европэм и къэрал нэхъ цIыкIу дыдэхэм ящыщщ. Абы и щIыналъэр километр зэбгъузэнатIэ 450-м щIигъуркъым. Испаниемрэ Франджымрэ я зэхуакум щыIэ а щIыпIэм туристхэр куэду макIуэ. Абы  зыщыбгъэпсэхуну хуабжьу  фIыщ: бгыхэм лыжэхэмкIэ къыщажыхь, псы  хущхъуэ пщтырхэр щызэтракIэ, музейхэр  щыкуэдщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

КъБР-м и Iэтащхьэр Москва щеджэ ди щIалэгъуалэм яхуозэ

2020-01-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIышылэм и 25-м Москва щахуэзащ къэралым и къалащхьэм дэт вузхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щIэс студентхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха