ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псори зэхэкIа хуэдэщ, ауэ…

2019-05-28

 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1. Псыхуабэ. «Центральный» стадион. Накъыгъэм и 24-м. ЦIыху 430-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Колтунов, Тиракьянц (тIури Дон Iус Ростов щыщщ), Шрамко (Белореченск).

 • «Мэшыкъуэ-КМВ»: Будко, Кабулов, КIыщ, Демидов, Кюрджиев, Карибов (Парсаданян, 46), Соловьёв, Гаджиев, Грузнов, Джатиев, Верулидзе.
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, КIэдыкIуей, Мэкъуауэ, Ольмезов, Тебэрды, Хьэшыр (Талабкэ, 81), Михайлов (Салахетдинов, 67), Iэпщацэ (Дэхъу, 71), Ашу (Гуэнгъэпщ, 46), Машэжь, Мэшыкъуэ.
 • Топхэр дагъэкIащ: Грузновым, 56 (1:0), Мэшыкъуэм, 75-пенальтикIэ (1:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Гаджиевым, Мэкъуауэм, Парсаданян, Верулидзе, Салахетдиновым, Гуэнгъэпщым.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэр и кIэм ноблагъэ. Командэхэм джэгугъуэ зырыз къахуэнэжауэ аращ, ауэ иджыпстуи пхужыIэнущ зэпеуэм кърикIуахэр наIуэ зэрыхъуар.
 • УвыпIэ лъагэхэм мы гъэм щIэмыбэна «Спартак-Налшыкымрэ» «Мэшыкъуэ-КМВ»-мрэ мэрем кIуам Псыхуабэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэр мамырыгъэр щытепщэу зэхэтащ. Тхьэмахуэ дэкIмэ зызыгъэпсэхуну къызыпэщылъ щIалэхэм зыщIаукIыжын Iуэхум хэлътэкъым икIи зыр адрейм хуэсакъыу джэгур кърахьэкIащ.
 • Топджэгум еплъыну стадионым къекIуэлIахэр хэ-гъэрейхэм япэу къыщызэщIаIэтар епщыкIуханэ дакъикъэращ. «Мэшыкъуэ-КМВ»-м и гъуащхьауэ Веру-
 • лидзе Александр лъэщу зэуа топым ди гъуащхьэтет Щоджэн Борис хуэхьэзыру къыщIэкIащ. Мыгувэу Iэмал хъарзынэ къыхузэрагъэпэщащ Грузнов Илья. АрщхьэкIэ абыи ар къыхуэгъэсэбэпакъым.
 • Хэгъэрейхэм я пэщIэдзэ ебгъэрыкIуэныгъэхэр нэхъ ужьыха иужькIэ, налшыкдэсхэр ипэкIэ кIуэтащ. 34-нэ дакъикъэм абыхэм бжыгъэр къахузэIухыну щытащ, ауэ зымащIэкIэ я насып къикIакъым.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIи Iуэхум зэрызихъуэжыща щыIэкъым. «Мэшыкъуэ-КМВ»-р нэхъ ебгъэрыкIуэрт, «Спартак-Нал- шыкыр» зэрызихъумэжыным хущIэкъурт. АрщхьэкIэ 56-нэ дакъикъэм Грузно-вым бжыгъэр къызэIуиха иужькIэ, ди щIалэхэр къаруушхуэкIэ ипэкIэ кIуэтэн хуей хъуащ. Ар пщIэншэ хъуакъым икIи налшыкдэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэр яхузэтемыIыгъэжыххэ щыхъум, хэгъэрейхэм футбол хабзэр я гъуэм пэмыжыжьэу къызэпаудащ. Пенальти! Сыт щыгъуи хуэдэу, ар Iэзэу игъэзэщIащ «Спартак-Налшыкым» мы зэхьэзэхуэм щигъуащхьауэ нэхъыфI Мэшыкъуэ Ислъам.
 • Псыхуабэдэсхэм текIуэныгъэр зыIэрагъэхьэфыну щытащ. Джэгугъуэ зэманым къыщIагъуа дакъикъэхэр щиух дыдэм Джатиев Донат штрафнойкIэ лъэщу зэуа топыр, «Спартак-Налшыкым» и гъуэм и пкъом техуэри, губгъуэм илъэдэжащ. Арати, командэхэр зэрытемыгъэкIуауэ, 1:1-уэ, зэбгъэдэкIыжащ.
 • Абы щыгъуэми зэхэкIа хуэдэщ мыгъэрей зэхьэзэхуэм щытекIуэу япэ дивизионым кIуэну зыхуагъэфэщэнур. Ар «Биолог-Новокубанск»-р бжыгъэшхуэкIэ и стадионым щыхэзыгъэщIа Песчанокопскэ къуажэм и «Чайка»-ращ. Абы ерыщу къыкIэлъеIэ Краснодар и «Урожай»-р Дагъыстэным и къалащхьэм щыпэлъэщакъым абы и «Легион-Динамо»-м икIи и хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэм очкоищкIэ иджы зыкъыкIэригъэхуащ. КIэух джэгугъуэм «Чайка»-р Дон Iус Ростов щыIэу щIы-пIэ СКА-м къыхигъащIэми, ар щIэгузэвэжын щыIэкъым. Абырэ «Урожай»-мрэ я очко бжыгъэхэр зэхуэдиз хъуми, къуажэдэсхэр япэ ищынущ, езыхэр щызэIущIам я Iуэхухэр нэхъ къикIащи: Песчанокопскэм — 0:0, Краснодар — 1:1 (хьэщIапIэ щыIэу топ зэрыдигъэкIам «Чайка»-р дрегъэкIуэтей). Пэжщ, иджыри унафэ тращIыхьакъым песчанокопскэдэсхэм Новороссийск икIа «Черноморец»-р Iулъхьэ ирату хагъэщIауэ зэрыхуагъэфащэм. Ар хабзэхъумэхэм иджыри зэхагъэкI икIи пэжу къыщIэкIмэ, «Чайка»м тезыр ткIий тралъхьэфынущ.
 • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр зэрыщиIыгъщ «Урожай»-м и пашэ ди лъахэгъу Къалмыкъ Амур. Ар мы зэхьэзэхуэм пщыкIуийрэ къыщыхэжаныкIащ. Абы топищкIэ къыкIэроху «Чай-ка»-м и гъуащхьауэ Подбельцев Александр. Ди Мэ-шыкъуэ Ислъам зэкIэ еплIа-нэщ. Мы зэхьэзэхуэм абы топипщI щыдигъэкIащ.
 • АдэкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым мэрем кIуам щызэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:4, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Ангушт» (Нэзрэн) — 2:0, «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Урожай» (Краснодар) — 0:0, «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 0:3, «Чайка» (Песчанокопскэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 5:1, «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:2.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух джэгугъуэр накъыгъэм и 31-м зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» и стадионым къыщригъэблэгъэнущ ди гъунэгъу Осетие Ищхъэрэ-Аланием и командэ нэхъыщхьэр.
 • Жыласэ Заурбэч.