ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

2021-05-21

 • Бемырзэ Мухьэдин
 • ЛъэIу
 • Адыгэ лъэпкъым и Iэпкълъэпкъ пщыкIутI —
 • Адыгэ анэм и зэш бын гъуэзэджэ,
 • Фэ адэжь хэкум вагъуэу фыщылыдт,
 • Фыкъэзылъагъухэр къывэхъуапсэу зэкIэ.
 • Натхъуэджыр, беслъэнейр, еджэрыкъуейр,
 • Жанейр, мэхъуэшыр, хьэтыкъуейр, шапсыгъыр,
 • ИтIанэ абазэхэхэр, къэбэрдейр,
 • Iэдэмей лIакъуэр, кIэмыргуейр, бжьэдыгъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2021-05-21

 • Урыс-Кавказ зауэр зэпэщIэта лъэныкъуитIым я еплъыкIэкIэ
 • Мазэ зыбжанэ ипэкIэ дунейм къытехьа, сурэткIэ гъэщIэрэщIа щIэнгъуазэм («Адыгэхэр: дуней псом щынэхъыжь дыдэ лъэпкъхэм ящыщ зы») напэкIуэцI 34-рэ щеубыд Урыс-Кавказ зауэм хухэха Iыхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2021-05-21

 • БлэкIам  и джэрпэджэж
 • Iуэхур, псалъэр лъэпкъ тхыдэм, блэкIа гуауэмрэ гуфIэгъуэмрэ щыхуэкІуэкІэ, ахэр къытегъэзэж хъункIэ дымышынэу, щIэх-щIэхыурэ утыку къитхьэурэ цIыхубэр щыдгъэгъуэзэн хуейщ. КъищынэмыщIауэ, щIэблэм щIэблэ къакIэлъокIуэри, дэтхэнэми ицIыхупхъэщ къызыхэкIа лъэпкъым и къекIуэкIыкIар, абы къыдагъэщIа тхыдэр. АдэкIэ щхьэж и зэхэщIыкI, и акъыл елъытащ зэрыпсэунур: «адыгэ» жезыгъэIа тхыдэ уардэм хуэфэщэну, хьэмэрэ ежьужь губгъуэ банэу кIыну?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2021-05-21

 • Гъыбзэм  и  купщIэр зыхэдмыщIэжрэ?..
 • Илъэс къэс накъыгъэм и 21-м дунейм щикъухьа адыгэхэм я бзэгум телъщ мы псалъэхэр: «Истамбыл гъуэгу гущэри, уэ унашэкъашэти. Адыгэ бэракъ гущэри, жьыбгъэм къызэрехьэри, ди дежхэм я хъыбархэри хэт фэ къыфхуихьыну».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэм ятеухуа щIэныгъэ  зэIущIэ

2021-05-19

 • Накъыгъэм и 18-м КъБКъУ-м щызэхэтащ «Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэнур» фIэщыгъэм щIэт дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц. Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэща а Iуэху щхьэпэм хэтащ Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Мэздэгу къикIа лIыкIуэхэр. Онлайн жыпхъэм иту Тыркум, Сирием, Иорданием, Европэм щыIэ Адыгэ Хасэхэри къеблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Тхыдэр зи щыхьэт

2021-04-27

 • Ныпыр дамыгъэ къудейуэ щымыту абы мыхьэнэшхуэ егъэзащIэ, лъэпкъым и напэу ялъытэ. А гупсысэм и щапхъэфIщ чэтэн щхъуантIафэр къыхэзыхыу шабзищрэ вагъуэ пщыкIутIрэ къытещу адыгэм зэхалъхьауэ къадэгъуэгурыкIуэ я бэракъыр. Шэч хэмылъу, ди лъэпкъ ныпым тхыдэ псо къытхуеIуатэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДАХ-м и Хасащхьэм и лэжьыгъэр къепщытэж

2021-03-30

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Осетие Ищхъэрэ — Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. КъримыхьэлIэфахэм папщIэ видео зэпыщIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзахэщ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм я хасэхэм я тхьэмадэхэр. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI Къуэжей Артём, КъБР-м жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Урысей Федерацэм и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щыIэм и чэнджэщэгъу Гъудэ Залым, ДАХ-м и къэпщытакIуэ гупым хэтхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм  и  тыгъэ

2021-03-23

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къыбгъэдэкIыу Тэрч район библиотекэм, ЩэнхабзэмкIэ унэм, къуажэ хасэхэм яIэрыхьащ тхылъ зэмылIэужьыгъуэхэр.  Абыхэм яхэтщ щIэнгъуазэ щхьэхуэхэр, щIэныгъэ методикэ, зэреджэ тхылъхэр, КъАХ-м игъэхьэзыр «Черкесика» серием хиубыдэ къыдэкIыгъуэхэр, адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэхэм я усэхэр, Iуэтэжхэр, повестхэр, романхэр зэрыт сборникхэр, плакат, афишэ гъэщIэгъуэнхэр, сурэтхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейм и щIыпIэ куэдым адыгэбзэмкIэ диктант щатх

2021-03-20

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ илъэситI ипэкIэ ирагъэжьа «Адыгэ диктантым» мы гъэми пащащ. Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща мы Iуэхугъуэр, адрей гъэхэми хуэдэу, ди лъэпкъэгъухэр зэрыс республикэхэмрэ къэралхэмрэ щекIуэкIащ. Адыгэбзэм и пщIэр къэIэтын, лъэпкъым щыщхьэм анэдэлъхубзэмкIэ бгъэдэлъ щIэныгъэм хэгъэхъуэн папщIэ зэхаша Iуэхугъуэр ДАХ-м къыдаIыгъащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, ДАХ-м къыхыхьэ хасэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къэбэрдей-Балъкъэрым и библиотекэ нэхъыщхьэм адыгэбзэмкIэ диктант щатх

2021-03-18

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэр иджы илъэс ещанэ хъуауэ хэтщ адыгэбзэкIэ диктант егъэтхыным теухуа дунейпсо акцэм. Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу ар гъэ къэс къызэрегъэпэщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Нэхъ щIэщыгъуэ мэхъу

2021-03-13

 • Иджы илъэс ещанэ хъуауэ Дунейпсо адыгэ диктант щатх адыгэ зэрыс щIыналъэхэмрэ къэралхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Джылахъстэней Адыгэ Хасэм  и  тхьэмадэр хах

2021-03-10

 • Гъатхэпэм и 1-м Тэрч къалэм щекIуэкIащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и зэIущIэ. Абы хэтащ хасэ къудамэхэм я унафэщIхэр, жылагъуэ, дин IуэхущIапIэхэм я тхьэмадэхэр, Тэрч щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ Алъхъэс Аскэр сымэ, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДАХ-м и XIII Конгрессым зыхуагъэхьэзыр

2020-12-24

 • Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и 18-м ДАХ-м и Хасащхьэм и зэIущIэ ИнтернеткIэ ирагъэкIуэкIащ.
 • Абы хэтащ ДАХ-м и тхьэмадэм и чэнджэщэгъу Къуэдзокъуэ Анатолэрэ КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзоррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДАХ-р ипэкIэ  маплъэ

2020-12-19

 • Дыгъэгъазэм и 18-м ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэхыхьэ ИнтернеткIэ (Zoom IэмалкIэ) ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Гъуэгухэр зэрагъэзэхуэж

2020-12-10

 • «Шынагъуэншэ икIи фIагъ зиIэ автомобиль гъуэгухэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым 2020 гъэм щаубзыхуа лэжьыгъэхэр зэфIагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху