ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хы ФIыцIэ Iуфэри мэщыгъуэ

2021-05-25

  • Ди адэжьхэм я фэеплъыр ди дежкIэ лъапIэщ. Дуней псом щикъухьа адыгэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ накъыгъэм и 21 махуэм. Ар Къуэбыдэ деж (иджыпсту Сочэ хиубыдэ Красная полянэ жылэ цIыкIурщ) щиуха, илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIа зауэм и иужьрей махуэрщ. Ар адыгэ махуэгъэпсым ихуащ зауэ нэхъ гущIэгъуншэ дыдэм, нэхъ кIыхь дыдэм и нагъыщэу. А махуэм теухуа дауэдапщэхэр дэни щокIуэкI накъыгъэм и 21-м. Хэкум исхэри къэрал 50-м щIигъум щикъухьа ди лъэпкъэгъухэри зэкъуэзыгъэувэ а Iуэхум хэтщ хы ФIыцIэ Iуфэм Iус шапсыгъхэри.

  • Сочэ щыпсэу убыххэм, зауэм и щхьэл гущIэгъуншэм ихьэжахэм, я гуауэр и щыхьэтщ адыгэхэм 19-нэ лIэщIыгъуэм я щхьэ кърикIуа тхыдэ гузэвэгъуэшхуэм. Илъэси 157-рэ дэкIыжа пэтми, а уIэгъэр иджыри цIынэщ, мэуз. Аращ Сочэ къалэмрэ ТIуапсы районымрэ ис шапсыгъхэр гъэ къэс къыщIызэхуэсыр, блэкIар умыщIэу къэкIуэн узэримыIэнум, лъэпкъым псэуху ар зэрыщымыгъупщэнум щIытепсэлъыхьыр. Зауэжьым зи щхьэ хэзылъхьахэм яхуэщыгъуэну, ди адэжьхэм я фэеплъым пщIэ хуащIыну а махуэм къызэхуос жылагъуэ лэжьакIуэхэр, ди нэхъыжьыфIхэр, щIалэгъуалэр, диным и лэжьакIуэхэр.
  • Адыгэхэм я Щыгъуэ-щIэж махуэр зэрекIуэкIынур илъэситI лъандэрэ хагъэхьэ къалэ программэм. А махуэм удз Iэрамэхэр фэеплъым тралъхьэ Ахинтам зыгъэпсэхупIэ жылэм щыпсэухэм. Мы гъэми Шапсыгъ Адыгэ Хасэм хэтхэмрэ къуажэдэсхэмрэ я гъусэу щыгъуэ Iуэхум хэтащ Краснодар край, Сочэ къалэ администрацэхэм я лIыкIуэхэр, Лазаревскэ районым и тхьэмадэ Бурлев Олег, Къэрал Думэм и депутат Нэпсо Юрий, муслъымэнхэм я Iуэхухэр зезыгъакIуэ Щхьэлахъуэ Батмыз-хьэжы, журналистхэр.
  • Сочэ лъахэм ис шапсыгъхэм я дежкIэ лъапIэщ Шахэпэ (Головинкэ) дэт Тюль-пан жыгыр, Жыг дахэкIэ йоджэ абы езыхэр. Абдеж къыщызэхуэсахэр тепсэлъыхьырт нобэ лъэпкъым къылъыкъуэкI гугъуехьхэм, языныкъуэхэм тхыдэр зэрахъуэкIыну зэрыхэтым, псэукIэм, экономикэм епха гуныкъуэгъуэхэм, нэгъуэщIхэми.
  • Пщыхьэщхьэм цIыхухэр екIуэлIащ Агуей-Шапсыгъ жылэм икIи абы дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щагъэлъэгъуащ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж гузэвэгъуэшхуэм теухуа теплъэгъуэ. Къуажэдэс нэхъыжьхэм щIалэгъуалэм зыхуагъэзащ я тхыдэр зыщамыгъэгъупщэну, адыгэбзэмрэ хабзэмрэ зыIэщIамыгъэхуну, щIыналъэм зэгурыIуэныгъэрэ мамырыгъэрэ илъын папщIэ яхузэфIэкI къамыгъэнэну.
  • Пшыхьыр иуха нэужь, цIыхубэм, шууейхэр я пашэу, Агуей жылэмкIэ яунэтIащ хы ФIыцIэм удз Iэрамэхэр траутIыпщхьэну.
  • Ныбэ Анзор.