ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

КъэкIуэжыну  хуеймэ, Iэмалхэр  щыIэщ

2021-07-31

 • Мелуаниблым зэрынэхьэсу къалъытэ адыгэ лъэпкъыр нобэ къэрал 50-м щIигъум щопсэу. Илъэси 150-м щIигъуауэ нэгъуэщIхэм яхэс ди къуэшхэмрэ шыпхъухэмрэ Iэмалрэ зэфIэкIыу яIэр ирахьэлIэ я бзэмрэ хабзэмрэ яхъумэным. Сыт хуэдиз бэлыхь я псэм дэлъу псэуами, абыхэм яхузэфIэкIащ лъэпкъ зэхэщIыкIыр ямыгъэкIуэдыну, къащIэхъуэ щIэблэр зыщыщ лъэпкъыр ящIэу къагъэхъуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Уи Хэку и мывэхэри дыщэщ

2021-07-31

 • Гулъытэ
 • ЩIэблэм  зрагъэгъэпсэху
 • Хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм иджыблагъэ Iуэхугъуэ зыбжанэ республикэм щригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ФокIадэ мазэм ДАХ-м и Зэхуэсышхуэ екIуэкIынущ

2021-07-10

 • Ди газетым зэрытетащи, бадзэуэгъуэм и 3-м Мейкъуапэ щекIуэкIащ Ду-нейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зи чэзу зэIущIэ. Абы хэтащ Тырку, Иордание, Сирие къэралыгъуэхэм, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щыIэ хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

2021-07-06

 • Бадзэуэгъуэм и 3-м Мейкъуапэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зи чэзу зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэнур

2021-05-26

 • Ди газетым зэрытетащи, накъыгъэм и 18-м КъБКъУ-м щызэхэтащ «Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэнур» фIэщыгъэм щIэт дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц. Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэща а Iуэху щхьэ-пэм хэтащ Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Мэздэгу къикIа лIыкIуэхэр. Онлайн мардэм иту Тыркум, Сирием, Иорданием, Европэм щыIэ адыгэ хасэхэри къеблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Гуауэм лъэужь иIэщ

2021-05-25

 • Адыгэм ди ЩыгъуэщIэж махуэм псэкIэ зэпещIэ дуней псом щикъухьа лъэпкъыр. Тхыдэм зыхудогъэзэж, ди щхьэ кърикIуам догупсысыж, ИстамбылакIуэм и гуауэр зыхыдощIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Хы ФIыцIэ Iуфэри мэщыгъуэ

2021-05-25

 • Ди адэжьхэм я фэеплъыр ди дежкIэ лъапIэщ. Дуней псом щикъухьа адыгэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ накъыгъэм и 21 махуэм. Ар Къуэбыдэ деж (иджыпсту Сочэ хиубыдэ Красная полянэ жылэ цIыкIурщ) щиуха, илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIа зауэм и иужьрей махуэрщ. Ар адыгэ махуэгъэпсым ихуащ зауэ нэхъ гущIэгъуншэ дыдэм, нэхъ кIыхь дыдэм и нагъыщэу. А махуэм теухуа дауэдапщэхэр дэни щокIуэкI накъыгъэм и 21-м. Хэкум исхэри къэрал 50-м щIигъум щикъухьа ди лъэпкъэгъухэри зэкъуэзыгъэувэ а Iуэхум хэтщ хы ФIыцIэ Iуфэм Iус шапсыгъхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Кавказ зауэм хэкIуэда Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

2021-05-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си хэкуэгъу лъапIэхэ!
 • Илъэси 157-кIэ узэIэбэкIыжмэ иухащ Кавказ зауэр. Адыгэ лъэпкъым и тхыдэм щынэхъ гуауэшхуэ дыдэхэм ящыщ зыуэ щытащ а лъэхъэнэр. А зэманым нэхъ лъэщу щыта къэралыгъуэхэр я геополитикэ сэбэп зыхэлъхэм щхьэкIэ щызэпэщIэувам кърикIуа гузэвэгъуэшхуэт ар икIи хэщIыныгъэ къызэрымыкIуэхэр къихьауэ щытащ абы.
 • Накъыгъэ мазэм хиубыдэ мы махуэм дэ ди щхьэхэр яхудогъэщхъ зауэ гущIэгъуншэм хэкIуэдахэм, хамэ хэкухэр залымыгъэкIэ псэупIэ зыхуащIа адыгэхэм ягъэва бэлыхьхэр, гузэвэгъуэхэр зыхыдощIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Ди  тхыдэмрэ ди  къалэнымрэ

