ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэр ягъэгуфIэ

2020-06-02

  • Хабзэ хъуащи, мэкъуауэгъуэм и 1-м дэнэкIи щагъэлъапIэ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр. Коронавирусым  и зэранкIэ ди къэралыр, республикэр мы зэма-  ным щытыкIэ къызэрымыкIуэм итми, махуэшхуэр ныбжьыщIэхэм гукъинэ ящыхъуным  дэнэкIи щыхуэнабдзэгубдзаплъэщ.

  • Мэкъуауэгъуэ мазэм    и япэ махуэр гулъытэншэ ямыщIу, Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм унафэ къищтащ зи узыншагъэм сэкъат иIэу районым щыпсэу сабийхэм яхуэгуэпэну. Апхуэдэ цIыкIухэр 82-рэ хъурти, дэтхэнэми  дыгъуасэ лъагъэIэсащ шхыныгъуэ IэфIхэмрэ ахъшэ саугъэт цIыкIухэмрэ.
  • Районым и унафэщIхэр апхуэдэу ехъуэхъуащ сабий куэд зиIэ унагъуэхэми. Махуэшхуэр хуагъэлъапIэу, быни 4 е нэхъыбэ щапI унагъуэшхуэ 40-м абыхэм хуагъэхьэзыращ икIи Iэрагъэхьащ ерыскъы зэмылIэужьыгъуэхэр, IэфIыкIэхэр зэрылъ хъурыжынхэр.
  • ПсапащIэ Iуэху дахэм   жыджэру хэтащ ДыщэкIхэ  я IэфIыкIэ IуэхущIапIэр. ЩIыпIэм и пашэхэм фIы-щIэ хэха хуащI абы и унафэщIхэми лэжьакIуэхэми, сабийхэм хуаша торт цIыкIухэр дахэу, гурыхьу зэрыхуагъэхьэзырам папщIэ.
  • ЦIыхухэм хуабжьу гуапэ ящыхъуащ щIыналъэм и унафэщIхэм къабгъэдэкIа гулъытэр, сабийхэрати, абыхэм я гукъыдэжымрэ дэрэжэгъуэмрэ нэрылъагъуу хэхъуат.
  • КЪАРДЭН Маритэ.