ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым турист IэнатIэм зегъэужьынымкIэ проектхэр Сочэ щекIуэкIыну зэхыхьэшхуэм утыку къыщрихьэнущ

2019-02-14

  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 — 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

  • Абы республикэм утыку къыщрихьэнущ туризмэмрэ узыншагъэр зэтегъэувэжынымкIэ комплексым зегъэужьынымкIэ проектхэр. Абыхэм ящыщщ «Шэрэдж» турист-рекреацэ кластерыр (бгы-лыжэ курорт, цIыху 400 зыщIэхуэн хьэщIэщ унэ щхьэхуэхэр, спорт IуэхущIапIэхэр хэту) «Iуащхьэмахуэ и ищхъэрэ джабэм узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэхэр щызэтегъэувэныр, «Джылы-Суу» кемпингыр-паркыр зэтегъэувэныр, республикэм и санаторэ-курорт комплексым зегъэужьыныр.