2021-05-21

 • ДАХ-м  и  тхьэмадэм  и  псалъэ
 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрми дуней псоми щыпсэу адыгэхэм (шэрджэсхэм) ягу къагъэкIыж тхыдэ мыхьэнэ зиIэ Iуэху — илъэс куэдкIэ екIуэкIа Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 157-рэ зэрырикъур. А зауэ шынагъуэм теухуауэ ятхари жаIари мащIэкъым. Апхуэдэу щытми, лIэщIыгъуэ псокIэ екIуэкIа зауэм цIыхубэр гузэвэгъуэу зыхигъэтар лъэпкъым нобэми щыгъупщэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩыIэжкъым  апхуэдэр щабзыщI зэманыр

2021-05-21

 • Зауэ гуащIэ куэд я нэгу щIэкIащ адыгэ лъэпкъхэм. Ди тхыдэм щыгъуазэм ещIэ ди лъахэм и псэм къещэ зэрыпхъуакIуэхэм адыгэхэр зы махуи зэрамыгъэтыншар — я хуитыныгъэмрэ я хэкумрэ папщIэ лъы ягъажэ зэпытащ адыгэхэм курыт лIэщIыгъуэхэм къыщыщIэдзауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2021-05-21

 • Бемырзэ Мухьэдин
 • ЛъэIу
 • Адыгэ лъэпкъым и Iэпкълъэпкъ пщыкIутI —
 • Адыгэ анэм и зэш бын гъуэзэджэ,
 • Фэ адэжь хэкум вагъуэу фыщылыдт,
 • Фыкъэзылъагъухэр къывэхъуапсэу зэкIэ.
 • Натхъуэджыр, беслъэнейр, еджэрыкъуейр,
 • Жанейр, мэхъуэшыр, хьэтыкъуейр, шапсыгъыр,
 • ИтIанэ абазэхэхэр, къэбэрдейр,
 • Iэдэмей лIакъуэр, кIэмыргуейр, бжьэдыгъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2021-05-21

 • Урыс-Кавказ зауэр зэпэщIэта лъэныкъуитIым я еплъыкIэкIэ
 • Мазэ зыбжанэ ипэкIэ дунейм къытехьа, сурэткIэ гъэщIэрэщIа щIэнгъуазэм («Адыгэхэр: дуней псом щынэхъыжь дыдэ лъэпкъхэм ящыщ зы») напэкIуэцI 34-рэ щеубыд Урыс-Кавказ зауэм хухэха Iыхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2021-05-21

 • БлэкIам  и джэрпэджэж
 • Iуэхур, псалъэр лъэпкъ тхыдэм, блэкIа гуауэмрэ гуфIэгъуэмрэ щыхуэкІуэкІэ, ахэр къытегъэзэж хъункIэ дымышынэу, щIэх-щIэхыурэ утыку къитхьэурэ цIыхубэр щыдгъэгъуэзэн хуейщ. КъищынэмыщIауэ, щIэблэм щIэблэ къакIэлъокIуэри, дэтхэнэми ицIыхупхъэщ къызыхэкIа лъэпкъым и къекIуэкIыкIар, абы къыдагъэщIа тхыдэр. АдэкIэ щхьэж и зэхэщIыкI, и акъыл елъытащ зэрыпсэунур: «адыгэ» жезыгъэIа тхыдэ уардэм хуэфэщэну, хьэмэрэ ежьужь губгъуэ банэу кIыну?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2021-05-21

 • Гъыбзэм  и  купщIэр зыхэдмыщIэжрэ?..
 • Илъэс къэс накъыгъэм и 21-м дунейм щикъухьа адыгэхэм я бзэгум телъщ мы псалъэхэр: «Истамбыл гъуэгу гущэри, уэ унашэкъашэти. Адыгэ бэракъ гущэри, жьыбгъэм къызэрехьэри, ди дежхэм я хъыбархэри хэт фэ къыфхуихьыну».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэм ятеухуа щIэныгъэ  зэIущIэ

2021-05-19

 • Накъыгъэм и 18-м КъБКъУ-м щызэхэтащ «Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэнур» фIэщыгъэм щIэт дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц. Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэща а Iуэху щхьэпэм хэтащ Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Мэздэгу къикIа лIыкIуэхэр. Онлайн жыпхъэм иту Тыркум, Сирием, Иорданием, Европэм щыIэ Адыгэ Хасэхэри къеблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху