ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2019

2019-11-09

Рицэ гуэлыр Абхъазым и щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэм хабжэ.

Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзаджэм губзыгъэр и бийщ

2019-11-09

 • Псэуныгъэ къудейм къыхуигъэщIар псэущхьэщ.
 • Зызэбгъэщхьыр хьэл мыгъуэ пхуохъу.
 • ГъащIэр гу кIуэм хуэдэщ: зыр шэрхъым гудзэ ­хуохъу, адрейм къыхеуд.
 • КъуэгъэнапIэр IуплъапIэ гъэпщкIуащ.
 • ПцIыкIэ псапи ялэжь, гуэныхьи къахь.
 • Акъылыр насып гъуэгу ирикIуэгъуейщ.
 • ЩIэныгъэлIым содауэ, щIэныгъэншэм содаIуэ.
 • Пэжым ухущIегъуэжмэ, пцIым уохъуэпсэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIэртIофым бжьыныху хэбдзэмэ, нэхъ IэфI мэхъу

2019-11-09

 • Бжэныл ягъэгъуркъым, ягъэгъупцIу аращ.
 • КIэртIоф гъэжьа зэрылъ тебэм и щхьэр тепIауэ куэдрэ щыбгъэтмэ, йоу­цIыныхь.
 • Джэдыр щIэмыкIэцIэн щхьэ­кIэ абгъуэм зы джэ­дыкIэ (абгъуэрынэ) къранэ.
 • ПIащIэ хъуа шыпсым бажэ шыпскIэ йоджэ.
 • Джэшыр хуабапIэм щахъумэркъым, хьэпIацIэ хещIэри.
 • Къуэнтхъурей цIынэ куэд пшхыреймэ, жьэжьейр егъэкъабзэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адэм и лъы уасэ

2019-11-09

 • И ныбжь щынэсым:
 • — Си адэм илъ сщIэжынщ, — жиIэри, Батрэз нартхэ зауэ яхилъхьащ. Зауэ щахилъ­хьэм, нартхэ къэгузэващ.
 • — Зауэ къытхыумылъхьэ, ди ужь икI, уи адэм и лъы ­уа­сэ уэттынщ, — къыжраIащ нартхэм.
 • — Си адэм и лъы уасэр вжесIэнщ, — жиIащ Батрэз, ХьэрэмэIуащхьэ кIуэ­ри. — Фэнд из аргъуеилъ къысхуэфхьмэ, си адэм и лъы уасэ хъунщ.
 • Фэнд из аргъуеилъ ягъуэтакъым нартхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ шхыныгъуэхэр

2019-11-09

 • Мэлыл  гъэгъуа, кIэртIоф  щIэлъу  гъэбэкхъауэ
 • Лы гъэгъуар г 10 — 15 хъууэ зэпаупщIри, псы хуабэкIэ ятхьэщI, тебэм иралъхьэ, лыр щIигъанэу псы щIакIэ, тхъурымбэр къытрахыурэ, зэ фIыуэ къытрагъэ­къуалъэ. МафIэр цIыкIу ящIри, тебащ­хьэр ­тепIауэ лыр дакъикъэ 30 — 35-кIэ ягъавэ, псы тIэкIу къыщIэнамэ щIагъэж. ИтIанэ лыр зэрилъу тебэр мафIэм трагъэувэжри, зэзэмызэ зэIащIэурэ, и щхьэр тепIауэ ­ягъажьэ. Лы пшэрым къыщIэжа дагъэмкIэ ар дакъикъи 10-кIэ, тхъуэплъ хъуху, ягъажьэ. Абы бжьыныщхьэ упщIэта халъхьэ, шыбжий сыр тракIутэжри, да­къикъи 5 — 6-кIэ ягъа­жьэ. КIэртIоф укъэбзар пIащIэ цIыкIуурэ, г 10 — 15 хъууэ, яупщIатэри, лым щIалъхьэ, псывэ тIэкIу щIакIэ, псори зэIащIэри, и щхьэр трапIэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И акъыл хунэсакъым

2019-11-09

 • МЭЗЫМ пхъэхуей лъагэ хэтти, зы тхьэрыкъуэ къэлъатэри, жыгыщхьэм абгъуэ щищIащ. Абгъуэм щыкIэцIри, тхьэрыкъуэ шыр къыщришащ. ­Абгъуэр бажэм къыIэщIэлъэгъуащ.
 • — Мы мэзри мы пхъэхуейри си адэм къысхуигъэнауэ сысейщ, — жиIащ бажэм, тхьэрыкъуэр ишхын мурад ищIри. — Пхъэхуейр щхьэ сфIэбубыда? Уэри усшхынщи, уи шырхэри дэзгъэкIуэнщ. Зегъэхь аддэ, пхъэхуейр ­къизупщIыкIыжынущ.
 • — Жыгыр ибупщIыкIыжмэ, дэнэ ды­кIуэн? — гузэвэгъуэ хэхуащ тхьэры­къуэр. — Си шырхэр дэнэ щыспIын?
 • — Шыр дапщэ уиIэ?
 • — Шырищ сиIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха