ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2021-05-21

 • Бемырзэ Мухьэдин
 • ЛъэIу
 • Адыгэ лъэпкъым и Iэпкълъэпкъ пщыкIутI —
 • Адыгэ анэм и зэш бын гъуэзэджэ,
 • Фэ адэжь хэкум вагъуэу фыщылыдт,
 • Фыкъэзылъагъухэр къывэхъуапсэу зэкIэ.
 • Натхъуэджыр, беслъэнейр, еджэрыкъуейр,
 • Жанейр, мэхъуэшыр, хьэтыкъуейр, шапсыгъыр,
 • ИтIанэ абазэхэхэр, къэбэрдейр,
 • Iэдэмей лIакъуэр, кIэмыргуейр, бжьэдыгъур.

 • Кавказым и дахапIэр фэ фи хэкут,
 • ЩIыгулъым я нэхъ бейр фи хьэсэ щIапIэт,
 • Къэрал зэмыщхьхэм къыфхухашу гъуэгу,
 • Фи тенджыз Iуфэр яIэт кхъухь тедзапIэу.
 • Иджы фэ дуней псом фыщикъухьащ…
 • Фэрыншэу нэщхъеялэщ чэщей мэзхэр,
 • Фэрыншэу, уэгум вагъуэ щипхъыхьар,
 • Мэкъуауэ бадзэу, мафIэ нэпцIкIэ мэсхэр.
 • Адыгэ лъэпкъым и лIакъуэ пщыкIутI,
 • Iэпкълъэпкъыу цIыхум фэ фхуэдизщи иIэр,
 • Зыгуэр фыхэщIу и гур ивмыуд,
 • Фи псэуныгъэр гурыфIыгъуэу зиIэм.
 • ИстамбылакIуэ. Сурэтыр УФ-м и цIыхубэ художник Пащты Герман ищIащ.