ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ДыщэкI   Мухьэмэдрэ  Мэкъуауэ  Аланрэ дунейпсо  чемпионхэщ

2019-12-05

  • Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэблагъэ.

  • Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ КъБР-м щыщ спортсмен 18 икIи ди къэралым медаль зэмылIэужьыгъуи 7 къыхуахьащ.
  • Зыхэта гупхэм пашэныгъэр щаубыдащ Жэмбей Астемыррэ Гъудэ Астемыррэ. Дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьащ Капранов Роман, Байрамуков Рашид, Бышэн Залым сымэ. Бетрожь Владимиррэ Бабыгуей Елдаррэ ещанэ хъуащ.
  • Дунейпсо чемпионатым дыщэ медалхэр къыщахьащ ДыщэкI Мухьэмэдрэ Мэкъуауэ Аланрэ.
  • ЗэфIэкIышхуэ къэзыгъэлъэгъуа ди щIалэхэр ягъасэ Сэбаншы Мурат, Шахмурзаев Шахмурзэ, Мэремыкъуэ Казбек, Джинчарадзе Зураб, Гъудэ Рустам, Бзабзэ Мурат сымэ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.