ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Европэм и щыгу нэхъ лъагэм щызэпеуахэр ягъэлъэпIащ

2019-02-14

  • Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьыгъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгухэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэрырикъум.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым а махуэм Iуащхьэмахуэ и къежэхыпIэхэм бгы лыжэмкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ къыщызэрагъэпэщащ. Абы кърихьэлIа хьэщIэ лъапIэхэм яхэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр.
  •  Зэхьэзэхуэм щытекIуахэм кубокхэр, медалхэр, дипломхэр, саугъэт лъапIэхэр щратащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу ди округым щыIэ Матовников А. А., КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. сымэ.
  • ХъыбарегъащIэ агентствэхэм
  • къатахэм япкъ иткIэ.