ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Щиху цIыкIум» ирегъэблагъэ

2013-06-21

  • Май куейм  щыIэ «Щиху цIыкIу» сабий лагерым и бжэхэр яхузэIуихащ абы зыщыгъэпсэхуну япэ гупым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыпIэ пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Юрченкэ Наталье.
  •  
  • Зыгъэпсэхугъэ лъэ­хъэ­нэр къызэрызэIуахым хуэ­гъэпса гуфIэгъуэ зэIущIэ ще­кIуэкIащ лагерым. Абы и утышхуэм екIуу щеувэкIа сабий гупиплIым, абыхэм я гъэ­сакIуэхэмрэ пашэхэмрэ ехъуэхъуну «Щиху цIыкIум» къахуеблэгъат щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Полиенкэ Ольгэ, егъэ­джэныгъэмкIэ куей IэнатIэм, курыт школхэм я лIы­кIуэ­хэр. Псалъэ гуапэ куэд цIыкIу­хэм яжриIащ лагерым и унафэщI Головатовэ Людмилэ. IуэхущIапIэм и псэу зэрыщытыр кърагъэкIыу, цIыкIу­хэм абы иратащ тхы­лъымпIэм къыхэщIыкIа гушхуэ. Апхуэдэ тыгъэ хьэлэмэтхэр хуащIащ лагерым и медицинэ лэжьакIуэхэм, пща­фIэхэм, гупхэм я пашэхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ.
  • Гъунэгъу щIыпIэхэм щыIэ сабийхэр я ныбжьэгъу хъун папщIэ, «Щиху цIыкIум» мы гъэм кърагъэблэгъащ Прохладнэ, Тэрч куейхэм щыпсэу сабийхэри. Абыхэм зэ­гъусэу загъэпсэхунущ, я нэгу зрагъэужьынущ. Тэрч щIы­налъэм къикIа  «Ныб­жьы­щIэ» сабий гупым хэтщ Дей спорт школым и гъэсэн цIыкIухэр. Абыхэм я гъэ­са­кIуэ Къазий Сергей зэрыжи­Iэм­кIэ, сабийхэр куэд щIауэ щIэ­хъуэпсырт зи хъыбарыфI куэд зэхах «Щиху цIыкIу» лагерым щыIэну. Иджы абы­хэм я хъуэпсапIэр нахуапIэ хъуащ икIи гукъыдэжышхуэ яIэу загъэпсэхунущ.
  • Прохладнэ куейм къикIа­хэми ягурэ я псэрэ щагъэ­тIылъащ «Щиху цIыкIум». Омельченкэ Назар зэрыжиIэмкIэ, абы ныбжьэгъухэр къыщигъуэ­та­кIэщ лагерым, зыгъэпсэху­пIэм ихъуреягъ­кIэ узыIуплъэ щIыуэпсри, цIыкIухэри, гъэ­са­кIуэхэри — псори игу ирохь. Абы и пса­лъэм пищэу Зайцев Олеги жеIэ щхъуан­тIа­гъэм къыхэплъ, краскэ щхъуэ­кIэ­п­лъы­кIэхэмкIэ зэ­хэлыкIа я псэу­пIэ унэ цIыкIу­хэр гунэс зэрыщыхъуар, абыхэм ущIэсы­ну зэрытыншыр.
  • «Щиху цIыкIум» и япэ лэжьэгъуэ махуэр концерт гъэщIэгъуэнкIэ ягъэдэ-          хащ «Уры­сей» Щэн­хабзэм­кIэ куей унэм и лэжьакIуэхэм. Абыхэм уэрэдхэр жа­Iащ, лъэпкъ къафэ зэмы­лIэу­­жьыгъуэхэр ягъэ­зэ­щIащ.
  •  
  • ТАМБИЙ Линэ.