ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гуапэ ирехъу!

2013-06-27

  • Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыщу сабий 64-рэ мы махуэхэм ягъэ­кIуащ «Гуэл щхъуантIэ», «Къурш псынэ», «Iуащхьэмахуэ» зыгъэ­п­сэ­­ху­пIэ щIыпIэхэм къыщызэIуа­ха гъэмахуэ лагерхэм. А гупым хиубыдащ сабий зеиншэхэр, адэ-анэхэм здамыпIыжхэр, хуэмыщIауэ псэу унагъуэхэмрэ бын­унагъуэшхуэхэмрэ къахэкIахэр.
  •  
  • ЦIыкIухэр лагерым зэры­щы­Iэну пIалъэм я узыншагъэр ира­гъэфIэкIуэнущ, я нэгу зрагъэу­жьы­нущ. Ахэр дунеяплъэ яшэнущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ нэхъ дахэхэм. Апхуэдэу абыхэм драгъэкIуэкIынущ джэгу зэпеуэхэр, я акъылым зезыгъэужь гъэ­лъэгъуэныгъэхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр.
  • Бжьыхьэ хъухукIэ ди санаторэхэм щылэжьэну лагерхэр сабийхэм зыхуей хуэзэу зегъэгъэпсэхуным сыт и лъэныкъуэкIи тещIы­хьауэ къызэрагъэпэщащ. Шэч хэлъ­къым абыхэм ящыщ дэтхэнэми я узыншагъэр ефIэкIуарэ я нэгуи зиужьауэ унэм зэрагъэзэжынум.
  •  Шэрэдж Дисэ.